Mô t? c?a s? tương tác PXE trong s? khách hàng PXE, DHCP và máy ch? RIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 244036 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi m?t khách hàng môi trư?ng th?c hi?n ti?n kh?i đ?ng (PXE) kh?i đ?ng, nó ph?i th?c hi?n hai hành đ?ng: nó ph?i có đư?c m?t đ?a ch? IP t? m?t máy ch? Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), và nó ph?i xác đ?nh v? trí m?t máy ch? kh?i đ?ng PXE s? g?i các t?p tin thích h?p mà t? đó đ? kh?i đ?ng.

LƯU ?: Trong bài vi?t này, m?t máy ch? kh?i đ?ng PXE đ? c?p đ?n m?t máy ch? Windows 2000-d?a t? xa cài đ?t d?ch v? (RIS).

THÔNG TIN THÊM

RIS và DHCP trên máy ch? khác nhau

Khách hàng, các máy ch? RIS, và máy ch? DHCP trên m?ng con cùng trong ví d? này. Tương tác là như sau:
DHCP khám phá t? khách hàng (yêu c?u cho đ?a ch? IP và PXE kh?i đ?ng máy ch?)
DHCP cung c?p t? h? ph?c v? DHCP (cung c?p đ?a ch? IP)
DHCP cung c?p t? máy ch? RIS (cung c?p máy ch? kh?i đ?ng PXE)
DHCP yêu c?u t? khách hàng đ? ph?c v? DHCP (yêu c?u đ?a ch? IP)
DHCP ACK t? máy ch? DHCP (cung c?p m?t đ?a ch? IP)
Lưu ? trong s? tương tác ? trên r?ng máy ch? RIS c?ng đáp ?ng v?i m?t l?i m?i, nhưng khách hàng không bao gi? tr? l?i v?i m?t DHCP yêu c?u đ?n máy ch? đó. Hành vi này là do thi?t k? trong trư?ng h?p c?a khách hàng PXE. Khách hàng thích cung c?p m?t DHCP cho có ch?a c? đ?a ch? IP và các máy ph?c v? kh?i đ?ng PXE, nhưng s? m?t m?t DHCP cung c?p v?i đ?a ch? IP ch?. B?i v? các DHCP cung c?p t? các máy ch? RIS ch?a ch? m?t PXE kh?i đ?ng ch? (không có đ?a ch? IP), khách hàng không bao gi? đáp ?ng.

Sau khi khách hàng có m?t đ?a ch? IP, nó ph?i có đư?c m?t máy ch? kh?i đ?ng ki?u PXE. Khách hàng s? g?i ra m?t khám phá DHCP đ? xác đ?nh v? trí m?t trong:
DHCP khám phá t? khách hàng (khách hàng bây gi? có m?t đ?a ch? IP, nhưng v?n đang t?m ki?m m?t máy ch? kh?i đ?ng PXE)
DHCP cung c?p t? h? ph?c v? DHCP (s? re-offer cùng m?t đ?a ch? IP)
DHCP cung c?p t? máy ch? RIS (s? cung c?p m?t máy ch? kh?i đ?ng)
DHCP yêu c?u t? khách hàng đ?n máy ch? RIS (yêu c?u kh?i đ?ng máy ch?)
DHCP ACK t? máy ch? RIS (ACK này ch?a đ?a ch? c?a máy ch? RIS, sau đó tên c?a máy ch? RIS, và các t?p tin đ?u tiên khách hàng nên g?i m?t yêu c?u TFTP b?t đ?u quá tr?nh kh?i đ?ng [Startrom.com])
T?i th?i đi?m này, khách hàng PXE có m?t đ?a ch? IP, đ? có m?t máy ch? kh?i đ?ng và đ? t?i v? các t?p tin đó là c?n thi?t đ? kh?i đ?ng. Đó là vào th?i đi?m này r?ng b?n nh?n đư?c m?t nh?c đ? nh?n F12 cho m?t kh?i đ?ng m?ng. Lưu ? r?ng s? tương tác ? trên cho th?y các máy ch? DHCP đáp ?ng m?t l?n n?a v?i m?t DHCP cung c?p v?i cùng m?t đ?a ch? IP. H?y nh? r?ng, quá tr?nh này s? d?ng DHCP các gói d? li?u, do đó, các máy ch? s? đáp ?ng.

RIS và DHCP trên máy ch? cùng m?t

Khi DHCP và RIS đư?c cài đ?t trên máy ch? cùng, cu?c đàm tho?i là ng?n v? DHCP truy v?n RIS (trên th?c t?, d?ch kh?i đ?ng thông tin đàm phán l?p [BINL] v? RIS s? d?ng đ? tương tác v?i khách hàng) và yêu c?u n?u nó mu?n thêm thông tin c?a nó DHCP cung c?p nó g?i đ?n khách hàng. Đi?u này mang đ?n cho khách hàng m?t DHCP cung c?p gói có ch?a c? đ?a ch? IP và các máy ph?c v? kh?i đ?ng ki?u PXE. B?ng cách này, khách hàng đ? b?t đ?u ch? có m?t DHCP khám phá. Tương tác là như sau:
DHCP khám phá t? khách hàng (yêu c?u m?t đ?a ch? IP và m?t PXE kh?i đ?ng máy ch?)
DHCP cung c?p t? h? ph?c v? DHCP/RIS (cung c?p IP đ?a ch? và kh?i đ?ng máy ch?)
DHCP yêu c?u t? khách hàng đ? ph?c v? DHCP (yêu c?u các đ?a ch? IP, và kh?i đ?ng máy ch?)
DHCP ACK t? h? ph?c v? DHCP (ch?a đ?a ch? IP và đ?a ch? IP c?a máy ch? RIS, tên máy ch? RIS, và các t?p tin đ?u tiên đ? t?i v?)

Thu?c tính

ID c?a bài: 244036 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB244036 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:244036

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com