Raksta ID: 2460045 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Ievads

Microsoft SharePoint Server 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos SharePoint Server 2010 atjaunin?jumus. ?aj? servisa pakotn? ietvertas divas galven?s labojumu kategorijas:
 • Iepriek? neizlaistie labojumi, kas tika izveidoti ?pa?i ?ai servisa pakotnei. Papildus visp?r?jiem produktu labojumiem ?ie labojumi ietver stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.
 • Visi publiskie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada j?nij?, un visi kumulat?vie atjaunin?jumi, kas tika izlaisti 2011. gada apr?l?.
Zin?m? probl?ma

P?c SharePoint Foundation 2010 SP1 vai SharePoint Server 2010 SP1 instal??anas ir j?instal? ar? 2011. gada j?nij? izlaisto kumulat?vo atjaunin?jumu atsvaidzin??anas pakotne. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem atjaunin?jumiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
2536601 SharePoint Foundation 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes apraksts (SharePoint Foundation servera pakotne): 2011. gada 30. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

2536599 SharePoint Server 2010 kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes apraksts (SharePoint servera pakotne): 2011. gada 30. j?nijs (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Risin?jums

K? ieg?t un instal?t servisa pakotni

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet Microsoft SharePoint Server 2010 1. servisa pakotnei paredz?to pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par piln?gu visu izlaisto SP1 servera pakot?u sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2510766 Visu Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakot?u (SP1) saraksts

Priek?nosac?jumi

Ja Office Online tiek izmantotas jaukt? vid?, kur ir instal?ta Office Online SP1 vai jaun?ka servisa pakotne, kam?r SharePoint Server 2010 joproj?m darbojas ra?o?anas laidiena (Release To Manufacturing ? RTM) versij?, pirms Office Online SP1 instal??anas ir j?instal? ?ie divi atjaunin?jumi:
 • 2510639 SharePoint Server 2010 atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 12. apr?lis
 • 2510648 Office Online atjaunin?juma apraksts: 2011. gada 12. apr?lis (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

SharePoint Server 2010 SP1 uzlabojumu p?rskats

??s ir galven?s SP1 uzlabojumu jomas:
 • Uzlabots atbalsts p?rl?kprogrammai Internet Explorer 9.
 • Atkritne: ?auj atjaunot dz?stu viet?u kolekciju vai t?mekli.
 • Att?l?s dubl??anas sist?mas (RBS) un sekl? kopija var samazin?t d?kst?vi un palielin?t efektivit?ti, p?rvietojot r?d?t?jus uz datu b?z?m, nevis p?rvietojot datu b?zes.
 • Varat redz?t, kuras mapes aiz?em v?rt?go vietu, izmantojot uzlaboto kr?tuves p?rvald?bas l?dzekli vietnes iestat?jumos.
 • Atbalsts sist?mai Microsoft SQL Server 2012.
 • Efekt?v?ks pakalpojums Mekl??anas resursdatoru sadal??ana, kas uzlabo k??du atkop?anu un veiktsp?ju mekl??anas laik?.
 • Pievienota dubl??anas un atjauno?anas funkcionalit?te, lai atkoptu dz?stas viet?u kolekcijas un t?mek?us.

Lejupiel?d?jams saraksts, kur? nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni

Pieejama darbgr?mata, kur? ir nor?d?tas probl?mas, kas tiek labotas, izmantojot ?o servisa pakotni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakotni Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx t?l?t.

Piez?me. ?? darbgr?mata ir ang?u valod?. T? nav tulkota nevien? cit? valod?.

Zin?m?s probl?m?s un darb?bas izmai?as

P?c SharePoint Server 2010 SP1 instal??anas l?dzeklis Darbpl?sma tiek atsp?jots, kad tiek izveidota jauna viet?u kolekcija. Varat iesp?jot jaunas viet?u kolekcijas l?dzekli Darbpl?sma viet?u kolekcijas iestat?jumu lap?.

2532126 Zin?m?s probl?mas, kas var rasties, instal?jot Microsoft Office 2010 1. servisa pakotni un Microsoft SharePoint 2010 1. servisa pakotni

Tehnisk? inform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o servisa pakotni, kur? iek?auts ar? ietekm?to failu saraksts, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2532120 Detaliz?ta tehnisk? inform?cija par Microsoft SharePoint 2010 un Office servera 1. servisa pakotnes (SP1) laidieniem

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2460045 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 17. apr?lis - P?rskat??ana: 4.1
Attiecas uz:
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460045

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com