Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2449398 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2008 R2, b?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau đây ho?c g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây. Ngoài ra, b?n không th? ti?p t?c v?i các thi?t l?p.

Thông báo l?i thi?t l?p ho?c tri?u ch?ng

Thông báo l?i trong SQL Server thi?t l?p t?p tin kí nh?p

Thông báo l?i tr?nh Tr?nh xem s? ki?n

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
 • Phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t b? hư h?ng.
 • Ngu?n cài đ?t chuyên bi?t b? h?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • T?i v? SQL Server h?nh ?nh m?t l?n n?a t? v? trí ban đ?u, và sau đó ch?y l?i chương tr?nh thi?t l?p.
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên m?t m?ng máy tính, cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a t? m?t ổ đĩa đ?a phương, và sau đó ch?y l?i chương tr?nh thi?t l?p.
 • Đ?i tên các t?p tin Setup.rll. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? Window Explorer. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào T?t c? chương tr?nh, b?m vào Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào Window Explorer.
  2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào m?c tin thư thoại sau đây:
   C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2\resources\1033
  3. B?m chu?t ph?i vào Setup.RLL, và sau đó nh?p vào Đ?i tên. Xem h?nh ?nh
  4. Lo?i Setup.RLL.Old, và sau đó nh?n Enter.
  5. Ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • N?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n đ?a hoá c?a SQL Server, b?n có th? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành đ? h? tr? phiên b?n đ?a hoá. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2710157
  QUAN TR?NG cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n ngôn ng? khác nhau trong trư?ng h?p c?a SQL Server trên cùng m?t máy tính không đư?c h? tr?.

Thông tin thêm

Các thông báo l?i đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" có th? có nguyên nhân khác. N?u các bư?c trong ph?n "Gi?i pháp" không gi?i quy?t v?n đ?, b?n có th? g?p m?t v?n đ? khác nhau. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site Microsoft sau đây:
 • Đ? xác minh phương ti?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n b?ng cách s? d?ng công c? Microsoft File Checksum Integrity Verifier, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Microsoft File Checksum Integrity Verifier
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Làm th? nào đ?: cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 (cài đ?t)
 • Cho bi?t thêm thông tin v? đư?c bi?t đ?n v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  955725 Danh sách các v?n đ? đ? bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2449398 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbcip kberrmsg kbmt KB2449398 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2449398

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com