Poruka o gre?ci koju dobijate kada poku?ate da otvorite dokument u programu Word: ?Datoteka sadr?i prilago?ene XML elemente koje Word vi?e ne podr?ava.?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2445062 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Razmotrite slede?i slu?aj. Poku?avate da otvorite dokument u programu Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010 ili Microsoft Word 2013 koji koristi slede?e formate datoteke:
 • Word dokument (.DOCX)
 • Word dokument u kome su omogu?eni makroi (.DOCM)
 • Word predlo?ak (.DOTX)
 • Word predlo?ak u kome su omogu?eni makroi (.DOTM)
 • Word XML dokument (.XML)
 • Word 2003 XML dokument (.XML)
Tokom pokretanja programa Word 2007, Word 2010 ili Word 2013, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Datoteka sadr?i prilago?ene XML elemente koje Word vi?e ne podr?ava. Ako sa?uvate ovu datoteku, ovi prilago?eni XML elementi bi?e trajno izbrisani.

Kada kliknete na dugme U redu, prilago?eni XML elementi ne?e biti prikazani.

Napomena Microsoft Word 2013 prikazuje poruke o gre?ci za slede?e formate datoteka, pored ve? navedenih formata datoteka:
 • Word 97-2003 dokument (.DOC)
 • Word Veb stranice (.HTML)
 • Oboga?eni tekst (.RTF)

Dodatne informacije

Verzije programa Word, koje korporacija Microsoft distribuira od 10. januara 2010. godine, ne mogu da o?itaju prilago?ene XML naznake koje mogu da se nalaze u DOCX, .DOCM, .DOTX, .DOTM ili .XML datotekama. Nove verzije programa Word 2007, Word 2010 i Word 2013 i dalje mogu da otvore ove datoteke, ali su sve prilago?ene XML naznake izbrisane.

Prilago?ene XML naznake u Word dokumentu su vidljive kao ru?i?asta (podrazumevana boja) imena oznake oko teksta u dokumentu:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2818271


Odluku o uklanjanju prilago?enih XML naznaka doneo je sud Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava 22. decembra, 2009. godine. Korisnici koji kupe program ili licencu za Word 2007, Word 2010 ili Word 2013 od korporacije Microsoft posle 10. januara 2010. godine za kori??enje na teritoriji Sjedinjenih Ameri?kih Dr?ava moraju da koriste a?urirani softver koji ne obuhvata implementaciju odre?enih prilago?enih XML oznaka.

Nadogradnja ne uti?e na slede?e funkcije programa Word.
 • Nema uticaja na kontrolu sadr?aja. Kontrole sadr?aja predstavljaju uobi?ajeni na?in struktuiranja sadr?aja dokumenata i mapiranja sadr?aja ka prilago?enim XML delovima.
 • Nema uticaja na otvorene XML standarde (sve ECMA i ISO verzije).
 • Nema uticaja na prilago?ene XML naznake koje su uskladi?tene u Word 97-2003 datotekama (.DOC).
 • Nema uticaja na XML datoteke na traci i mogu?nost pro?irenja trake.
 • Nema uticaja na prilago?ene XML delove. Vi?e informacija o prilago?enim XML delovima potra?ite na slede?oj MSDN Veb lokaciji: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Nema uticaja na Word objektni model. Me?utim, neke metode objektnih modela koje su u vezi sa prilago?enim XML naznakama mogu da daju razli?ite rezultate.
  • Metod TransformDocument i dalje ?e mo?i da se primenjuje, ali ?e biti uklonjene sve prilago?ene XML naznake u okviru rezultata promene.
  • Metod InsertXML i dalje ?e mo?i da se primenjuje, ali ?e sve prilago?ene XML naznake, koje su prisutne, biti uklonjene pre umetanja sadr?aja.


Napomena Ako ste programer re?enja koje koristi prilago?ene XML naznake, imajte u vidu da podr?ka za prilago?ene XML naznake vi?e nije dostupna. Mnogi scenariji koji se implementiraju pomo?u prilago?enih XML naznaka mogu se implementirati i pomo?u alternativnih tehnologija, kao ?to su kontrola sadr?aja, polja obrasca i obele?iva?i koje su dostupni u programima Word 2007, Word 2010 i Word 2013. Na primer, kao ?to je opisano u slede?im ?lancima, kontrole sadr?aja (pored ostalih tehnologija, npr. obele?iva?a) omogu?avaju programerima da kreiraju struktuirane dokumente i mogu da se koriste za dodeljivanje proizvoljnih vrednosti struktuiranom sadr?aju. Proizvoljne vrednosti mogu da se koriste za dodeljivanje semanti?kog zna?enja delovima sadr?aja.

Vi?e informacija o kontrolama sadr?aja potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:
Programsko kreiranje Word 2007 predlo?aka
Gra?enje Word 2007 predlo?aka dokumenata pomo?u kontrola sadr?aja
Mapiranje Word 2007 kontrola sadr?aja ka prilago?enom XML-u pomo?u XML objekta za mapiranje
Kako da: Povezivanje kontrole sadr?aja na ?vor u skladi?tu podataka
Kori??enje prednosti povezanih kontrola sadr?aja
Jednostavan na?in za spajanje vi?e Word dokumenata
Kreiranje kontrola sadr?aja sa povezanim podacima pomo?u programa Open XML SDK i LINQ to XM

Reference

978951 Opis nadogradnje za programe Word 2003 i Word 2007 iz januara 2010. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
2445060 Prilago?eno XML mapiranje ?e biti uklonjeno kada otvorite dokument u programu Word 2010 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
2761189Prilago?ene XML naznake ?e biti uklonjene kada otvorite dokument u programu Word 2013
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2445062 - Poslednji pregled: 15. februar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
Klju?ne re?i: 
KB2445062

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com