ID c?a bi: 2460041 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Microsoft Office 2010 Filter Pack Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp cac ban cp nht mi nht cho Office 2010 Filter Pack. Goi dich vu nay bao gm hai danh muc ban va chinh:
  • Cac ban va cha c phat hanh trc y a c thc hin c bit cho goi dich vu nay. Ngoai cac ban va li san phm chung, nhng ban va li nay con bao gm cac cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.
  • Tt ca cac ban cp nht cng cng c phat hanh trong Thang 6 nm 2011 va tt ca cac ban cp nht tich luy c phat hanh trong Thang 4 nm 2011.

GI?I PHP

Cach tai xung va cai t goi dich vu

Phng phap 1: Microsoft Update (khuyn nghi)

tai xung goi dich vu t Microsoft Update, hay truy cp website sau cua Microsoft:
Microsoft Update
Chung ti khuyn ban nn s dung cach ng ky Microsoft Update cp nht cac san phm ln SP1. Microsoft Update se phat hin ban a cai t nhng san phm nao ri ap dung tt ca cac ban cp nht vao cac san phm o.

Phng phap 2: Tai xung goi SP1 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

Trung tm Tai xung cua Microsoft hin sn co tp sau y tai xung:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Download
Tai xung goi Goi B loc Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 64 bit ngay by gi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Download
Tai xung goi Goi B loc Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 32 bit ngay by gi.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

bit thm thng tin v toan b danh sach tt ca cac goi may tinh ban SP1 a phat hanh, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2510690 Danh sach tt ca cac goi Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1

Danh sach co th tai xung bao gm cac s c ma goi dich vu khc phuc

Hin co mt s lam vic lit k cac s c ma goi dich vu nay khc phuc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx ngay by gi.

Chu y S lam vic nay bng ting Anh. S lam vic nay khng c dich sang bt ky ngn ng nao khac.

Cac s c a bit va thay i hin tng
2532126 Cac s c a bit ma ban co th gp phai khi cai t Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 va Microsoft SharePoint 2010 Goi Dich vu 1

Thng tin ky thut

bit thm thng tin v goi dich vu nay bao gm danh sach cac tp bi anh hng, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2532118 Chi tit ky thut v cac phin ban phat hanh cua Microsoft Office 2010 Goi Dich vu (SP1)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2460041 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2460041

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com