K??das zi?ojums, m??inot izveidot lietot?ja v?rdu, kas satur speci?l?s rakstz?mes programm? Office 365: "Neder?gs lietot?jv?rds"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2439357 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot izveidot lietot?ja v?rdu, kas satur speci?l?s rakstz?mes programm? Microsoft Office 365, sa?emat k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:

Office 365 port?la

Neder?gs lietot?j ­ v?rds
Ir at?auti tikai burtus un ciparus. Bez atstarp?m.

Microsoft Azure Active Directory modu?a Windows PowerShell

Jaunais MsolUser: Neder?gs parametra v?rt?ba. Parametra nosaukums: UserPrincipalName.
Line: 1 char: 13

Ietvaros apmai?u tie?saistes Windows PowerShell

Rad?s k??da Windows Live, nodro?in??ana "user+invalid_characters@contoso.com". E-pasta v?rds un uzv?rds ietver neder?gas rakstz?mes.


IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo da?as ?pa?as rakstz?mes nav at?auts lietot?jv?rdus, kas tiek veidots programm? Office 365. ??s speci?l?s rakstz?mes ietver, bet ne tikai ??di:
 • Tilde (~)
 • Izsaukuma z?me (!)
 • Z?mi (@)
 • Numura z?mi (#)
 • Dol?ra z?mi ($)
 • Procenti (%)
 • Diakritisk? (^)
 • Ampersand z?mi (&)
 • Zvaigzn?ti (*)
 • Iekavas (())
 • Defise (-)
 • plusz?me (+)
 • Vien?d?bas z?mi (=)
 • Kvadr?tiekavas ([])
 • Fig?riekavas ({})
 • Atpaka?v?rst?s sl?psv?tras (\)
 • Sl?psv?tra (/) z?mi
 • Cauru?u (|)
 • Semikolu (;).
 • Kolu (:)
 • P?di??s (")
 • Le??iekav?s (<>)
 • Jaut?juma z?mi (?)
 • Komats ()

Tom?r piem?ro ??dus iz??mumus:
 • Punktu (.) vai defisi (-) ir at?auta jebkur? lietot?jv?rds, iz?emot s?kum? vai beig?s v?rds un uzv?rds.
 • Pasv?trojuma z?mi (_) ir at?auta jebkur? lietot?ja v?rdu. Tas ietver s?kum? vai beig?s v?rds un uzv?rds.

???DUMS

Veidojot jaunu lietot?ju Office 365, p?rliecinieties, ka nav ieteicams lietot speci?l?s rakstz?mes, kas ir uzskait?tas sada?? "Iemesls".

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2439357 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 14. j?lijs - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365
 • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbmt KB2439357 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2439357

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com