K? lietot re?istr??anas Lync 2010 instal??anas probl?mu nov?r?ana programm? Office 365 vide

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2437044 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k?du kop?ju Microsoft Lync 2010 instal?cijas probl?mas Microsoft Office 365 vid?. Tas ar? aprakst?ts, k? aktiviz?t Lync 2010 re?istr??anas l?dzekli.

Piez?me. Microsoft Office Communicator 2007 vai Microsoft Office Communicator 2007 R2 ir j?no?em pirms instal?jat Lync 2010. Pret?j? gad?jum? tiks no?emti Communicator, Lync 2010 instal??anas procesa laik?.

PROCED?RA

1. scen?rijs: Lync 2010 nav instal?ts vai nes?kas

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, no?emiet un v?lreiz instal?jiet Lync 2010. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz programmas un l?dzek?i un pievienot vai no?emt programmas, atlasiet Microsoft Lync 2010un p?c tam noklik??iniet uz atinstal?t.
 3. Restart?jiet datoru.
 4. Izejiet no vis?m Microsoft Office programm?m.
 5. Aizveriet visas citas t?l?t?j?s zi?ojumapmai?as (IM) klientiem, piem?ram, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger.
 6. P?rinstal?jiet Microsoft Office 365 port?l? Lync 2010.

2. scen?rijs: "nevar atv?rt programmas Microsoft Lync 2010 jau darbojas j?su Windows lietot?ja kontam, jo" k??das zi?ojums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, aizveriet visus palaistos gad?jumus Lync 2010. Ja citiem t? pa?a datora lietot?jiem ir pieteicies Lync, ?ie lietot?ji ir j?atsak?s un p?c tam izietu Lync. Tas ir t?p?c, ka tikai viens gad?jums, Lync var darboties vienlaic?gi.

Lync 2010 uzst?d??anas re?istr??ana

Re?istr??anu, var tikt izmantotas, lai sav?ktu vair?k inform?cijas par jaut?jumiem, Lync 2010. ?urn?lfailos, kuriem var pal?dz?t ar instal?cijas probl?mas divu veidu ir ??di:
 • Lync uzst?d??anas ?urn?los. ?ie ?urn?li fiks? Windows Installer k??das, kas radu??s uzst?d??anas laik?.
 • Windows Installer (MSI) log faili
?aj? gad?jum? mums ir galvenok?rt saist?ti ar uzst?d??anas ?urn?los, kas bija min?ts iepriek?. Uzst?d??anas ?urn?los var b?t noder?gs probl?mu nov?r?ana, instal??anas un iestat??anas probl?mas, kas saist?tas ar Lync 2010. Jo Lync 2010 setup paketi MSI, MSI re?istr??anu var iesp?jot, lai pal?dz?tu diagnostic?t probl?mu. Pirms m??in?t instal?t Lync 2010, iesp?jotu MSI re?istr??anu, izpildot ??dos Microsoft zin??anu b?ze rakstos:
223300 K? iesp?jot Windows instal??anas programmas re?istr??ana (Windows Vista, Windows 7 un Windows 8)
314852 K? iesp?jot Windows Installer Loggings Windows XP

Piez?me.P?c pieteik?an?s iesp?jo?anas izmai?as vajadz?tu atsaukt vai izmantot Microsoft salabot, kas ir iek?auta ?ajos pantos, lai izsl?gtu re?istr??anu.

P?c tam, kad j?s m??in?t uzst?d?t Lync, vajadz?tu sav?kt log failus no ??m viet?m un p?c tam sazinieties ar tehnisk? atbalsta Microsoft Office 365:
 • % temp %: sav?kt ba??i, kas s?kas ar "MSI" un beidzas ar ". log." Failu nosaukumi ir izlases. Tom?r jaun?kie ?urn?li ir j?atbilst jaun?k? uzst?d??anas m??in?jums.
 • %userprofile%\tracing: v?c ??dus failus:
  • Lync uzst?d??anas 0.Setuplog
  • OCBoot.txt
  • Lync162159.txt.

   Piez?me. ?? faila v?rds un uzv?rds var main?ties.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2437044 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 14. j?lijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m kb3rdparty o365022013 kbmt KB2437044 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2437044

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com