วิธีการตั้งค่าคอนฟิก DFS จะใช้ชื่อโดเมนในการอ้างอิง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 244380 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft แจกจ่ายแฟ้มระบบ Namespace (DFSN) รากอ้างอิงการตอบกลับแบบสอบถามอ้างอิงราก DFS อยู่ในรูปแบบของชื่อ NetBIOS (\\เซิร์ฟเวอร์>\ใช้ร่วมกัน>). นี้เป็นสิ่งจำเป็นในสภาพแวดล้อมบางอย่างที่อาศัย NetBIOS และจะทำให้ไคลเอ็นต์ที่สนับสนุนการจำแนกชื่อ NetBIOS อย่างเดียวเพื่อค้นหา และเชื่อมต่อกับเป้าหมายใน DFS namespace โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอนต์ Windows ได้เปลี่ยนนี้

อย่างไรก็ตาม บางไคลเอ็นต์ไม่ได้ใช้ NetBIOS ตัวอย่างที่สองคือ ไคลเอนต์ที่ไม่ได้ใช้ Windows และไคลเอ็นต์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มี WINS หรือที่ใช้ส่วนต่อท้ายของชื่อ DNS ไคลเอนต์เหล่านั้นไม่เข้ากันกับลักษณะการทำงาน DFSN Start

ในกรณีเหล่านี้ ไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถแก้ปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกส่งกลับจากแบบสอบถามอ้างอิงราก อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ส่ง ได้อย่างง่ายดายเนื่องจาก DFSN คุณสามารถกำหนดค่าการใช้งานในสภาพแวดล้อมของ DNS อย่างเดียว บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DFSN เพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ สำหรับพื้นที่ว่างในชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เฉพาะแบบสแตนด์อโลน namespaces บางขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้จะไม่จำเป็น (เซิร์ฟเวอร์ namespace ดังกล่าวรวมถึง namespaces คลัสเตอร์) โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอนต์ DFSN สามารถเข้าถึง namespaces สแตนด์อโลนดังกล่าวผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง \\NetBIOS เซิร์ฟเวอร์>\พื้นที่ว่างในชื่อ> หรือ \\เซิร์ฟเวอร์ FQDN>\พื้นที่ว่างในชื่อ> พาธ namespace อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ namespace ยังคงจำเป็นสำหรับ namespaces แบบสแตนด์อโลนเพื่อให้อ้างอิงที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ใช้กับ DFS namespace เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าเซิร์ฟเวอร์ namespace ดังกล่าวนอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวควบคุมโดเมน Active Directory

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทั้งหมดประกอบด้วยสี่ขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คำต่อท้าย DNS สำหรับการแก้ปัญหาของชื่อที่ถูกต้องตั้งค่าคอนฟิกบนไคลเอนต์
 2. การตรวจสอบระเบียน DNS ของแฟ้มเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย และสร้างเรกคอร์ดโฮสต์ตามความจำเป็น
 3. กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DFSN ตอบสนอง โดยใช้แหล่งอ้างอิง FQDN สำหรับเป้าหมายหลัก
 4. ถ้าจำเป็น ปรับปรุงข้อมูลเมตา namespace สำหรับแต่ละโฟลเดอร์เป้าหมายเพื่อให้อ้างอิงโฟลเดอร์ที่ใช้ชื่อ FQDN ที่เหมาะสมสำหรับโฟลเดอร์เป้าหมาย

ขั้นตอนสำหรับขั้นตอนที่ 3: การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ตอบสนอง ด้วยการใช้แหล่งอ้างอิง FQDN สำหรับเป้าหมายราก DFSN

หมายเหตุ ก่อนที่คุณดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนที่ 3 เราขอแนะนำให้ คุณสำรองข้อมูลเมตา namespace เพื่อป้องกันความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดหรือ accidents ขั้นตอนสำรอง ร่วมกับขั้นตอนอื่นคืนค่าต่าง ๆ ถ้าคุณเคยต้องการใช้ ครอบคลุมในขั้นตอน A และ C ของส่วน "ขั้นตอนสำหรับระยะ 4"

หมายเหตุ Cmdlet นี้ของ DFSN Windows PowerShell ที่กล่าวถึงในส่วนนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะ โดยเริ่มต้น ด้วย Windows Server 2012 หรือ Windows 8
 1. รับรายการของ namespaces โดเมนที่มีโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • Get-DfsnRoot -ComputerName <ServerName> |Where type -NotMatch "Standalone" 
  • dfsutil.exe server <ServerName> and manually identify the domain-based namespaces
  หมายเหตุ ถ้ามี namespaces ไม่มีโดเมนที่มีโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ namespace นี้ คุณไม่ได้ทำตามขั้นตอนบางอย่างในบทความนี้
 2. หมายเหตุ คุณสามารถข้ามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ namespace namespaces ที่เฉพาะแบบสแตนด์อโลนของโฮสต์

  โดยทั่วไปแล้ว โดเมน namespaces ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ namespace หลายตัว ดังนั้น เมื่อคุณเอา namespace จากเซิร์ฟเวอร์ namespace หนึ่งสอง เหมือนที่คุณทำในขั้นตอนนี้ ความพร้อมใช้งานของ namespace จะไม่มีผลกระทบ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีแท้ที่จริงมากกว่าหนึ่ง namespace เซิร์ฟเวอร์ที่มีพื้นที่ว่างในชื่อของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • (Get-DfsnRootTarget –Path <Namespace>).Count 
  • dfsutil.exe root <Namespace> 
  ตัวอย่างเช่น ตัวยึดNamespace> ไม่สามารถแสดงต่อไปนี้:
  \\contoso.com\DomainNamespace
  ถ้าคุณยืนยันว่า มี namespace หลายเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของ namespace ของคุณ คุณสามารถข้ามขั้นตอน C ต่อไปนี้
 3. หมายเหตุ คุณสามารถข้ามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ namespace namespaces ที่เฉพาะแบบสแตนด์อโลนของโฮสต์ นอกจากนี้คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ถ้าคุณยืนยันว่า มีหลายเซิร์ฟเวอร์ namespace ที่โฮสต์ namespace ของคุณ

  ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ namespace เดียวเท่านั้นสำหรับ namespace ของคุณ คุณควรเป็นการชั่วคราวเพิ่มพื้นที่ว่างในชื่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก่อนที่จะลบเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ (ให้ดูที่ เพิ่มพื้นที่ว่างในชื่อเซิร์ฟเวอร์ Namespace โดเมน DFS หรือ Cmdlet DfsnRootTarget ใหม่.) ขึ้น คุณต้องบันทึกพื้นที่ว่างในชื่อข้อมูลเมตาสำหรับการสร้างอีกครั้งในภายหลัง (เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูขั้นตอน A andC ของส่วน "ขั้นตอนสำหรับระยะ 4") อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่า วิธีการที่สองจะทำให้เกิดการหยุดทำงานเพื่อชั่วคราวสำหรับ namespace
 4. หมายเหตุ คุณสามารถข้ามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ namespace namespaces ที่เฉพาะแบบสแตนด์อโลนของโฮสต์

  เอา namespace แต่ละโดเมนเป็นโฮสต์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • Remove-DfsnRootTarget –TargetPath <NamespaceRootTarget>
  • dfsutil.exe target Remove <NamespaceRootTarget> 
   ตัวอย่างเช่น ตัวยึดNamespaceRootTarget> ไม่สามารถแสดงต่อไปนี้:. \\Contoso-FS.contosocom\AccountingSoftware
 5. พฤติกรรมอ้างอิงราก DFSN FQDN ที่เปิดใช้งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • Set-DfsnServerConfiguration –ComputerName <ServerName> –UseFqdn $true 
  • Dfsutil.exe server registry dfsdnsconfig set <ServerName> 
 6. เริ่มบริการ DFSN เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • Stop-Service dfs; Start-Service dfs 
  • Net stop dfs; Net start dfs 
 7. หมายเหตุ คุณสามารถข้ามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ namespace ที่โฮสต์ namespaces ที่แบบสแตนด์อโลนเท่านั้น

  คืนค่าแต่ละ namespace ที่คุณเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ namespace นี้ก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • New-DfsnRootTarget – TargetPath <RootTarget> [-Path <Namespace>] 
  • Dfsutil target add \\<RootTarget> 
 8. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้กระทำในขั้นตอน B ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ไม่จำเป็น:
  1. ถ้าคุณทำสำเนาสำรองของข้อมูลเมตาของ namespace ของคุณในขั้นตอน B คุณสามารถนำเข้าข้อมูลเมตาใน namespace ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ขึ้น ก่อนที่คุณนำเข้าข้อมูลเมตา คุณสามารถทำการปรับปรุงจำเป็นใด ๆ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนเดียวกัน (โปรดดูส่วน "ขั้นตอนสำหรับระยะ 4")
  2. ถ้าคุณได้ชั่วคราวเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ namespace ในขั้นตอน B คุณสามารถเอาออกได้ในขณะนี้

ขั้นตอนสำหรับขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงข้อมูลเมตา namespace สำหรับแต่ละโฟลเดอร์เป้าหมายเพื่อให้ชื่อ FQDN ที่เหมาะสมที่ใช้ข้อมูลเมตาทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละ namespace ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ namespace:
 1. ส่งออกข้อมูลเมตาของ namespace:

  dfsutil.exe root export \\contoso.com\<DomainNamespace1> C:\dir1\a.txt 
 2. ปรับส่วนต่าง ๆ จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ FQDN โฟลเดอร์เป้าหมาย สำหรับแต่ละ "เป้าหมาย" XML องค์ประกอบที่มีอยู่ใน "ลิงค์" XML องค์ประกอบ การเปลี่ยนแปลงการอ้างอิง NetBIOS เพื่อการอ้างอิง FQDN ที่เทียบเท่ากัน

  ตัวอย่างเช่น ก่อนการอัพเด องค์ประกอบมีลักษณะดังนี้:

  <Target State="ONLINE" >\\FileServer-NetBIOS\Share1</Target>
  หลังการปรับปรุง องค์ประกอบมีลักษณะดังนี้:

  <Target State="ONLINE" >\\FileServer-FQDN\Share1</Target>
 3. นำเข้าข้อมูลเมตาของ namespace ที่ปรับปรุงแล้ว:

  dfsutil.exe root import set C:\dir1\a.txt \\contoso.com\<DomainNamespace1>

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 244380 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Preview
 • Windows Server 2012 R2 Standard
Keywords: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB244380 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:244380

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com