Danh sách các BIOS nhà s?n xu?t các web site Ph?n 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 243909 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này cung c?p m?t danh sách các web site cho các nhà s?n xu?t h? th?ng đ?u vào/đ?u ra cơ b?n (BIOS). Thông tin này có th? h?u ích cho vi?c thu th?p thông tin C?p Nh?t BIOS ho?c thông tin liên quan khác.

Lưu ?: danh sách này có th? không bao g?m t?t c? BIOS nhà s?n xu?t.

Lưu ? r?ng bài vi?t này là ph?n 1 c?a 2 ph?n. Đ? xem ph?n th? hai c?a bài vi?t này, h?y b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243971 Danh sách các BIOS nhà s?n xu?t các web site m?t ph?n 2

Thông tin thêm

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.


BIOS nhà s?n xu?t các web site và giao th?c truy?n File (FTP) đư?c li?t kê theo th? t? ABC v?i tên công ty đ?u tiên. Xin lưu ? r?ng không ph?i t?t c? các nhà s?n xu?t có m?t web site FTP.

Abit
http://www.uabit.com
Acer
http://www.Acer.com/
FTP://FTP.Acer.com/aac_support/Desktop/BIOS/
ALI (Acer ph?ng thí nghi?m)
http://www.Ali.com.tw/index.php?option=com_content&View=article&ID=1&twid=48&gbid=43&Itemid=5&lang=en
AME nhóm
http://www.amegroup.com.au/
M? Megatrends
http://www.megatrends.com
http://www.Ami.com/support/
Amptron
http://www.amptron.com/
http://www.wimsbios.com/HTML1/amptron.html
Amstrad
http://www.amstrad.com/
Antec
http://www.Antec.com
Aopen
http://www.aopen.com.tw/
http://Download.aopen.com.tw/default.aspx
ASUS
http://www.Asus.com.tw/
Gi?i thư?ng
http://www.Award.com/
Xương tr?n
http://www.Bare-Bone.com/
http://www.Bare-Bone.com/support/
Freescale
http://www.biostar-USA.com/
http://www.biostar-USA.com/downloadmain.asp
Commate
http://www.commate.com.tw/
Compaq máy tính
http://www.Compaq.com
http://www.Compaq.com/support/Files/
Công ngh? máy tính
http://www.ctlcorp.com/
Computex
http://www.Computex.com.tw/
Chuyên gia d? li?u (chuyên gia phương ti?n truy?n thông)
http://www.dataexpert.com.tw
Dell máy tính
http://support.Dell.com/
Kim cương đa phương ti?n
http://www.diamondmm.com
Công ty c? ph?n thi?t b? k? thu?t s? (tháng mư?i hai)
http://www.Compaq.com/
H? th?ng máy tính Elitegroup
http://www.ecsusa.com/
N?i ti?ng công ngh?
http://www.Magic-Pro.com/
FIC
http://www.FIC.com.tw/
Flexus
http://www.flexus.nl/
Fujitsu
http://www.Fujitsu.com
C?ng
http://www.Gateway.com/
Gemlight
http://www.Genicom.com/
IBM
http://www.IBM.com/Products/US/
http://www.IBM.com/support
Intel
http://www.Intel.com/
Jamicon
http://www.jamicon.com/
JETWAY
http://www.JETWAY.com.tw/
J-Mark
http://www.jmark.com/
Koutech
http://www.koutech.com
http://www.koutech.com/support.asp
http://www.Magic-Pro.com/
Matsonic
http://www.matsonic.com/
Micron
http://www.micron.com/
Mylex
http://www.mylex.com/
NEC
http://www.NEC-Computers.com
http://www.NEC.com/en/Global/support/
NCR
http://www.NCR.com/
Packard Bell
http://www.packardbell.com/
Đ?i tác PC
http://www.pcpartner.com/
PC chip
http://www.pcchipsusa.com
Phoenix
http://www.Phoenix.com/
Pine nhóm
http://www.pinegroup.com/

Thu?c tính

ID c?a bài: 243909 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhardware kbinfo kbmt KB243909 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 243909

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com