Raksta ID: 2438651 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Instal?jot, atinstal?jot vai atjauninot programmu dator?, kur? darbojas sist?ma Windows, var tikt par?d?ts viens no ?iem k??du zi?ojumiem:

1. k??das zi?ojums
Nevar piek??t Windows Installer pakalpojumam.
2. k??das zi?ojums
Nevar s?kt Windows Installer pakalpojumu.
3. k??das zi?ojums
Nevar s?kt Windows Installer pakalpojumu lok?laj? dator?. K??da 5: Piek?uve liegta.

Iemesls

Programmas instal??anas vai atinstal??anas process var neizdoties vair?ku iemeslu d??. ?aj? rakst? apskat?tas ??das probl?mas (noklik??iniet uz katras probl?mas, lai ieg?tu saist?to risin?jumu):
 • Windows Installer probl?mas
 • Programmu instal??ana vai atjaunin??ana oper?t?jsist?m? Windows, iesp?jams, nav pabeigta veiksm?gi
 • Programmu atinstal??ana oper?t?jsist?m? Windows, iesp?jams, nav pabeigta veiksm?gi

Risin?jums

Autom?tiska probl?mas labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2863010
Programmu instal??anas un atinstal??anas probl?mu risin?t?ja start??ana

Manu?la probl?mas labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai nov?rstu ??da veida probl?mas, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svar?gi! Dator? ir j?piesak?s, izmantojot administratora kontu. Lai veiktu daudzas ?aj? rakst? min?t?s darb?bas, j?piesak?s dator?, kuram ir konts ar administratora ties?b?m. Lai noteiktu, vai izmantojat kontu ar administratora ties?b?m, veiciet ??s darb?bas:
Sist?m? Windows XP vai Windows Server 2003
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Atveriet dialoglodzi?u Datums un laiks.
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Dialoglodzi?? Izpild??ana ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet Labi:
   timedate.cpl
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894667
 2. Izmantojiet k?du no atbilsto?aj?m darb?b?m atkar?b? no rezult?ta.
  • Ja tiek par?d?ts dialoglodzi?? Datuma un laika rekviz?ti, j?s jau esat pieteicies k? administrators. Noklik??iniet uz Atcelt, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Datuma un laikarekviz?ti.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894668
  • Ja neesat pieteicies k? administrators, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894669
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sist?m? Windows Vista vai Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Atveriet dialoglodzi?u Datums un laiks.
  1. Noklik??iniet uz S?kt.
  2. Lodzi?? S?kt mekl??anu vai lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
   timedate.cpl
   Tiek atv?rts dialoglodzi?? Datums un laiks.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2894670
 2. Dialoglodzi?? Datums un laiks noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku. Kad tiek atv?rts dialoglodzi?? Lietot?ja konta kontrole, noklik??iniet uz Turpin?t.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2894671
 3. Tagad veiciet k?du no ??m darb?b?m atkar?b? no t?, kas notiek p?c tam, kad noklik??in?t uz Turpin?t:
  • Ja dator? netiek par?d?ts paroles piepras?jums
   Jau esat pieteicies ar administratora kontu. Divreiz noklik??iniet uz Atcelt, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Datums un laiks, un p?c tam varat turpin?t ?o uzdevumu.
  • Ja dator? tiek par?d?ts paroles piepras?jums
   Neesat pieteicies ar administratora kontu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Installer probl?mas

Windows Installer programma var b?t boj?ta, nepareizi instal?ta vai atsp?jota. Tas var izrais?t instal??anas probl?mas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Windows Installer programma nodro?ina programmat?ras instal??anas p?rvald?bu, programmat?ras komponentu pievieno?anas un dz??anas p?rvald?bu, failu darbsp?jas p?rraudz?bu un pamata k??mju atkop?anu, izmantojot atrites.

Izmantojiet ??s metodes, lai noteiktu programmas Microsoft Installer probl?mas, kas var izrais?t probl?mas programmu instal??anas, atinstal??anas vai atjaunin??anas laik?. S?ciet ar 1. metodi, veiciet ?aj? metod? nor?d?t?s darb?bas un p?c tam p?rejiet uz n?kamo metodi, ja probl?ma nav atrisin?ta.

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu vai pasl?ptu detaliz?tu inform?ciju
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

1. metode. Nosakiet, vai Windows Installer programma darbojas

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t ierakstiet cmd vai noklik??iniet uz Izpild?t, tad dialoglodzi?? (sist?m? Windows XP vai Windows Server 2003) ierakstiet cmd un nospiediet tausti?u Enter, lai atv?rtu logu Komandu uzvedne.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet MSIExec un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 3. Ja MSI programma darbojas, k??du zi?ojumus nevajadz?tu r?d?t. Ja tiek par?d?ts k??das zi?ojums, atz?m?jiet k??du. Ja zin?t, k? izmantot mekl??anas programmas, varat izmantot k??das zi?ojumu, lai atrastu papildu saturu probl?mas nov?r?anai.
 4. M??iniet instal?t vai atinstal?t v?lreiz.

Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet uz 2. metodi.


2. metode. P?rliecinieties, vai Windows Installer pakalpojums nav iestat?ts k? Atsp?jots

 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t ierakstiet services.msc vai noklik??iniet uz Izpild?t, tad dialoglodzi?? (sist?m? Windows XP vai Windows Server 2003) ierakstiet services.msc un nospiediet tausti?u Enter, lai atv?rtu Pakalpojumi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz programmas Windows Installer un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Ja lodzi?? Start??anas tips ir iestat?ts k? Atsp?jots, mainiet to uz Manu?ls.
 4. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu rekviz?tu logu.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz programmas Windows Installer un p?c tam noklik??iniet uz S?kt. Pakalpojumam j?s?kas bez k??d?m.
 6. M??iniet instal?t vai atinstal?t v?lreiz.

Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. Programmas Windows Installer versijas p?rbaude un jaunin??ana uz jaun?ko versiju, ja tas ir nepiecie?ams

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svar?gi! ?? metode attiecas tikai uz oper?t?jsist?m?m Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 un Windows Server 2008.
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t ierakstiet cmd vai noklik??iniet uz Izpild?t, tad dialoglodzi?? (sist?m? Windows XP vai Windows Server 2003) ierakstiet services.msc un nospiediet tausti?u Enter, lai atv?rtu logu Komandu uzvedne.
 2. Log? Komandu uzvedne ierakstiet MSIExec un tad nospiediet tausti?u Enter. Ja MSI programma darbojas, k??du zi?ojumi netiek r?d?ti un tiek atv?rts atsevi??s dialoglodzi??. Tiek par?d?ta MSI versija.
 3. Ja programmas Installer versija nav 4.5, skatiet ?o rakstu Microsoft zin??anu b?z?, lai ieg?tu inform?ciju un saiti Windows Installer 4.5 lejupiel?d??anai:
 4. M??iniet instal?t vai atinstal?t v?lreiz.

Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet uz 4. metodi.


4. metode. Installer programmas atk?rtota re?istr??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2684263
Svar?gi! ?? metode attiecas tikai uz oper?t?jsist?m?m Windows XP un Windows Server 2000.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, tad dialoglodzi?? ierakstiet cmd un p?c tam noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to tekstu un p?c katras rindi?as nospiediet Enter:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. M??iniet instal?t vai atinstal?t v?lreiz.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Programmu instal??ana vai atjaunin??ana sist?m? Windows, iesp?jams, nav pabeigta veiksm?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Metode, kas izmantota programmas instal??anai vai atjaunin??anai, iesp?jams, nav veiksm?gi pabeigta

Programmas instal??anai, atinstal??anai vai atjaunin??anai var izmantot vair?kas metodes. Turkl?t izmantot? metode vai metodes, iesp?jams, nav s?ktas vai pabeigtas veiksm?gi. T?l?k nor?d?tas izplat?tas metodes, kas tiek izmantotas programmat?ras instal??anai:
 • Ievietojiet kompaktdisku vai DVD disku un ?aujiet, lai instal??ana tiek s?kta autom?tiski.
 • P?rl?kojiet l?dz kompaktdiskam, DVD diskam, no?emamajam datu nes?jam vai citai atra?an?s vietai, kur glab?jas programmas instal?cijas faili, un p?c tam veiciet dubultklik??i uz instal??anas programmas. Instal?cijas fails parasti ir k?ds no ?iem:
  • Autorun vai Autorun.exe
  • Setup vai Setup.exe
  • Install vai Install.exe
 • Noklik??iniet uz Palaist, kad lejupiel?d?jat programmu no interneta vietnes.

Instal??anas datu nes?js, iesp?jams, nav las?ms

Instal??anas datu nes?js, piem?ram, kompaktdisks vai DVD disks, var b?t saskr?p?ts vai to nevar nolas?t CD vai DVD las?t?js, un t?d?j?di tiek izrais?tas instal??anas, no?em?anas vai atjaunin??anas probl?mas.

1. metode. Not?riet kompaktdisku vai DVD disku, kuru izmantoj?t instal??anai. (?is nor?d?jums attiecas tikai tad, ja izmantojat kompaktdisku vai DVD disku.)

Not?riet kompaktdisku vai DVD disku. Lai to izdar?tu, izmantojiet kompaktdisku vai DVD disku t?r??anas komplektu. Vai ar? diska sudrabaino pusi noslaukiet ar m?kstu bezpl?ksnu kokvilnas dr?nu. Neizmantojiet pap?ra salveti. T?d?j?di var saskr?p?t plastmasu vai rad?t ?v?kas. T?rot disku, slaukiet to virzien? no diska centra virzien? uz ?rmalu. Neslaukiet ap?veida kust?b?m. Ja probl?ma joproj?m past?v, not?riet disku ar mitru dr?ni?u vai speci?lu kompaktdisku vai DVD disku t?r??anas l?dzekli. Pirms diska ievieto?anas diskdzin? disku r?p?gi noslaukiet.

2. metode. Kop?jiet instal?cijas failus dator?

Kop?jiet instal?cijas failus sava datora lok?laj? cietaj? disk? vai no?emam? datu nes?j?. Atz?m?jiet atra?an?s vietu un p?c tam s?ciet instal??anu no ??s vietas. Instal?cijas faila nosaukums parasti ir Autorun.exe vai Setup.exe, ta?u var b?t iz??mumi. Ja neesat p?rliecin?ts, skatiet map? eso?o failu Lasi_mani, lai ieg?tu instrukcijas par instal??anas s?k?anu. Ja ir pieejams izpild?ms fails (.exe), nav ieteicams palaist .msi failus tie?i bez konkr?t?m instrukcij?m no izstr?d?t?ja.

3. metode. Ieg?stiet jaunu instal?cijas pakotnes versiju

Ja m??in?j?t instal?t no kompaktdiska vai DVD diska, veiciet ??s darb?bas:
 • Skatiet programmat?ras ra?ot?ja vietni, lai atrastu jaun?ku programmat?ras pakotnes versiju. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jauno versiju.
 • Ja jums jau ir jaun?k? versija, m??iniet lejupiel?d?t programmu no ra?ot?ja vietnes un p?c tam s?ciet instal??anu.

Pieredz?ju?iem lietot?jiem Ja nepiecie?ami vair?ki kompaktdiski vai DVD diski, ieteicams kop?t visus diskus taj? pa?? map? apgriezt? sec?b? (vispirms diskus ar liel?kajiem numuriem). Esiet gatavs apstiprin?t failu p?rrakst??anu, ja tas tiek pras?ts, un p?c tam instal?t no ??s atra?an?s vietas.


Lejupiel?d?tie vai kop?tie instal?cijas faili var b?t boj?ti

1. metode. Kop?jiet instal?cijas failus dator?

Kop?jiet instal?cijas failus sava datora lok?laj? cietaj? disk? vai no?emam? datu nes?j?. Atz?m?jiet atra?an?s vietu un p?c tam s?ciet instal??anu no ??s vietas. Instal?cijas faila nosaukums parasti ir Autorun.exe vai Setup.exe, ta?u var b?t iz??mumi. Ja neesat p?rliecin?ts, skatiet map? eso?o failu Lasi_mani, lai ieg?tu instrukcijas par instal??anas s?k?anu. Ja ir pieejams izpild?ms fails (.exe), nav ieteicams palaist .msi failus tie?i bez konkr?t?m instrukcij?m no izstr?d?t?ja.
 • Ja instal?jat programmu no interneta, atk?rtoti lejupiel?d?jiet failu (lejupiel?des dialoglodzi?? atlasiet Saglab?t, nevis Izpild?t), saglab?jiet failu map? datora cietaj? disk? vai no?emam? datu nes?j? un s?ciet instal??anu no ??s atra?an?s vietas.
 • Ja instal?cijas faili atrodas t?kl? (piem?ram, komerci?l? vai korporat?v? vid?), kop?jiet visus failus map? datora cietaj? disk? un p?c tam s?ciet instal??anu no ??s atra?an?s vietas.

2. metode. Ieg?stiet jaunu instal?cijas pakotnes versiju

Ja pag?jis noteikts laiks, kop? br??a, kad lejupiel?d?j?t pakotni, l?dz br?dim, kad m??in?j?t to instal?t, r?kojieties ??di:
 • Skatiet programmat?ras ra?ot?ja vietni, lai atrastu jaun?ku programmat?ras pakotnes versiju. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jauno versiju.
 • Ja jums jau ir jaun?k? versija, m??iniet lejupiel?d?t programmu v?lreiz un p?c tam s?ciet instal??anu.

Programmas, kas pa?reiz darbojas dator?, var trauc?t instal??anas procesu

Atsp?jojiet programmas, kas, iesp?jams, trauc? instal??anas procesu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz msconfig.exe.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
 2. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Selekt?v? start??ana un p?c tam noklik??iniet, lai not?r?tu atz?mi no izv?les r?ti?as Iel?d?t start??anas vienumus.
 3. Noklik??iniet uz Pakalpojumi, uz Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus un p?c tam noklik??iniet uz Atsp?jot visu.
 4. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
 5. M??iniet veikt programmat?ras instal??anu.
 6. Kad esat pabeidzis probl?mas nov?r?anu, restart?jiet datoru parastas start??anas re??m?. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? Mekl?t ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz msconfig.exe.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
  2. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Parasta start??ana, uz Labi un p?c tam noklik??iniet uz Restart?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot MSConfig, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Programmu atinstal??ana oper?t?jsist?m? Windows, iesp?jams, nav pabeigta veiksm?gi

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

M??iniet instal?t, atinstal?t vai atjaunin?t programmas, sist?m? Windows izmantojot citu metodi

Parasti past?v vair?ki jebkuras programmas atinstal??anas veidi. M??iniet ??s metodes. Ja viena metode neatrisina probl?mu, m??iniet n?kamo metodi.

1. metode. Izmantojiet programmu atinstal??anas opciju (ja pieejama)
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz Visas programmas.
 2. Atlasiet mapi, kur? atrodas atinstal?jam? programma, un p?c tam atveriet mapi.
 3. Ja pieejama atinstal??anas opcija, m??iniet to izmantot, lai atinstal?tu programmu.

Ja probl?ma nav nov?rsta, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Izmantojiet vad?bas pane?a opcijas
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , uz Vad?bas panelis, uz Programmu pievieno?ana vai no?em?ana vai uz Programmas un l?dzek?i un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t programmu.
 2. Atlasiet programmu un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t. Veiciet uzvedn?s sniegtos nor?d?jumus, lai atinstal?tu programmu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Lai ieg?tu papildu pal?dz?bu instal??anas, atinstal??anas vai atjaunin??anas probl?mai

Ja izpild?j?t ??s darb?bas un probl?ma joproj?m nav nov?rsta, varat sazin?ties ar Microsoft atbalsta centru, lai ieg?tu papildu pal?dz?bu. Lai ieg?tu inform?ciju, k? sazin?ties ar Microsoft atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni. Var tikt piem?rota noteikta maksa.
Microsoft atbalsts
Varat ar? apmekl?t Microsoft kopienas vietni, kur? bez maksas varat uzdot jaut?jumus un sa?emt atbildes no citiem lietot?jiem. Microsoft kopiena ir klientu atbalsta forums. Lai apmekl?tu Microsoft kopienu, atveriet ?o Microsoft vietni:
Microsoft kopiena

Pieredz?ju?iem lietot?jiem

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. T?l?k nor?d?t?s darb?bas ir paredz?tas tikai pieredz?ju?iem lietot?jiem.

Programmas manu?la atinstal??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Iesp?jams, var?sit manu?li atinstal?t da?as programmas da?as, izmantojot sist?mas Windows interfeisu. Piem?ram, iesp?jams, var?sit manu?li dz?st programmas failus un mapes. T? k? darb?bas ??da uzdevuma veik?anai var b?t ?oti at??ir?gas atkar?b? no dator? instal?t?s sist?mas Windows versijas un atinstal?jam?s programmas, ?aj? rakst? nav sniegtas preskript?vas darb?bas. Ja pietiekami labi nep?rzin?t programmu, kuru m??in?t atinstal?t, lai dro?i noteiktu ??s programmas failus un mapes, nav ieteicams m??in?t izmantot ?o metodi. B?t?b?, s?kot manu?li dz?st programmas failus un mapes, risk?jat saboj?t oper?t?jsist?mu. Veicot ?o darb?bu, j?s esat par to atbild?gs.

Ja apsverat manu?li atinstal?t programmu, ?emiet v?r? ??dus nosac?jumus:
 • Pirms ??s darb?bas veik?anas j?m??ina veikt visas iesp?jam?s darb?bas, lai atinstal?tu lietojumprogrammu parastaj? veid?. Piem?ram, izmantojiet vad?bas pane?a sada?u Programmu pievieno?ana vai no?em?ana.
 • Pirms ??s darb?bas veik?anas j?izveido sist?mas atjauno?anas punkts.
 • Pirms s?kt darbu, p?rvietojiet personiskos datus vai dokumentus, kas nok?uvu?i lietojumprogrammas instal?cijas map?. Piem?ram, p?rvietojiet tos map? Dokumenti.
 • Ja nevarat manu?li dz?st programmas failu, tas, iesp?jams, noz?m?, ka fails tiek lietots vai ka k?da cita programma piek??st failam un ne?auj to dz?st. Piem?ram, failam var piek??t pretv?rusu programmat?ra. Kad programmas failam piek??st pretv?rusu programmat?ra un ne?auj to dz?st, visticam?k, ka ?? pretv?rusu programmat?ra ne?auj atinstal?t programmu, izmantojot parastos pa??mienus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

P?rbauda, vai failu vai mapju nosaukumos nav vair?k par 260 rakstz?m?m

Lai ieg?tu papildinform?ciju par maksim?lo ce?a garuma ierobe?ojumu, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN ? Microsoft Developer Network) vietni:
Faili, ce?i un nosaukumvietas

MSI re?istr??anas iesp?jo?ana un MSI izv?rsto ?urn?lu skat??ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Liel?k? da?a programmu izveidos instal??anas ?urn?lu. Ja ?urn?ls nav atrodams, varat iesp?jot izv?rsto MSI re?istr??anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmas Windows Installer re?istr??anas iesp?jo?anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet ?o rakstu Microsoft zin??anu b?z?. 223300 K? iesp?jot Windows Installer re?istr??anu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Ja palai?at .msi pakotni bez s?kn??anas lietojumprogrammas (.exe), varat pievienot izv?rst?s re?istr??anas parametrus. Piem?ram:
Msiexec ce??\j?su_msi.msi /L*v ce??\j?su_msi_log.txt
Lai skat?tu msiexec komandrindu parametru sarakstu, apmekl?jiet ?o Microsoft izstr?d?t?ju t?kla (MSDN) vietni:
Komandrindas opcijas
Neizdevusies instal??ana parasti re?istr?s atgrie?anas v?rt?bu 3, kur rad?s probl?ma, un tiek s?kta instal?cijas atrite. K??mes apraksts tiks par?d?ts t?l?t pirms atgrie?anas v?rt?bas 3 ?urn?la ieraksta.

R?ks Wilogutl.exe var b?t noder?gs, veicot programmas Windows Installer instal?cijas ?urn?lfailu anal?zi. Papildus ?is r?ks var ieteikt risin?jumus ?urn?lfail? nor?d?taj?m k??d?m. R?ks Wilogutil.exe ir pieejams jaun?kaj? Microsoft Windows programmat?ras izstr?des komplekt?.

T?l?k sniegts r?ka Wilogutl.exe lieto?anas piem?rs.
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Uzzi?as

Lai ieg?tu visp?r?gu inform?ciju par to, k? instal?t vai atinstal?t programmu, apmekl?jiet ??s Microsoft vietnes:

Programmas instal??ana
Programmas atinstal??ana vai mai?a
Programmu instal??ana: bie?i uzdotie jaut?jumi

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2438651 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 1. oktobris - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com