MAPI nevar izmantot, lai iestat?tu Outlook 2003 izmanto?anu ar Exchange Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2449616 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad m??in?t izmantot Microsoft Office Outlook 2003 izveidot savienojumu ar Microsoft Exchange Online Microsoft Office 365 vid? zi?ojumapmai?as API (MAPI), MAPI savienojums var nedarboties.

IEMESLS

Programmas Outlook 2003 Exchange Online pastkastes savienojumu, izmantojot MAPI Office 365 nav atbalst?ts e-pasta klientu.

Piez?me. Programmas Outlook 2003 tiek atbalst?ts, izveidojot savienojumu ar Exchange Online pastkastes, izmantojot pasta noda?as protokola (POP) vai interneta zi?ojumu piek?uves protokola (IMAP) protokolu.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas pras?b?m programmai Office 365 skatiet ??d?s vietn?s:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2449616 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 8. oktobris - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2449616 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2449616

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com