Kh?c ph?c: SQL Server 2008 R2 phân tích b?n ghi d?ch v? gi?i thi?u m?i theo d?i s? ki?n đ? theo d?i vi?c s? d?ng tài nguyên và khóa b?ng cách s? d?ng SQL Server Profiler

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2458438 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng Microsoft SQL Server Profiler đ? theo d?i m?t th? hi?n c?a SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích, m?t ho?c nhi?u trong nh?ng v?n đ? sau đây có th? x?y ra.

V?n đ? 1
Khi m?t s? ki?n theo d?i Th?c hi?n k?ch b?n MDX đư?c kích ho?t b?i m?t phiên h?p khác hơn là b?n ghi d?ch v? phân tích, các ConnectionID và thu?c tính c?a b?n ghi d?ch v? SPID đư?c báo cáo không chính xác là 0. V? v?y, phiên h?p mà gây nên s? ki?n này không đư?c kí nh?p.

V?n đ? 2
S? ki?n Th?c hi?n MDX k?ch b?n hi?n t?i đư?c kích ho?t cho m?i ch? huy ph? c?a m?t k?ch b?n không chính xác có ch?a các k?ch b?n toàn b? trong c?t TextData . Do đó, ph?n k?ch b?n liên quan đ?n s? ki?n này không đư?c ch? đ?nh.

V?n đ? 3
Hi?n t?i theo d?i thông tin không ch? ra nh?ng ngu?n l?c đư?c tiêu th? b?i m?t l?nh c? th? ho?c b?i m?t truy v?n.

V?n đ? 4
Trong SQL Server Profiler, th? lo?i khóa ch?a khóa ho?t đ?ng thông tin b?n ghi ch? sau hai s? ki?n:
 • B? t?c
 • LockTimeOut
Tuy nhiên, thông tin này là không đ? khi b?n c? g?ng kh?c ph?c s? c? hi?u su?t c?a SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích.

B?n c?p nh?t này gi?i thi?u m?t s? s? ki?n theo d?i m?i đ? SQL Server Profiler đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem ph?n "Thông tin".

Gi?i pháp

Thông tin gói b?n ghi d?ch v? cho SQL Server 2008 R2

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2527041 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? S?a ch?a cho v?n đ? l?n đ?u tiên đư?c phát hành SQL Server 2008 R2 Service Pack 1.

Thông tin thêm

Các s? ki?n th?c hi?n MDX k?ch b?n l?nh m?i

Các SQL Server 2008 R2 phân tích b?n ghi d?ch v? hi?n t?i h? tr? các s? ki?n cho ho?t đ?ng k?ch b?n Th?c hi?n MDX :
 • MDX k?ch b?n B?t đ?u th?c hi?n
 • Th?c hi?n MDX k?ch b?n hi?n t?i
 • Th?c hi?n MDX k?ch b?n k?t thúc
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, m?t s? ki?n ph? m?i MDX k?ch b?n l?nh có s?n đ? theo d?i ho?t đ?ngk?ch b?nTh?c hi?n MDX. Dư?i đây là k?t h?p c?a các s? ki?n và ph? ki?n:
 • Th?c hi?n k?ch b?n b?t đ?u/MDX MDX k?ch b?n
 • Th?c hi?n MDX k?ch b?n b?t đ?u/MDX k?ch b?n l?nh
 • Th?c hi?n k?ch b?n k?t thúc/MDX MDX k?ch b?n
 • Th?c hi?n MDX k?ch b?n k?t thúc /MDX k?ch b?n l?nh

Nh?ng s? ki?n này cho th?y đó là m?t ph?n c?a k?ch b?n toàn b? liên quan đ?n m?i ch? huy ph? c?a k?ch b?n MDX. C?t TextData c?a các s? ki?n Th?c hi?n MDX k?ch b?n B?t đ?u có ch?a đo?n m? MDX toàn b?. C?t TextData c?a các s? ki?n Th?c hi?n MDX k?ch b?n l?nh B?t đ?u có ch?a ch? là k?ch b?n MDX c?a l?nh hi?n hành.

S? ki?n m?i theo d?i đ? theo d?i vi?c s? d?ng tài nguyên

Hi?n t?i theo d?i thông tin không ch? ra nh?ng ngu?n l?c đư?c tiêu th? c?a m?t l?nh c? th?. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, l?p h?c m?i s? ki?n s? d?ng tài nguyên đư?c gi?i thi?u đ? bao g?m các thông tin v? vi?c s? d?ng CPU và I/O ho?t đ?ng. Thông tin này đư?c ghi nh?t k? trong m?t s? ki?n riêng bi?t ho?c trong c?t b? sung v? các s? ki?n K?t thúc l?nh ho?c v? s? ki?n này K?t thúc truy v?n . Các thông tin sau có th? đư?c bao g?m trong c?t TextData c?a s? ki?n này:
 • L?N Đ?C, <Value></Value>
 • READ_KB, <Value></Value>
 • VI?T, <Value></Value>
 • WRITE_KB, <Value></Value>
 • CPU_TIME_MS, <Value></Value>
 • ROWS_SCANNED, <Value></Value>
 • ROWS_RETURNED, <Value></Value>

Theo d?i s? ki?n theo d?i b?t k? ho?t đ?ng khóa

SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phân tích h? tr? các s? ki?n hai sau đó theo d?i b?t k? ho?t đ?ng khóa:
 • B? t?c
 • LockTimeOut
Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, các s? ki?n theo d?i m?i sau đây có s?n đ? theo d?i b?t k? ho?t đ?ng khóa:
 • ? khóa đư?c mua l?i
 • ? khóa phát hành
 • Khóa ch? đ?i
Các ? khóa mua l?i s? ki?n ch? ra khi giao d?ch đ? thu đư?c m?t lo?t các ? khóa cho vi?c x? l? các giao d?ch. S? ki?n Khóa phát hành cho th?y khi giao d?ch đ? phát hành m?t lo?t các ? khóa mà các giao d?ch yêu c?u. S? ki?n này c?ng cho th?y trong su?t th?i gian mà các ? khóa đư?c t? ch?c. Khóa ch? đ?i s? ki?n cho th?y khi giao d?ch m?t c? g?ng và ch? đ?i trong m?t hàng đ?i đ? có đư?c m?t khóa trong m?t lô. Thông tin này là trong c?t TextData c?a nh?ng s? ki?n. Thông tin này bao g?m các d? li?u có liên quan b? sung sau đây:
 • ID giao d?ch
 • nút ch?n m?t LockList XML
 • nút ch?n m?t WaitList XML
 • nút ch?n m?t HoldList XML
S? ki?n Khóa mua l?i và s? ki?n Khóa phát hành ch?a thông tin LockList . Khóa ch? đ?i s? ki?n ch?a thông tin LockList, WaitList, và HoldList .

LockList

nút ch?n m?t LockList ch?a các thông tin sau:
 • Khóa lo?i
 • T?nh tr?ng khóa
 • Con đư?ng đ?i tư?ng c?a đ?i tư?ng đang đư?c yêu c?u
 • Đ?i tư?ng ID
Lưu ? Đư?ng d?n đ?i tư?ng đư?c báo cáo mà không có m?t không gian tên. S? ki?n Khóa phát hành ngoài ra có ch?a các tài s?n c?a th?i gian . B?t đ?ng s?n th?i gian ch? ra trong th?i gian khóa đư?c t? ch?c trong mili giây.

Sau đây là m?t ví d? v? nút ch?n m?t LockList :
<LockList>
        <Lock>
                <Type>Read</Type>
                <LockStatus>Acquired</LockStatus>
                <Object><DatabaseID>AdventureWorks</DatabaseID></Object>
                <ObjectID>asadfb-vfbvadr-ft3323-54235</ObjectID>
        </Lock>
        <Lock>
                <Type>Read</Type>
                <LockStatus>Waiting</LockStatus>
                <Object><DatabaseID>FoodMart</DatabaseID><Object>
                <ObjectID>asadfb-vfbvadr-ft3323-54235</ObjectID>
        </Lock>
        <Lock>
                <Type>Read</Type>
                <LockStatus>Requested</LockStatus>
                <Object><DatabaseID>FoodMart</DatabaseID><Object>
                <ObjectID>asadfb-vfbvadr-ft3323-54235</ObjectID>
        </Lock>
</LockList>
Trong ví d? này, các giao d?ch yêu c?u ba ? khóa, có đư?c m?t, và ch? đ?i cho khóa th? hai.

WaitList

nút ch?n m?t WaitList danh sách các giao d?ch đang ch? phía trư?c c?a các giao d?ch hi?n t?i. Sau đây là m?t ví d? v? nút ch?n m?t WaitList :
<WaitList>
   <Object><DatabaseID>FoodMart</DatabaseID><Object>
   <ObjectID>asadfb-vfbvadr-ft3323-54235</ObjectID>
   <Type>Read</Type>
   <Transaction> 
 <TransactionID>2342-3we-dsdf-sdf<TransactionID>
 <SPID>234</SPID>
 <Type>Write</Type>
   </Transaction> 
   <Transaction> 
 <TransactionID>2ger342-3rtee-dsdf-sdf<TransactionID>
 <SPID>222</SPID>
 <Type>Read</Type>
   </Transaction> 
</WaitList>

HoldList

nút ch?n m?t HoldList li?t kê giao d?ch mà gi? m?t khóa giao d?ch hi?n t?i c? g?ng đ? có đư?c. Sau đây là m?t ví d? v? nút ch?n m?t HoldList :
<HoldList>
   <Object><DatabaseID>FoodMart</DatabaseID><Object>
   <ObjectID>asadfb-vfbvadr-ft3323-54235</ObjectID>
   <Type>Read</Type>
   <Transaction> 
 <TransactionID>2342-3we-dsdf-sdf<TransactionID>
 <SPID>234</SPID>
 <Type>Write</Type>
   </Transaction> 
   <Transaction> 
 <TransactionID>2ger342-3rtee-dsdf-sdf<TransactionID>
 <SPID>222</SPID>
 <Type>Read</Type>
   </Transaction> 
</HoldList>

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? nhóm SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2458438 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
T? khóa: 
kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2458438 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2458438

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com