ID c?a bi: 2460058 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp cac ban cp nht mi nht cho SharePoint Foundation 2010. Goi dich vu nay bao gm hai danh muc ban va li chinh:
  • Cac ban va cha c phat hanh trc y a c thc hin c bit cho goi dich vu nay. Ngoai cac ban va li san phm chung, nhng ban va li nay con bao gm cac cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.
  • Tt ca cac ban cp nht cng cng c phat hanh trong Thang 6 nm 2011 va tt ca cac ban cp nht tich luy c phat hanh trong Thang 4 nm 2011.
S? c? ? bi?t

Sau khi b?n ci ?t SharePoint Foundation 2010 SP1 ho?c SharePoint Server 2010 SP1, b?n c?ng ph?i ci ?t gi lm m?i B?n c?p nh?t Tch l?y tng ng Thng 6 nm 2011. co thm thng tin v cc b?n c?p nh?t ny, hay bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2536601 M ta v gi c?p nh?t tch l?y SharePoint Foundation 2010 (Gi SharePoint Foundation Server): 30.06.2011

2536599 M ta v gi c?p nh?t tch l?y SharePoint Server 2010 (Gi SharePoint Server): 30.06.2011

GI?I PHP

Cach tai xung va cai t goi dich vu

Trung tm Tai xung cua Microsoft hin sn co tp sau y tai xung:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Microsoft SharePoint Foundation 2010 Goi Dich vu 1 ngay by gi.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

bit thm thng tin v toan b danh sach tt ca cac goi may chu SP1 a phat hanh, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2510766 Danh sach tt ca cac goi Microsoft SharePoint 2010 va Office server Goi Dich vu 1 (SP1)

Tng quan v cac cai tin trong SharePoint Foundation 2010 SP1

Cu th, sau y la cac linh vc cai tin chinh trong SP1:
  • Cai tin h tr danh cho Internet Explorer 9.
  • Thung rac: Cho phep ban lu tr mt tuyn tp site hoc web a bi xoa.
  • H thng Sao lu T xa (RBS) va ban sao can co th giam thi gian cht va tng hiu sut bng cach di chuyn con tro ti c s d liu thay vi di chuyn c s d liu.
  • Ban co th thy th muc nao ang s dung dung lng quy gia bng tinh nng Quan ly Lu tru trong cai t trang web.
  • H tr danh cho Microsoft SQL Server 2012.

Danh sach co th tai xung bao gm cac s c ma goi dich vu khc phuc

Hin co mt s lam vic lit k cac s c ma goi dich vu nay khc phuc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx ngay by gi.

Chu y S lam vic nay bng ting Anh. S lam vic nay khng c dich sang bt ky ngn ng nao khac.

Cac s c a bit va thay i hin tng
2532126 Cac s c a bit ma ban co th gp phai khi cai t Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 va Microsoft SharePoint 2010 Goi Dich vu 1

Thng tin ky thut

bit thm thng tin v goi dich vu nay bao gm danh sach cac tp bi anh hng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2532120 Chi tit ky thut v cac phin ban phat hanh cua Microsoft SharePoint 2010 va Office server Goi Dich vu (SP1)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2460058 - L?n xem xt sau cng: 17 Thang T 2012 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com