Raksta ID: 2465140 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums


Ja nevarat atv?rt Word Starter 2010 vai Excel Starter 2010, atinstal?t un atk?rtoti instal?t Microsoft Office Starter 2010:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Picture of the Start button
  (vai S?kt > Palaist sist?m? Windows XP).
 2. Ierakstiet appwiz cpl un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Pirms iet t?l?k, p?rliecinieties, vai redzat Microsoft Office 2010 instal?to programmu sarakst?. Jums vajadz?s v?l?k izmantot ?o programmu, lai dator? p?rinstal?tu Starter Office 2010.
 4. Noklik??iniet uz Microsoft® Office Starter 2010un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal??ana (vai No?emt sist?m? Windows XP). See image.
 5. Noklik??iniet uz J? un izpildiet nor?d?jumus, lai atinstal?tu Office 2.010 Starter. See image.
 6. Lai atk?rtoti instal?tu Office 2.010 Starter, noklik??iniet uz S?kt > Visas programmas > Microsoft Office 2010. See image.
 7. Noklik??iniet uz Lieto?anas. See image.
 8. Un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt. Tas p?rinstal?jiet Office 2.010 Starter. See image.
Ja k??da joproj?m past?v, jums var n?kties veikt pilnu atjauno?anu j?p?rinstal? Microsoft Office 2.010 Starter dators. M?s iesak?m, sazinieties ar datora ra?ot?ju, lai run?t par sav?m iesp?j?m, pirms j?s to izdar?tu.


Need More Help?

K? sa?emt pal?dz?bu no Microsoft Answers tie?saistes kopienai, lai ieg?tu vair?k inform?cijas par mekl??anu Microsoft atbalsta centrs vai Office pal?dz?bas un k? To, vai uzzin?t vair?k par Assisted Support opcijas.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2465140 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2012. gada 21. oktobris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2465140 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2465140

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com