Identifikator ?lanka: 2464297 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada kliknete dvaput na neki od ovih tipova datoteka:
 • Word dokument (.doc ili .docx)
 • Excel (.xls ili .xlsx)
 • PowerPoint (.ppt ili .pptx)
Mo?ete nai?i na neki od ovih problema:
 1. Ikona datoteke je prazna ili prikazuje neta?nu sliku.
 2. Datoteka se ne otvara.
 3. Dobijate ovu gre?ku:

  Ova datoteka nema program kome je dodeljena da bi se ova radnja izvr?ila. Kreirajte dodelu u kontrolnoj tabli u okviru ?Opcije fascikle?.
 4. Dobijate ovu gre?ku:

  <ime datoteke> nije va?e?a Win32 aplikacija.

Uzrok

Do ovog problema dolazi kada nedostaje veza izme?u datoteke i odgovaraju?e aplikacije.

Re?enje

Preporu?uje sa proverite da li na ra?unaru postoji vi?e instalacija sistema Office pre nego ?to nastavite sa nekim od metoda iz ovog odeljka. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start.
  • Za Windows XP izaberite stavku Pokreni i kliknite u polje Otvori.
  • Za operativni sistem Windows Vista kliknite u polje Zapo?ni pretragu.
  • Za operativni sistem Windows 7 kliknite u polje Pretra?i programe i datoteke.
 2. Otkucajte appwiz.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Proverite da li na listi trenutno instaliranih programa postoji vi?e instalacija Microsoft Office programskog paketa.
Ako na ra?unaru postoji vi?e instalacija sistema Microsoft Office, preporu?uje se da sledite korake navedene u okviru 2. metoda ovog odeljka. Ako se na ra?unaru nalazi samo jedna instalacija sistema Microsoft Office, sledite korake navedene u okviru 1. metoda ovog odeljka. Korake navedene u okviru 3. metoda sledite samo ako se problem i dalje bude javljao po?to poku?ate da primenite prva dva metoda ili ste instalirali Microsoft Office Trial paket.

1. metod

Ako na ra?unaru postoji samo jedna instalacija sistema Microsoft Office 2010, sledite ove korake da biste popravili Microsoft Office:
 1. Kliknite na dugme Start.
  • Za Windows XP izaberite stavku Pokreni i kliknite u polje Otvori.
  • Za operativni sistem Windows Vista kliknite u polje Zapo?ni pretragu.
  • Za operativni sistem Windows 7 kliknite u polje Pretra?i programe i datoteke.
 2. Otkucajte appwiz.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite Microsoft Office 2010 programski paket koji ?elite da popravite, a zatim kliknite na dugme Promeni.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2821489
 4. Izaberite opciju Popravi, a zatim kliknite na dugme Nastavi. Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar po?to se popravka dovr?i.
2. metod
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako na ra?unaru imate vi?e instalacija Microsoft Office 2010 programskog paketa, preporu?uje se da deinstalirate programske pakete zasnovane na tehnologiji ?Klikni i pokreni? da biste izbegli probleme sa vezama tipova datoteka. Mora?ete da deinstalirate programski paket Microsoft Office Starter, Microsoft Office ?klikni i pokreni? ili Probna verzija sistema Microsoft Office 2010 i popravite tradicionalnu instalaciju sistema Microsoft Office 2010 zasnovanu na MSI paketu (Microsoft Installer paket):
 1. Kliknite na dugme Start.
  • Za Windows XP izaberite stavku Pokreni i kliknite u polje Otvori.
  • Za operativni sistem Windows Vista kliknite u polje Zapo?ni pretragu.
  • Za operativni sistem Windows 7 kliknite u polje Pretra?i programe i datoteke.
 2. Otkucajte appwiz.cpl i kliknite na dugme U redu.
 3. Sa liste ?Trenutno instalirani programi? izaberite stavku Microsoft Office ?klikni i pokreni? 2010 i kliknite na dugme Ukloni (za Windows XP) ili Deinstaliraj (za operativne sisteme Windows Vista i Windows 7).
 4. Pojavi?e se upit koji zahteva deinstalaciju va?eg izbora. Kliknite na dugme Da.
 5. Sledite uputstva za deinstalaciju, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 6. Kliknite na dugme Start.
  • Za Windows XP izaberite stavku Pokreni i kliknite u polje Otvori.
  • Za operativni sistem Windows Vista kliknite u polje Zapo?ni pretragu.
  • Za operativni sistem Windows 7 kliknite u polje Pretra?i programe i datoteke.
 7. Otkucajte appwiz.cpl i kliknite na dugme U redu.
 8. Izaberite Office 2010 programski paket zasnovan na MSI paketu koji ?elite da popravite i kliknite na dugme Promeni.
 9. Izaberite opciju Popravi i kliknite na dugme Nastavi. Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar po?to se popravka dovr?i.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
3. metod
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Napomena: Ovaj metod mo?da nije trajna ispravka za problem povezivanja tipa datoteka koji imate. Preporu?ujemo da prvo sledite prethodne metode i probate ove korake samo ako i dalje imate problem.

Ako je na ra?unaru instaliran samo jedan programski paket Microsoft Office Starter, Probna verzija sistema Microsoft Office 2010 ili Microsoft Office ?klikni i pokreni? 2010, sledite ove korake da biste ru?no ponovo povezali datoteku:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na Microsoft Office datoteku koju ?elite da otvorite. Za Windows XP ?ete mo?da morati da pritisnete taster SHIFT i kliknete desnim tasterom mi?a na datoteku.
 2. Izaberite stavku Otvori pomo?u, a zatim izaberite stavku Odaberi podrazumevani program... (za operativne sisteme Windows 7 ili Windows Vista) ili stavku Odaberi program (za Windows XP).
 3. Sa liste ?Preporu?eni programi? izaberite stavku Rukovalac virtuelizacijom klijenta sistema Microsoft Office.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Uvek koristi izabrani program za otvaranje ove vrste datoteke i kliknite na dugme U redu.

Ako imate samo Microsoft Office 2010 programski paket koji je zasnovan na MSI paketu (Microsoft installer paket), sledite ove korake da biste ru?no ponovo povezali datoteku:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na Microsoft Office datoteku koju ?elite da otvorite. Za Windows XP ?ete mo?da morati da pritisnete taster SHIFT i kliknete desnim tasterom mi?a na datoteku.
 2. Izaberite stavku Otvori pomo?u, a zatim izaberite stavku Odaberi podrazumevani program... (za operativne sisteme Windows 7 ili Windows Vista) ili stavku Odaberi program (za Windows XP).
 3. Sa liste ?Preporu?eni programi? izaberite odgovaraju?i program koji ?ete povezati sa datotekom.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Uvek koristi izabrani program za otvaranje ove vrste datoteke i kliknite na dugme U redu.
Ikona datoteke bi sada trebalo da prikazuje ta?nu sliku, a datoteka bi trebalo da se otvara u odgovaraju?em Microsoft Office programu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed


Dodatne informacije

Verzija ?klikni i pokreni?, kao i tradicionalna MSI (Microsoft installer paket) verzija sistema Microsoft Office 2010 nisu predvi?ene za upotrebu na istom ra?unaru. Preporu?uje se da izaberete jednu verziju za pokretanje na ra?unaru kako biste izbegli probleme sli?ne onima koji su navedeni u ovom ?lanku.

Za vi?e informacija o sistemu Microsoft Office ?klikni i pokreni? i vezama datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

982434 Pregled tehnologije ?Microsoft Office klikni i pokreni? za Office 2010


Ako ste pratili korake iz ovog ?lanka, a i dalje dobijate neke poruke o gre?kama navedene u odeljku ?Simptomi? u ovom ?lanku, mogu?e je imate probleme sa dozvolama za registrator.
Po?to mo?da nije mogu?e saznati ?ta je izazvalo probleme sa dozvolama ili dovelo do njih, preporu?uje se da operativni sistem Windows vratite u prethodno stanje.

Vra?anje sistemskih datoteka i postavki (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows7/Restore-system-files-and-settings

Popravka operativnog sistema i vra?anje konfiguracije operativnog sistema na raniju ta?ku u vremenu u operativnom sistemu Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje
http://support.microsoft.com/kb/306084/sr-cs


Ako se Excel datoteke i dalje ne otvaraju, ali se gre?ka vi?e ne pojavljuje nakon pra?enja ovih koraka, mo?da morate da re?ite jo? neki problem.

Preporu?uje se da pogledate i sadr?aj ovog ?lanka:
http://support.microsoft.com/kb/211494/sr-cs


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2464297 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Klju?ne re?i: 
KB2464297

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com