Raksta ID: 2464297 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Veicot dubultklik??i uz viena no ?o tipu failiem:
 • Word dokuments (.doc vai .docx)
 • Excel (.xls vai .xlsx)
 • PowerPoint (.ppt vai .pptx)
Iesp?jams, rodas k?da no ??m probl?m?m:
 1. Faila ikona ir tuk?a vai par?da nepareizu att?lu.
 2. Fails netiek atv?rts.
 3. Tiek par?d?ta ??da k??da:

  ?im failam nav ar to saist?tas programmas, lai var?tu veikt ?o darb?bu. Izveidojiet piesaisti vad?bas pane?a sada?? Mapes opcijas.
 4. Tiek par?d?ta ??da k??da:

  <faila nosaukums> nav der?ga Win32 lietojumprogramma

Iemesls

??s probl?mas rodas, kad tr?kst piesaistes starp failu un atbilsto?o lietojumprogrammu.

Risin?jums

Pirms turpin?t, izmantojot k?du no ?aj? sada?? min?taj?m metod?m, ieteicams p?rbaud?t, vai programmat?ra Office dator? nav instal?ta vair?kk?rt. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Run (Palaist) un p?c tam noklik??iniet lodzi?? Open (Atv?rt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows Vista noklik??iniet lodzi?? S?kt mekl??anu.
  • Oper?t?jsist?m? Windows 7 noklik??iniet lodzi?? Mekl?t programmas un failus.
 2. Ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. P?rbaudiet, vai pa?reiz instal?to programmu sarakst? nav vair?kas Microsoft Office kompleta instal?cijas.
Ja dator? ir vair?kas Microsoft Office instal?cijas, ieteicams veikt ??s sada?as 2. metod? nor?d?t?s darb?bas. Ja dator? ir tikai viena Microsoft Office instal?cija, veiciet ??s sada?as 1. metod? nor?d?t?s darb?bas. Veiciet 3. metod? nor?d?t?s darb?bas tikai tad, ja probl?ma joproj?m past?v p?c pirmo divu meto?u izpildes vai p?c Microsoft Office Trial komplekta instal??anas.

1. metode

Ja dator? ir tikai viena Microsoft Office 2010 instal?cija, veiciet ??s darb?bas, lai labotu programmu komplektu Microsoft Office:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Run (Palaist) un p?c tam noklik??iniet lodzi?? Open (Atv?rt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows Vista noklik??iniet lodzi?? Start Search (S?kt mekl??anu).
  • Oper?t?jsist?m? Windows 7 noklik??iniet lodzi?? Search programs and files (Mekl?t programmas un failus).
 2. Ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Atlasiet to Microsoft Office 2010 komplektu, kuru v?laties labot, un p?c tam noklik??iniet uz Change (Main?t).
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2821480
 4. Atlasiet Repair (Labot) un p?c tam noklik??iniet uz Continue (Turpin?t). P?c labo?anas pabeig?anas dators, iesp?jams, j?restart?.
2. metode
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja dator? ir vair?kas Microsoft Office 2010 komplekta instal?cijas, ieteicams atinstal?t Click-to-Run komplektus, lai nov?rstu failu tipu piesaist?juma probl?mas. J?atinstal? programmu komplekts Microsoft Office Starter, Microsoft Office Click-to-Run vai Microsoft Office 2010 Trial un j?labo Microsoft Office 2010 parast? MSI (Microsoft Installer pakotne) instal?cija:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Run (Palaist) un p?c tam noklik??iniet lodzi?? Open (Atv?rt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows Vista noklik??iniet lodzi?? Start Search (S?kt mekl??anu).
  • Oper?t?jsist?m? Windows 7 noklik??iniet lodzi?? Search programs and files (Mekl?t programmas un failus).
 2. Ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Pa?reiz instal?to programmu sarakst? atlasiet Microsoft Office Click-to-Run 2010 un noklik??iniet uz Remove (No?emt) (sist?mai Windows XP) vai uz Atinstal?t (sist?mai Windows Vista un Windows 7).
 4. Tiks par?d?ta uzvedne ar vaic?jumu, vai atinstal?t atlas?to vienumu. Noklik??iniet uz Yes (J?).
 5. Izpildiet atinstal??anas instrukcijas un p?c tam restart?jiet datoru.
 6. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows XP noklik??iniet uz Run (Palaist) un p?c tam noklik??iniet lodzi?? Open (Atv?rt).
  • Oper?t?jsist?m? Windows Vista noklik??iniet lodzi?? Start Search (S?kt mekl??anu).
  • Oper?t?jsist?m? Windows 7 noklik??iniet lodzi?? Search programs and files (Mekl?t programmas un failus).
 7. Ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 8. Atlasiet Microsoft Office 2010 MSI komplektu, kuru v?laties labot, un noklik??iniet uz Change (Main?t).
 9. Noklik??iniet uz Repair (Labot) un noklik??iniet uz Continue (Turpin?t). P?c labo?anas pabeig?anas dators, iesp?jams, j?restart?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
3. metode
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Piez?me. ?? metode var neb?t past?v?gs labojums eso?ajai failu tipa piesaist?juma probl?mai. Ieteicams vispirms izpild?t iepriek??j?s metodes un izm??in?t ??s darb?bas tikai t?d? gad?jum?, ja probl?ma joproj?m past?v.

Ja dator? ir tikai viena programmu komplekta Microsoft Office Starter, Microsoft Office 2010 Trial vai Microsoft Office Click-to-Run 2010 instal?cija, veiciet ??s darb?bas, lai manu?li atk?rtoti piesaist?tu failu:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Microsoft Office faila, kuru v?laties atv?rt. Oper?t?jsist?m? Windows XP, iesp?jams, j?nospie? tausti?? SHIFT un ar peles labo pogu j?noklik??ina uz faila.
 2. Atlasiet Open with (Atv?rt ar) un p?c tam noklik??iniet uz Izv?l?ties noklus?juma programmu (sist?mai Windows 7 vai Windows Vista) vai uz Choose Program (Izv?l?ties programmu) (sist?mai Windows XP).
 3. Ieteicamo programmu sarakst? atlasiet Microsoft Office klienta virtualiz?cijas apdarin?t?js.
 4. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Always use the selected program to open this kind of file (?o atlas?to programmu vienm?r lietot ??da veida failu atv?r?anai) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Ja dator? ir instal?ts tikai programmu komplekts Microsoft Office 2010 MSI (Microsoft Installer pakotne), veiciet ??s darb?bas, lai manu?li atk?rtoti piesaist?tu failu:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Microsoft Office faila, kuru v?laties atv?rt. Oper?t?jsist?m? Windows XP, iesp?jams, j?nospie? tausti?? SHIFT un ar peles labo pogu j?noklik??ina uz faila.
 2. Atlasiet Open with (Atv?rt ar) un p?c tam noklik??iniet uz Izv?l?ties noklus?juma programmu (sist?mai Windows 7 vai Windows Vista) vai uz Choose Program (Izv?l?ties programmu) (sist?mai Windows XP).
 3. Ieteicamo programmu sarakst? atlasiet atbilsto?o programmu, kuru piesaist?t failam.
 4. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Always use the selected program to open this kind of file (?o atlas?to programmu vienm?r lietot ??da veida failu atv?r?anai) un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
Faila ikon? tagad j?b?t redzamam pareizajam att?lam, un fails b?tu j?atver pareizaj? Microsoft Office programm?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Papildindorm?cija

Programmu komplekta Microsoft Office 2010 Click-to-Run versija and un parast? MSI (Microsoft Installer pakotne) versija nav paredz?tas lieto?anai vienai un taj? pa?? dator?. Ieteicams atlas?t vienu versiju darbin??anai dator?, lai nov?rstu, piem?ram, ?aj? rakst? min?t?s probl?mas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft Office Click-to-Run un failu piesaist?jumiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

982434 P?rskats par Microsoft Office Click-to-Run sist?mai Office 2010


Ja esat izpild?jis ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, bet joproj?m sa?emat k??du zi?ojumus, kas min?ti ?? raksta sada?? Simptomi, iesp?jams, ir radu??s probl?mas ar j?su re?istra at?auj?m.
T? k? ar at?auj?m saist?to probl?mu c?lo?a noskaidro?ana var neb?t iesp?jama, ieteicams atjaunot sist?mu Windows t?s iepriek??j? st?vokl?.

Atjaunot sist?mas failus un iestat?jumus (Windows 7)
http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/Restore-system-files-and-settings

K? labot oper?t?jsist?mu un atjaunot oper?t?jsist?mas iepriek??jo konfigur?ciju sist?m? Windows Vista
http://support.microsoft.com/kb/936212 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

K? atjaunot sist?mu Windows XP t?s iepriek??j? st?vokl?
http://support.microsoft.com/kb/306084/lv


Ja p?c nor?d?to darb?bu izpild??anas k??das pazi?ojums vairs netiek r?d?ts, ta?u joproj?m nevar atv?rt Excel failus, iesp?jams, ir j?nov?r? v?l k?da probl?ma.

Ieteicams izlas?t ar? ?aj? rakst? sniegto inform?ciju:
http://support.microsoft.com/kb/211494/lv


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2464297 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
Atsl?gv?rdi: 
KB2464297

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com