ID c?a bài: 2458544 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
H? tr? cho Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) đ? k?t thúc vào ngày 12 tháng 8 năm 2011. Đ? ti?p t?c nh?n các b?n C?p Nh?t b?o m?t cho Windows Vista, h?y đ?m b?o r?ng b?n đang ch?y Windows Vista v?i gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2). Đ? bi?t thêm thông tin, h?y tham kh?o web site sau c?a Microsoft: H? tr? k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? công c? nâng cao tr?i nghi?m gi?m thi?u. Liên k?t đư?c cung c?p đ? t?i xu?ng b? công c?.

Thông tin thêm

Công c? nâng cao tr?i nghi?m thi?u là g??

Nh?ng c?i ti?n thi?u kinh nghi?m công c? (EMET) là m?t ti?n ích giúp ngăn ch?n các l? h?ng trong ph?n m?m t? đư?c thành công khai thác. EMET đ?t đư?c m?c tiêu này b?ng cách s? d?ng công ngh? gi?m thi?u b?o m?t. Các công ngh? này ho?t đ?ng như b?o v? đ?c bi?t và tr? ng?i tác gi? khai thác ph?i th?t b?i đ? khai thác l? h?ng ph?n m?m. Các công ngh? b?o m?t thi?u đ?m b?o r?ng l? h?ng không th? khai thác. Tuy nhiên, h? làm vi?c đ? khai thác khó có th? th?c hi?n.

EMET c?ng cung c?p ch?ng ch? SSL/TLS c?u h?nh ghim tính năng đư?c g?i là ch?ng ch? tin c?y. Tính năng này đư?c thi?t k? đ? phát hi?n (d?ng EMET 5.0) t?n công ngư?i ? gi?a đang t?n d?ng cơ s? h? t?ng khoá công c?ng (PKI).

Có các h?n ch? đ?i v?i ph?n m?m có th? b?o v? EMET?

EMET có th? làm vi?c v?i b?t k? ph?n m?m, b?t k? khi nó đư?c vi?t ho?c ai đó đư?c ghi. Đi?u này bao g?m ph?n m?m đư?c phát tri?n b?i Microsoft và ph?n m?m đư?c phát tri?n b?i các nhà cung c?p. Tuy nhiên, b?n nên bi?t r?ng m?t s? ph?n m?m có th? không tương h?p v? sau v?i EMET. Đ? bi?t thêm thông tin v? tương h?p v? sau, h?y xem ph?n "Có b?t k? r?i ro b?ng cách s? d?ng EMET?".

Yêu c?u s? d?ng EMET là g??

EMET yêu c?u Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0. Ngoài ra, cho EMET đ? làm vi?c v?i Internet Explorer 10 trên Windows 8 và Windows Server 20121, KB2790907 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau cho Windows 8, Windows Server 2012 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Có th? t?i EMET?

Đ? t?i xu?ng EMET, h?y truy c?p web site Microsoft TechNet liên quan:
B? công c? gi?m thi?u nâng cao tr?i nghi?m

Làm th? nào đ? s? d?ng EMET b?o v? ph?n m?m c?a tôi?

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t EMET, b?n ph?i c?u h?nh EMET b?o v? cho m?t ph?n m?m. Đi?u này yêu c?u b?n cung c?p tên và v? trí c?a t?p thi hành mà b?n mu?n b?o v?. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau:
 • Ho?t đ?ng v?i tính năng c?u h?nh ?ng d?ng ?ng d?ng đ? ho?.
 • S? d?ng ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh.
S? d?ng tính năng ch?ng ch? tin c?y, b?n ph?i cung c?p danh sách các web site mà b?n mu?n b?o v? và ch?ng ch? ghim các quy t?c áp d?ng cho các web site. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i làm vi?c v?i tính năng c?u h?nh ch?ng ch? tin c?y c?a các ?ng d?ng đ? ho?. Ho?c, b?n có th? s? d?ng thu?t s? c?u h?nh m?i. Đi?u này cho phép b?n t? đ?ng c?u h?nh EMET v?i các thi?t đ?t đư?c khuy?n ngh?.

Lưu ? Hư?ng d?n v? cách s? d?ng EMET hư?ng d?n c?a ngư?i dùng đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i b? công c?.

Làm th? nào tôi có th? tri?n khai EMET trên doanh nghi?p

Cách đơn gi?n nh?t đ? tri?n khai phiên b?n hi?n t?i c?a EMET trên m?t doanh nghi?p là s? d?ng công ngh? tri?n khai và c?u h?nh doanh nghi?p. Các phiên b?n hi?n t?i có s?n h? tr? chính sách nhóm và qu?n l? c?u h?nh Trung tâm h? th?ng. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách EMET h? tr? các công ngh? này, h?y tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng EMET.

B?n c?ng có th? tri?n khai EMET b?ng cách s? d?ng ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t t?p .msi trên m?i máy tính đích. Ho?c cài đ?t chuyên bi?t m?t đ?ng g?i c?a t?t c? các t?p cài đ?t chuyên bi?t chia s? m?ng.
 2. Ch?y ti?n ích d?u ki?m nh?c l?nh trên m?i máy tính đích EMET c?u h?nh.

Có b?t k? r?i ro b?ng cách s? d?ng EMET?

Các công ngh? b?o m?t thi?u EMET s? d?ng có nguy cơ tương h?p v? sau ?ng d?ng. M?t s? ?ng d?ng d?a trên chính xác hành vi mitigations các kh?i. Đi?u quan tr?ng là ki?m tra k? EMET trên t?t c? các máy tính đích b?ng cách s? d?ng k?ch b?n th? nghi?m trư?c khi b?n tri?n khai EMET trong môi trư?ng s?n xu?t. N?u b?n g?p s? c? ?nh hư?ng đ?n gi?m thi?u c? th?, b?n có th? cá nhân kích ho?t và vô hi?u hoá gi?m thi?u c? th? đó. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y tham kh?o hư?ng d?n s? d?ng EMET.

phiên b?n m?i nh?t c?a EMET là g??

Phiên b?n m?i c?a EMET đ? có vào ngày 31 tháng 4 năm 2014. Đ? bi?t thêm thông tin v? các phiên b?n m?i nh?t c?a EMET, h?y truy c?p web site TechNet sau đây:
B? công c? gi?m thi?u nâng cao tr?i nghi?m

Làm th? nào có th? nh?n đư?c h? tr? EMET?

Khách hàng có th? truy c?p Microsoft Premier b?n ghi d?ch v? và h? tr? chuyên gia, có th? tính phí h? tr? tư v?n thông qua các kênh. Khách hàng không có h?p đ?ng chuyên nghi?p ho?c Premier có th? nh?n đư?c h? tr? thông qua các di?n đàn h? tr? bi?u m?u chính sau:
Gi?m thi?u nâng cao tr?i nghi?m h? tr? công c? (EMET)

Phiên b?n EMET đư?c h? tr??

M?i phiên b?n c?a EMET đư?c h? tr? 24 tháng sau ngày phát hành ho?c 12 tháng sau ngày phát hành c?a phiên b?n ti?p theo, nào đ?n trư?c. B?ng sau hi?n th? v?ng đ?i c?a t?t c? các phiên b?n EMET.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n EMETngày bắt đầu c?a v?ng đ?iNgày k?t thúc h? tr?Lưu ?:
EMET 2.x và c? hơnXem ghi chúEMET 2.xvà các phiên b?n không bi?u m?u chính h? tr?.
EMET 3.xNgày 15 tháng 10 năm 2012Ngày 13 tháng 4 năm 2014
EMET 4.xNgày 17 tháng 8 năm 2013Ngày 9 tháng 12 năm 2015
EMET 5.xNgày 31 tháng 4 năm 201412 tháng 7 năm 2016K?t thúc h? tr? 24 tháng sau khi phát hành ho?c 12 tháng sau khi phiên b?n chính ti?p theo (EMET 6.x) đư?c phát hành, mà đ?n đ?u tiên.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2458544 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseinter kbsecurity kbmt KB2458544 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2458544

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com