Re?avanje problema koji se javljaju prilikom instalacije ili deinstalacije programa na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2438651 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Uslu?ni program Windows Installer za ?i??enje (MSICUU2.exe) koji smo ve? pomenuli u ovom ?lanku je obustavljen. Iako je uslu?ni program Windows Installer za ?i??enje re?avao neke probleme u vezi sa instalacijom, ponekad je nanosio ?tetu drugim komponentama instaliranim na ra?unaru. Zbog toga je alatka uklonjena sa lokacije Microsoft Download Center. Alatka za re?avanje problema pri instaliranju i deinstaliranju je zamena za taj uslu?ni program.

Ako ne uspete da otklonite problem pomo?u alatke za re?avanje problema pri instaliranju i deinstaliranju programa, mo?ete poku?ati da re?ite problem pomo?u slede?ih dodatnih koraka.

Ako treba da deinstalirate Microsoft Office, kliknite na vezu koja odgovara va?oj verziji sistema Office:

Deinstaliranje ili uklanjanje programskih paketa Microsoft Office 2010
Deinstaliranje ili uklanjanje programskih paketa Microsoft Office 2007
Deinstaliranje ili uklanjanje programskih paketa Microsoft Office 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Ako treba da deinstalirate Microsoft Security Essentials, pogledajte slede?i ?lanak iz Microsoft baze znanja:
2435760 Ru?na deinstalacija sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke ?Dodaj ili ukloni programe?

Simptomi

Kad instalirate, deinstalirate ili a?urirate program na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows, mo?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?ci:

Poruka o gre?ci 1
Nije mogu?e pristupiti usluzi Windows Installer.
Poruka o gre?ci 2
Nije mogu?e pokrenuti uslugu Windows Installer.
Poruka o gre?ci 3
Nije mogu?e pokrenuti uslugu Windows Installer na lokalnom ra?unaru. Gre?ka 5: Pristup nije dozvoljen.

Uzrok

Proces instalacije ili deinstalacije programa mo?e da ne uspe iz nekoliko razloga. U ovom ?lanku su opisani slede?i problemi (kliknite na problem da biste pogledali re?enje):

Re?enje

Automatsko re?avanje problema

Alatka za re?avanje problema Automatska dijagnoza i re?avanje problema sa instalacijom i deinstalacijom programa mo?e automatski da re?i problem opisan u ovom ?lanku.
Ova alatka za re?avanje problema re?ava mnoge probleme.Saznajte vi?ePokreni odmah

Ru?no re?i problem

Da biste re?ili ovu vrstu problema, sledite ove korake:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2684263
Va?no Morate da se prijavite na ra?unar sa administratorskim nalogom. Da biste izvr?ili mnoge od koraka u ovom ?lanku, morate da budete prijavljeni na ra?unaru koji ima nalog sa administratorskim pravima. Da biste utvrdili da li koristite nalog sa administratorskim pravima, sledite ove korake:
 • U operativnom sistemu Windows XP ili Windows Server 2003

  Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures
 • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7

  Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Problemi sa programom Windows Installer

Windows Installer ma?ina je mo?da o?te?ena, neispravno instalirana ili onemogu?ena. To mo?e da dovede do problema sa instalacijom.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Windows Installer ma?ina upravlja instalacijom softvera, kontroli?e dodavanje i brisanje softverskih komponenti, nadgleda prilagodljive datoteke i odr?ava osnovni oporavak nakon pada sistema putem vra?anja.

Pomo?u ovih metoda mo?ete da identifikujete probleme sa programom Microsoft Installer koji mogu da dovedu do problema pri instalaciji, deinstalaciji ili a?uriranju programa. Po?nite od 1. metoda, sledite korake u tom metodu, a zatim pre?ite na slede?i metod ako problem ne bude re?en.

Click here to view or hide detailed information

Instaliranje ili a?uriranje programa u operativnom sistemu Windows mo?da nije uspe?no dovr?eno

Click here to view or hide detailed information

Deinstaliranje programa u operativnom sistemu Windows mo?da nije uspe?no dovr?eno

Click here to view or hide detailed information

Dodatna pomo? sa problemom sa instalacijom, deinstalacijom ili a?uriranjem

Ako ste sledili ove korake, a problem jo? uvek nije re?en, mo?da ?ete morati da se obratite Microsoft podr?ci za dodatnu pomo?. Informacije o obra?anju Microsoft podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: Pojedine usluge mogu biti napla?ene.
Microsoft Support
Tako?e, mo?ete da posetite Veb lokaciju Microsoft zajednice gde mo?ete besplatno da postavite pitanja i dobijete odgovore od drugih korisnika. Microsoft zajednica je forum podr?ke za korisnike. Da biste posetili forum Microsoft zajednicu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Microsoft zajednica

Napredni korisnici

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Slede?i koraci se odnose samo na napredne korisnike.

Ru?no deinstaliranje programa

Click here to view or hide detailed information

Proverite da imena datoteka ili fascikli nisu du?a od 260 znakova

Vi?e informacija o ograni?enju maksimalne du?ine putanje potra?ite na Veb lokaciji Microsoft Developer Network (MSDN):

Omogu?ite MSI evidentiranje, a zatim pro?itajte MSI detaljne evidencije

Click here to view or hide detailed information

Reference

Op?te informacije o instaliranju ili deinstaliranju programa potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:

Instaliranje programa
Deinstaliranje ili menjanje programa
Instaliranje programa: naj?e??a pitanja


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2438651 - Poslednji pregled: 29. novembar 2012. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com