[SDP 3][6e0c2dcf-14b8-4b39-84d5-35b4a75b3070] mô t? c?a Lync 2010\2013 và Communicator 2007 R2 gói ph?n m?m cơ b?n ch?n đoán

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2444590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này ch?a thông tin v? các d? li?u đư?c thu th?p b?i Microsoft Lync 2010\2013 và Microsoft Office Communicator 2007 R2 gói ph?n m?m cơ b?n ch?n đoán.

Công c? ch?n đoán h? tr? ch?n đoán n?n t?ng (SDP) s? d?ng gói ch?n đoán này đ? thu th?p các t?p tin kí nh?p có liên quan, khóa registry, khách hàng thông tin c?u h?nh m?ng, b?n ghi s? ki?n và chi ti?t c?a t?p tin đư?c s? d?ng b?i ?ng d?ng Microsoft sau đây:
  • Lync 2010
  • Lync 2013
  • Office Communicator 2007 R2
Ngoài ra, đ? giúp kh?c ph?c s? c? v?n đ? h? tr? ph? bi?n, công c? th?c hi?n m?t lo?t các c?u h?nh ki?m tra đ? xác đ?nh cho dù b?n có th? g?p ph?i các đi?u ki?n đư?c quy đ?nh b?i các ki?m tra.

Thông tin thêm

Đ? ch?y ch?n đoán gói này, b?n ph?i kích ho?t Lync 2010\2013 ho?c kí nh?p Communicator 2007 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, h?y vào web site Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? cho phép khách hàng kí nh?p Lync 2010

Làm th? nào đ? cho phép khách hàng kí nh?p Lync 2013

Làm th? nào đ? cho phép khách hàng kí nh?p Communicator 2007 R2

Lưu ? Máy tính ch?y Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2 ch?n đoán gói ph?i k?t n?i vào Internet đ? th?c hi?n t? đ?ng C?p Nh?t.

Sau khi b?n cho phép khách hàng ghi nh?t k? cho Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Thoát kh?i Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2.
  2. B?t đ?u Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2, và sau đó t?o l?i s? c? mà b?n mu?n đ? kh?c ph?c s? c?.
  3. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c cung c?p trong thông báo email mà b?n nh?n đư?c t? Microsoft Support đ? B?t đ?u Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2 gói ph?n m?m ch?n đoán.
  4. Trên web site Microsoft t? đ?ng kh?c ph?c s? c? b?n ghi d?ch v?, b?m vào ch?y.
Lưu ? B?n ph?i có quy?n đư?c b?nh đ?ng v?i tài kho?n qu?n tr? viên c?c b? đ? ch?y Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2 gói ph?n m?m ch?n đoán.

Khi b?n ch?y Lync 2010\2013 và Communicator 2007 R2 ch?n đoán gói, b?n ph?i ch?n t? các tùy ch?n sau hai (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh shot cho Lync khách hàng ch?n đoán


Sau khi b?n nh?p vào phát hi?n v?n đ? và áp d?ng các b?n s?a l?i cho tôi (khuy?n cáo), b?n nh?n đư?c thông báo sau đó yêu c?u b?n ch?n đ? ch?y ch?n đoán t?i m?t đ?y đ? ho?c Litec?p (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây):
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Màn h?nh shot cho tùy ch?n b? sưu t?p d? li?u


T?p tin thu th?p các công c? ch?n đoán

Lưu ?Trong b?ng dư?i đây,"ComputerName" là m?t gi? ch? cho tên c?a máy tính mà b?n đang ch?y Microsoft h? tr? công c? ch?n đoán.

Lync 2010\2013 ho?c t?p tin đăng nh?p Communicator 2007 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin ho?c tênĐ?y đ?Lite
Danh sách các t?p tin log Communicator UCCAPIComputerName> _Communicator-uccapi *.*
Danh sách các t?p tin log Communicator ETLComputerName> _Communicator*.etl*
Lync 2010\2013 ho?c mô-đun bên Communicator 2007 R2 3rd

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin ho?c tênĐ?y đ?Lite
3 bên mô-đun<ComputerName>_3rdParty_Modules.txt</ComputerName>
Thông Lync 2010\2013 ho?c Communicator 2007 R2 máy tính và ngư?i dùng đăng k? tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin ho?c tênĐ?y đ?Lite
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Communicator
<ComputerName>__Communicator_HKCU_GroupPolicies.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Communicator
<ComputerName>__Communicator_HKLM_GroupPolicies.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Communicator
<ComputerName>_HKLM_Software_MS_Communicator.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RTC
<ComputerName>_HKLM_Software_MS_RTC.TXT</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Live cu?c h?p
<ComputerName>_HKLM_Software_MS_LiveMeeting.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:

HKLM\SOFTWARE\IM nhà cung c?p
<ComputerName>_HKLM_Software_MS_IMProviders.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins
<ComputerName>_HKLM_Software_MS_Office_Outlook_Addins.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKCU\Software\Microsoft\Communicator
<ComputerName>_HKCU_Software_MS_Communicator.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKCU\Software\Microsoft\Live cu?c h?p
<ComputerName>_HKCU_Software_MS_LiveMeeting.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKCU\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins
<ComputerName>_HKCU_Software_MS_Office_Outlook_Addins.txt</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKCU\Software\Microsoft\RTC
<ComputerName>_HKCU_Software_MS_RTC.TXT</ComputerName>
Danh sách các m?c đăng k? trong registry subkey sau đây:
HKCU\Software\Microsoft\Shared\UcClient
<ComputerName>_HKCU_Software_MS_Shared_UcClient.txt</ComputerName>
Chi tieát taäp tin v? các t?p tin quan tr?ng c?a Communicator 2007 R2 Lync 2010\2013

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin ho?c tênĐ?y đ?Lite
Các chi ti?t c?a các t?p tin Lync ho?c Communicator
trong thư m?c "Chương tr?nh Files\Common Files\System"
ComputerName> _sym_CommonProgramFilesSystem.*
Các chi ti?t c?a các t?p tin Lync ho?c Communicator trong thư m?c "Chương tr?nh Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA"ComputerName> _sym_CommonProgramFilesVBA.*
Các chi ti?t c?a các t?p tin Lync ho?c Communicator trong thư m?c "Chương tr?nh Files\Common Files\Microsoft Shared\VSTO"ComputerName> _CommonProgramFilesVSTO.*
Các chi ti?t c?a các t?p tin c? th? đ?i v?i quá tr?nh Communicator.exeComputerName> _sym_communicator_Process.*
Các chi ti?t c?a các t?p tin Lync ho?c Communicator trong thư m?c "Windows\system32 folder\drivers"ComputerName> _sym_Drivers.*
Các chi ti?t c?a các t?p tin .dll trong thư m?c "Chương tr?nh Files\Microsoft Lync ho?c Microsoft Communicator"ComputerName> _sym_Lync2010_Dll.*
Các chi ti?t c?a các t?p tin .exe trong thư m?c "Chương tr?nh Files\Microsoft Lync ho?c Microsoft Communicator"ComputerName> _sym_Lync2010_Exe.*
Các chi ti?t c?a Lync ho?c Communicator h? th?ng t?p tin trong thư m?c Windows\System32""ComputerName> _sym_System32.*
B?n ghi s? ki?n

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin ho?c tênĐ?y đ?Lite
S? ki?n đăng nh?p-?ng d?ng-văn b?n, csv và đ?nh d?ng evt/evtx <ComputerName>_evt_Application.*</ComputerName>
S? ki?n đăng nh?p-h? th?ng-văn b?n, csv, và đ?nh d?ng evt/evtx<ComputerName>_evt_System.*</ComputerName>
Lync 2010\2013 ho?c thông tin ch?n đoán Communicator 2007 R2

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?Tên t?p tin ho?c tênĐ?y đ?Lite
Các chi ti?t c?a s?n lư?ng Msinfo32.exe ComputerName> _msinfo32.*Không
Các chi ti?t c?a quá tr?nh thi?t l?p Lync ho?c CommunicatorComputerName> * _Setup-0.setuplog
Các chi ti?t c?a quá tr?nh kh?i đ?ng Lync ho?c CommunicatorComputerName> *_OCBoot.log
Các chi ti?t c?a Lync ho?c Communicator Windows cài đ?t
quá tr?nh
ComputerName> _*XXXXX.log
Ch?n đoán b?n báo cáo thông tinResultReport.xml
Đ?nh d?ng báo cáo ch?n đoánresult.*
Ki?m tra sau đây đư?c th?c hi?n b?i Lync khách hàng gói

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênMô t?
Ki?m tra xem có m?t CU m?i hơnNên ki?m tra xem CU đ?t đư?c áp d?ng, lo?i quy t?c, l? tư?ng là m?t trong đó xác đ?nh m?t v?n đ? c? th? và có th? nhà nư?c ch?c ch?n r?ng X CU s?a ch?a v?n đ?.
http://support.Microsoft.com/kb/2493736
Chia s? máy tính đ? bàn LYNC 2013 Hi?n th? màn h?nh tr?ngN?u m?t trong nh?ng khóa registry sau t?n t?i v?n đ? x?y ra:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\ActiveXCompatibility\ {00000000-0000-0000-0000-000000000000} (n?u s? d?ng LYNC 2013 32 bit trên Windows 8 64 bit)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\ {00000000-0000-0000-0000-000000000000} (n?u ch?y LYNC 2013 64 bit ho?c ch?y LYNC 2013 32 bit trên Windows 8 32 bit)


Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
926079 Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT)

Thu?c tính

ID c?a bài: 2444590 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2013
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Office Communicator 2007 R2
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2444590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2444590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com