Kh?c ph?c s? c? dành cho Internet Explorer khi b?n truy c?p vào Office 365, Azure ho?c dành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2437121 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n cách kh?c ph?c s? c? Internet Explorer khi b?n s? d?ng đ? truy c?p vào Microsoft Office 365.

QUY TR?NH

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cơ b?n

Đ? kh?c ph?c s? c? cơ b?n liên quan đ?n Office 365, h?y làm theo các hư?ng d?n sau:
 • Đ?m b?o r?ng Windows Internet Explorer 9 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính và đ?m b?o r?ng máy tính đáp ?ng các yêu c?u h? th?ng.
 • Đ?m b?o r?ng b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n c?p nh?t quan tr?ng trên máy tính.
 • Đ?m b?o r?ng máy tính đang ch?y hệ điều hành Windows đư?c Microsoft h? tr?.
 • C? g?ng s? d?ng ID ngư?i dùng khác. Đi?u này giúp ki?m tra xem s? c? liên quan đ?n tài kho?n ngư?i dùng Office 365 hay không.
 • C? g?ng s? d?ng m?t tài kho?n khác Windows ho?c Macintosh. Đi?u này giúp ki?m tra xem s? c? liên quan đ?n thông tin người dùng hay không.
 • C? g?ng s? d?ng m?t máy tính khác. Đi?u này giúp ki?m tra xem s? c? có liên quan đ?n máy tính hay không.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t s? thông báo l?i ph? bi?n

Thông báo l?i 1

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t web site an toàn, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau:
Internet Explorer không th? hi?n th? web site.
Không th? hi?n th? trang này.
Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? c?a s? đang ho?t đ?ng trong Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên các công c? menu, b?m vào Tu? ch?n Internet.
 4. Trong các Internet Options hộp thoại, b?m vào nâng cao th?.
 5. Vùng b?o m?t c?a các cài đ?t chuyên bi?t danh sách, makesure r?ngS? d?ng TLS 1.0 đư?c ch?n.
 6. B?m OK đóng các Internet Options hộp thoại.

Thông báo l?i 2

Khi b?n c? g?ng truy c?p m?t web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t đ?t b?o m?t c?a b?n không cho phép các website s? d?ng các đi?u khi?n ActiveX đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Trang này có th? không hi?n th? đúng. B?m vào đây đ? bi?t các tùy ch?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Gi?i pháp này có th? khi?n máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i nh?ng ngư?i dùng nguy hi?m ho?c b?i ph?n m?m nguy hi?m như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên cách này nhưng cung c?p thông tin này đ? b?n có th? áp d?ng cách này theo l?a ch?n c?a b?n. S? d?ng cách này b?n s? ph?i t? ch?u r?i ro.Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? c?a s? đang ho?t đ?ng trong Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên tr?nh đơn Công c?, nh?p vào Tu? ch?n Internet.
 4. Trong hộp thoại Tùy ch?n Internet , nh?p vào tab B?o m?t.
 5. Trong Ch?n m?t vùng đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t, nh?p vào Website đáng tin c?y.
 6. Trong M?c b?o m?t cho vùng này, nh?p vào M?c tùy ch?nh.
 7. Trong danh sách Thi?t đ?t, bên dư?i đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? sung, đ?m b?o r?ng các thi?t đ?t bên dư?i đư?c c?u h?nh như sau:
  • Trong ch? đ? Nh? phân và script, ch?n Kích ho?t (n?u tùy ch?n này chưa đư?c ch?n).
  • Bên dư?i Tải xuống các điều khiển ActiveX được ký, ch?n L?i nh?c (n?u tùy ch?n này chưa đư?c ch?n).
  • Bên dư?i Ch?y các đi?u khi?n ActiveX và ph?n b? sung, ch?n Kích ho?t (n?u tùy ch?n này chưa đư?c ch?n).
  • Bên dư?i Các điều khiển ActiveX Script đánh dấu an toàn để tạo script*, ch?n Kích ho?t (n?u tùy ch?n này chưa đư?c ch?n).
 8. Bên dư?i H?n h?p, ch?n Kích ho?t cho cài đ?t chuyên bi?t Kh?i ch?y ?ng d?ng và t?p không an toàn (n?u tùy ch?n này chưa đư?c ch?n).
 9. Nh?p vào OK, sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a đ? đóng hộp thoại Tùy ch?n Internet .

Thông báo l?i 3

Khi b?n c? g?ng t?i t?p xu?ng t? website, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thi?t đ?t b?o m?t hi?n t?i c?a b?n không cho phép t?i xu?ng t?p này.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Gi?i pháp này có th? khi?n máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i nh?ng ngư?i dùng nguy hi?m ho?c b?i ph?n m?m nguy hi?m như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên cách này nhưng cung c?p thông tin này đ? b?n có th? áp d?ng cách này theo l?a ch?n c?a b?n. S? d?ng cách này b?n s? ph?i t? ch?u r?i ro.Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? các s? ki?n đang ho?t đ?ng c?a Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên tr?nh đơn Công c?, nh?p vào Tu? ch?n Internet.
 4. Trong hộp thoại Tùy ch?n Internet , nh?p vào tab B?o m?t.
 5. Trong Ch?n m?t vùng đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t, nh?p vào Website đáng tin c?y.
 6. Trong M?c b?o m?t cho vùng này, nh?p vào M?c tùy ch?nh.
 7. Trong danh sách Thi?t đ?t, bên dư?i T?i xu?ng, ch?n Kích ho?t cho thi?t đ?t T?i xu?ng T?p (n?u tùy ch?n này chưa đư?c ch?n).
 8. Nh?p vào OK, sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a đ? đóng hộp thoại Tùy ch?n Internet .

Thông báo l?i 4

Khi b?n c? g?ng truy c?p web site b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 8 trên máy tính ch?y Windows XP, b?n s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
:-(
đ? x?y ra l?i

R?t ti?c, chúng tôi không th? nh?n thông tin đó ngay bây gi?. Vui l?ng th? l?i sau. N?u s? c? v?n ti?p t?c, liên h? v?i b? ph?n tr? giúp c?a b?n.
Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. 8 Exporer Internet, trên menu công c? , b?m Tùy ch?n Internetvà sau đó b?m vào nâng cao th?.
 2. TrongThi?t đ?t, vùng b?o m?t , ch?n hộp kiểm cho phép h? tr? XMLHTTP , và sau đó b?m OK.
 3. Đóng t?t c? các s? ki?n đang ho?t đ?ng c?a Internet Explorer r?i m? Internet Explorer.

N?i dung như menu và b?ng không hi?n th? trong c?ng Office 365

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2684263
C?nh báo Gi?i pháp này có th? khi?n máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i nh?ng ngư?i dùng nguy hi?m ho?c b?i ph?n m?m nguy hi?m như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên cách này nhưng cung c?p thông tin này đ? b?n có th? áp d?ng cách này theo l?a ch?n c?a b?n. S? d?ng cách này b?n s? ph?i t? ch?u r?i ro.Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? các s? ki?n đang ho?t đ?ng c?a Internet Explorer.
 2. M? Internet Explorer.
 3. Trên tr?nh đơn Công c?, nh?p vào Tu? ch?n Internet.
 4. Trong hộp thoại Tùy ch?n Internet , nh?p vào tab B?o m?t.
 5. Trong Ch?n m?t vùng đ? xem ho?c thay đ?i thi?t đ?t b?o m?t, nh?p vào Website đáng tin c?y.
 6. Trong M?c b?o m?t cho vùng này, nh?p vào M?c tùy ch?nh.
 7. Trong danh sách thi?t đ?t trong Scripting, b?m kích ho?t cho các Active Scripting cài đ?t chuyên bi?t (n?u nó chưa đư?c ch?n).
 8. Nh?p vào OK, sau đó nh?p vào OK m?t l?n n?a đ? đóng hộp thoại Tùy ch?n Internet .

Tài nguyên đ? kh?c ph?c s? c? Internet Explorer

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách kh?c ph?c s? c? Internet Explorer, h?y xem bài vi?t sau trong Cơ s? Ki?n th?c c?a Microsoft:
967897Không th? truy c?p m?t s? web site trong Internet Explorer
Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2437121 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Hai 2014 - Xem xét l?i: 18.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2437121 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2437121

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com