Làm th? nào đ? thêm b? đi?u h?p OEM m?ng bên th? ba đ? cài đ?t RIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 246184 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Thêm b? đi?u h?p m?ng đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n OEM đ? m?t CD-CD-ROM trên d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS) h?nh ?nh liên quan đ?n m?t s? như nhau bư?c là thêm m?t đ?n m?t cài đ?t không giám sát đi?n h?nh. Tuy nhiên, b?i v? các phương pháp cài đ?t b?t đ?u b?ng cách s? d?ng môi trư?ng th?c hi?n ti?n kh?i đ?ng (PXE) và sau đó chuy?n cho máy ch? tin nh?n ch?n (SMB), tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng và Inf. t?p ph?i có s?n trong lúc thi?t l?p ch? đ? văn b?n. N?u h? không ph?i là có s?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các h? ph?c v? m?ng không h? tr? kh? năng kh?i đ?ng Windows 2000. Thiết lập không thể tiếp tục. Phím b?t k? đ? thoát ra.
Khi m?t khách hàng PXE k?t n?i t?i m?t máy ch? RIS và đang ch?y thu?t s? cài đ?t máy khách (CIW), b? đi?u h?p m?ng đang s? d?ng Ph? m?ng thi?t b? giao di?n đ? nói chuy?n v?i máy ch? RIS. Khi các cài đ?t ph?n b?t đ?u, thi?t l?p Windows thi?t b? chuy?n m?ch đ? SMB, b? đi?u h?p m?ng đư?c phát hi?n, và tr?nh đi?u khi?n thích h?p đư?c n?p. V? v?y, ngư?i lái xe ph?i có s?n.

CHÚ Ý: Bài vi?t này ch? áp d?ng cho CD d?a trên h?nh ?nh (nh?ng ngư?i t?o ra thông qua vi?c s? d?ng các Risetup.exe). Cho thông tin thêm v? cách thêm b? đi?u h?p m?ng bên th? ba bên đ? Riprep h?nh ?nh, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254078 Làm th? nào đ? thêm OEM c?m và ch?y tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t Windows

THÔNG TIN THÊM

Ki?m tra v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng đ? xem n?u các cung c?p tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng đư?c k? đi?n t?. (N?u tr?nh đi?u khi?n t? các nhà s?n xu?t có ch?a m?t t?p tin .cat, nó có kh? năng r?ng h? đ? đúng cách k?.) Các tr?nh đi?u khi?n ch? k? c?a Microsoft đ? đư?c ki?m ch?ng và đư?c th? nghi?m đ? làm vi?c v?i Windows. N?u tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? k?t, nhưng b?n v?n mu?n s? d?ng nó, làm cho ch?c ch?n đ? thêm tham s? cài đ?t không giám sát sau vào t?p tin .sif đư?c đư?c s? d?ng cho vi?c cài đ?t h?nh ?nh này:
[Không giám sát]
DriverSigningPolicy = b? qua
LƯU ?: Tên m?c đ?nh c?a t?p tin .sif là RemoteInstall\Setup\Ngôn ng?\Images\Dir_name\I386\Templates\Ristndrd.SIF

LƯU ?: N?u tr?nh đi?u khi?n OEM là m?t b?n C?p Nh?t c?a m?t bao g?m Tr?nh đi?u khi?n Windows 2000 (ví d?, có cùng tên), t?p tin ph?i có ch? k? ho?c thi?t l?p s? d?ng tr?nh đi?u khi?n bao g?m đ? thay th?.
 1. Trên máy ch? RIS, sao OEM cung c?p INF và .sys t?p cho b? đi?u h?p m?ng đ? các RemoteInstall\Setup\Ngôn ng?\Images\Dir_name\i386 thư m?c. Đi?u này cho phép thi?t l?p đ? s? d?ng tr?nh đi?u khi?n trong ph?n ch? đ? văn b?n c?a các cài đ?t.
 2. ? m?c đ? tương t? như thư m?c I386 vào h?nh RIS, t?o m?t thư m?c $ $oem v?i c?u trúc sau đây:
  \$OEM$\$1\Drivers\Nic
 3. Sao chép t?p tin tr?nh đi?u khi?n cung c?p OEM đ? c?p này. Lưu ? các thư m?c mà t?p tin Inf. trông cho tr?nh đi?u khi?n c?a nó. M?t s? nơi các nhà s?n xu?t Inf. t?p tin trong m?t thư m?c và sao chép t?p tin tr?nh đi?u khi?n t? m?t thư m?c con. Nếu như v?y, t?o ra cùng m?t c?u trúc thư m?c dư?i đây m?t trong nh?ng b?n đ? t?o ? đây bư?c.

  LƯU ?: N?u h?nh RIS đư?c t?o ra v?i RIPREP, b?n ph?i th?c hi?n nh?ng bư?c vào c? h?nh ?nh RIPREP và RISETUP h?nh ?nh tương ?ng v?i các RIPREP h?nh ?nh.
 4. Làm cho nh?ng thay đ?i sau vào t?p tin .sif đư?c s? d?ng cho cài đ?t h?nh ?nh này:
  [Không giám sát]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = Drivers\Nic
 5. Ng?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? BINL trên máy ch? RIS. Lo?i nh?ng d?ng sau t?i d?u nh?c l?nh, nh?n ENTER sau m?i l?nh:
  net stop binlsvc
  net b?t đ?u binlsvc
  LƯU ?: D?ng và kh?i đ?ng l?i d?ch v? BINL là c?n thi?t v? BINL c?n ph?i đ?c t?t c? giao di?n m?ng m?i t?p tin liên quan đ?n th? Inf. và t?o t?p tin .pnf trong h?nh ?nh. B?i v? đây là m?t công vi?c t?n th?i gian, nó là ch? th?c hi?n m?t l?n, đó là khi b?t đ?u d?ch v? BINL.
Khi b?n s? d?ng phương pháp này, b?n có th? cài đ?t PXE khách hàng v?i các B? đi?u h?p m?ng OEM s? d?ng RIS. N?u b?n có nhi?u b? đi?u h?p m?ng mà yêu c?u tr?nh đi?u khi?n OEM, s? d?ng các bư?c trên cho m?i b? đi?u h?p. Lưu ? r?ng PXE khách hàng đ? bao g?m tr?nh đi?u khi?n b? đi?u h?p m?ng là không b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i và có th? s? d?ng h?nh ?nh này đ? cài đ?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 246184 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB246184 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:246184

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com