Raksta ID: 2460058 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft SharePoint Foundation 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos SharePoint Foundation 2010 atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas:
  • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
  • Visi publiskie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada j?nij?, un visi kumulat?vie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada apr?l?.
Zin?m? probl?ma

P?c SharePoint Foundation 2010 SP1 vai SharePoint Server 2010 SP1 instal??anas ir j?instal? ar? atbilsto?? 2011. gada j?nija kumulat?v? atjaunin?juma atsvaidzin??anas pakotne. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem atjaunin?jumiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
2536601 SharePoint Foundation 2010 kumulat?v? atjaunin?juma pakotnes apraksts (SharePoint Foundation serveris pakotne): 2011. gada 30. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

2536599 SharePoint Server 2010 kumulat?v? atjaunin?juma pakotnes apraksts (SharePoint serveris pakotne): 2011. gada 30. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

RISIN?JUMS

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Microsoft SharePoint Foundation 2010 1. servisa pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu visu izlaisto SP1 servera pakot?u sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2510766 Visu Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakot?u (SP1) saraksts

SharePoint Foundation 2010 SP1 uzlabojumu p?rskats

??s ir galven?s SP1 uzlabojumu jomas:
  • Uzlabots atbalsts p?rl?kprogrammai Internet Explorer 9.
  • Atkritne: ?auj atjaunot dz?stu viet?u kolekciju vai t?mekli.
  • Att?l?s dubl??anas sist?mas (RBS) un sekl? kopija var samazin?t d?kst?vi un palielin?t efektivit?ti, p?rvietojot r?d?t?jus uz datu b?z?m, nevis p?rvietojot datu b?zes.
  • Varat redz?t, kuras mapes aiz?em v?rt?go vietu, izmantojot uzlaboto kr?tuves p?rvald?bas l?dzekli vietnes iestat?jumos.
  • Atbalsts sist?mai Microsoft SQL Server 2012.

Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Pieejama darbgr?mata, kur? ir nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx t?l?t.

Piez?me. ?? darbgr?mata ir ang?u valod?. T? nav tulkota nevien? cit? valod?.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as
2532126 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni un Microsoft SharePoint 2010 1. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2532120 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakotnes (SP1) laidieniem

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2460058 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 17. apr?lis - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com