Raksta ID: 2460061 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft Visio 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos Visio 2010 atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas:
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada j?nij?, un visi kumulat?vie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada apr?l?.

RISIN?JUMS

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

1. metode. Microsoft atjaunin??ana (ieteicams)

Lai lejupiel?d?tu servisa pakotni no Microsoft atjaunin??anas vietnes, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
Microsoft atjaunin??ana
Ieteicamais veids, k? produktus atjaunin?t uz SP1, ir re?istr?ties Microsoft atjaunin??anas vietn?. Microsoft atjaunin??anas vietn? tiks noteikts, kuri produkti ir instal?ti, un p?c tam tiks lietoti visi attiec?go produktu atjaunin?jumi.

2. metode. Lejupiel?d?jiet SP1 pakotni no Microsoft lejupiel?des centra

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Download
Lejupiel?d?jiet ?Microsoft Visio 2010 1. servisa pakotne, 32 biti? t?l?t.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Download
Lejupiel?d?jiet ?Microsoft Visio 2010 1. servisa pakotne, 64 biti? t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu visu izlaisto SP1 datoru pakot?u sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2510690 Visu Microsoft Office 2010 1. servisa pakot?u saraksts
Visio 2010 SP1 uzlabojumu p?rskats

??s ir galven?s SP1 uzlabojumu jomas:
  • Tiek nov?rstas m?rogo?anas probl?mas un bulti?u atveido?anas k??das, skatot m?rogojamu vektoru grafikas (.SVG) failu eksportu p?rl?kprogramm? Internet Explorer 9.
  • Tiek uzlabota grie?u sigma, izmantojot l?dzekli Atrast.
  • Tiek nov?rsta probl?ma ar organiz?cijas diagrammu savienot?ju atk?rtotu mar?rut??anu, kop?jot un iel?m?jot Visio z?m?jumu.
  • Tiek nov?rstas izplat?tas stabilit?tes probl?mas.


Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Pieejama darbgr?mata, kur? ir nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx t?l?t.

Piez?me. ?? darbgr?mata ir ang?u valod?. T? nav tulkota nevien? cit? valod?.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2532126 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni un Microsoft SharePoint 2010 1. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2532118 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Microsoft Office 2010 1. servisa pakotnes (SP1) laidieniem

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2460061 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 4. j?lijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Visio Premium 2010
  • Microsoft Visio Professional 2010
  • Microsoft Visio Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2460061

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com