Kai naudojant ?Word? bandoma atidaryti dokument?, pateikiamas klaidos prane?imas: ??iame faile yra pasirinktini? XML element?, kuri? programa ?Word? nebepalaiko.?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2445062 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Pateiksime pavyzd?. M?ginate atidaryti dokument? programa ?Microsoft Office Word 2007?, ?Microsoft Word 2010? arba ?Microsoft Word 2013?, dokumento formatas vienas i? nurodyt?j?:
 • ?Word? dokumentas (.DOCX)
 • ?Word? dokumentas, palaikantis makrokomandas (.DOCM)
 • ?Word? ?ablonas (.DOTX)
 • ?Word? ?ablonas, palaikantis makrokomandas (.DOTM)
 • ?Word? XML dokumentas (.XML)
 • ?Word 2003? XML dokumentas (.XML)
Atidarant programa ?Word 2007?, ?Word 2010? arba ?Word 2013? gaunamas toks klaidos prane?imas:
?iame faile yra pasirinktini? XML element?, kuri? programa ?Word? nebepalaiko. Jei ?? fail? ?ra?ysite, ?ie pasirinktiniai XML elementai bus visam laikui pa?alinti.

Tada spustel?jus Gerai nerodomi pasirinktiniai XML elementai.

Pastaba ?Microsoft Word 2013? rodo klaidos prane?im?, skirt? ?iems fail? formatams, papildomai greta anks?iau i?vardyt? fail? format?:
 • ?Word 97?2003? dokumentas (.DOC)
 • ?iniatinklio puslapiai (.HTML)
 • Rai?kiojo teksto formatas (.RTF)

Daugiau informacijos

?Word? versijos, kurias ?Microsoft? platina po 2010 m. sausio 10 d., nebeskaito pasirinktini? XML ?ymi?, galin?i? b?ti .DOCX, .DOCM, .DOTX, .DOTM arba .XML failuose. Naujos ?Word 2007?, ?Word 2010? ir ?Word 2013? versijos vis tiek gali atidaryti ?iuos failus, ta?iau pa?alinamos visos pasirinktin?s XML ?ym?s.

Pasirinktin?s XML ?ym?s ?Word? dokumente matomos kaip rausvos spalvos (numatytoji spalva) ?ymi? pavadinimai, supantys dokumento tekst?:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2818284


Pasirinktin?s XML ?ym?s pa?alintos d?l Jungtini? Valstij? 2009 m. gruod?io 22 d. teismo nutarimo. Paprastai klientai, perkantys ?Word 2007?, ?Word 2010? arba ?Word 2013? ar j? licencijas i? ?Microsoft? ?sigyjantys po 2010 m. sausio 10 d. naudoti Jungtin?se Valstijose ir jos teritorijose, turi tur?ti atnaujint? programin? ?rang?, neapiman?i? tam tikro pasirinktinio XML ?ym?jimo diegimo.

Naujinimas neaktualus nurodytoms ?Word? funkcijoms.
 • Turinio valdikliai nebus paveikti. Turinio valdikliai yra ?prastas dokumento turinio strukt?rinimo ir susiejimo su pasirinktin?mis XML dalimis b?das.
 • ?Open XML? standartai (visos ECMA ir ISO versijos) nebus paveikti.
 • Pasirinktin?s XML ?ym?s, saugomos ?Word 97?2003? dokument? (.DOC) failuose, nebus paveiktos.
 • Juostel?s XML ir juostel?s pl?timas nebus paveikti.
 • Pasirinktin?s XML dalys nebus paveiktos. Daugiau informacijos apie pasirinktines XML dalis rasite nurodytoje MSDN svetain?je: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • ?Word? objekto modelis nebus paveiktas. Ta?iau kai kurie objekt? modeli? metodai, susij? su pasirinktin?mis XML ?ym?mis, gali pateikti skirtingus rezultatus.
  • Metodas TransformDocument toliau veiks, ta?iau visos pasirinktin?s XML ?ym?s, esan?ios transformacijos rezultatuose, bus pa?alintos.
  • Metodas InsertXML toliau veiks, ta?iau visos esamos pasirinktin?s XML ?ym?s bus pa?alintos prie? ?terpiant turin?.


Pastaba Jei esate sprendimo, kuriame naudojamos pasirinktin?s XML ?ym?s, k?r?jas, ?inokite, kad pasirinktin?s XML ?ym?s nebepalaikomos. Daug scenarij?, ?diegt? naudojant pasirinktines XML ?ymes, bus galima ?diegti naudojant pakaitines technologijas, pvz., turinio valdiklius, form? laukus ir ?ymeles, pasiekiamas programose ?Word 2007?, ?Word 2010? ir ?Word 2013?. Pavyzd?iui, kaip paai?kinta pateiktuose straipsniuose, turinio valdikliai (greta kit?, pvz., ?ymeli?, technologij?) leid?ia k?r?jams sukurti strukt?rinius dokumentus ir gali b?ti naudojami norint strukt?riniam turiniui priskirti sutartines reik?mes. ?ias pasirinktines reik?mes galima naudoti norint turinio dalims priskirti semantin? reik?m?.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie turinio valdiklius, apsilankykite ?iuose ?Microsoft? tinklalapiuose:
?Word 2007? ?ablon? k?rimas programi?kai
?Word 2007? dokument? ?ablon? k?rimas naudojant turinio valdiklius
?Word 2007? turinio valdikli? susiejimas su pasirinktiniais XML naudojant XMLMapping objekt?
Straipsnis Kaip: susieti turinio valdikl? su duomen? saugyklos mazgu
Susiet?j? turinio valdikli? prana?umai
Lengvas b?das surinkti kelis ?Word? dokumentus
Susiet?j? duomen? turinio valdikli? k?rimas naudojant ?Open XML SDK? ir ?LINQ to XML?

Nuorodos

978951 2010 m. sausio m?n. i?leisto ?Word 2003? ir ?Word 2007? naujinimo apra?as (gali b?ti angl? k.)
2445060 Pasirinktinis XML atvaizdavimas pa?alinamas atidarius dokument? programa ?Word 2010? (gali b?ti angl? k.)
2761189 Pasirinktin?s XML ?ym?s pa?alinamos atidarius dokument? programa ?Word 2013?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2445062 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 15 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
Rakta?od?iai: 
KB2445062

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com