Kh?c ph?c: "Ngày không h?p l?" l?i x?y ra khi b?n s? d?ng các đư?ng ?ng d?n EDI nh?n EDI đ?i trong BizTalk Server 2006 R2 ho?c trong năm 2009 máy ch? BizTalk n?u m?t ph?n t? d? li?u có ch?a m?t giá tr? ngày ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2435900 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng các đư?ng ?ng d?n trao đ?i d? li?u đi?n t? (EDI) đ? nh?n đư?c EDI chuy?n trong Microsoft BizTalk Server 2006 R2 ho?c Microsoft BizTalk Server 2009, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong Nh?t k? ?ng d?ng:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: BizTalk Server 2009 EDI
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 8114
Mô t?:
L?i g?p ph?i trong th?i gian phân tích. T?p X 12 giao d?ch v?i id '<n>' ch?a trong nhóm ch?c v?i id '<n>', trong trao đ?i v?i id '<n>', v?i ngư?i g?i id '<sender id=""> ', nh?n id '<receiver id="">' b? đ?nh ch? v?i l?i sau đây:
L?i: 1 (trư?ng c?p l?i)
SegmentID: DTM
V? trí trong TS: 42
D? li?u nguyên t? ID: DTM02
V? trí trong phân khúc: 2
D? li?u giá tr?: </receiver></sender></n></n></n>leapdate
8: Ngày không h?p l?

V?n đ? này ch? x?y ra khi b?n nh?n đư?c EDI X 12 (bao g?m c? HIPAA) đ?i. V?n đ? này không x?y ra khi b?n s? d?ng EDI EDIFACT chuy?n.

EDI xác nh?n lo?i (ph?n t? d? li?u)
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/bb226537 (BTS.20) .aspx


Ghi chú
  • S? ki?n ngu?n là "BizTalk Server 2006 EDI" N?u b?n đang s? d?ng BizTalk Server 2006 R2.
  • Gi? ch? leapdate đ?i di?n cho m?t ngày nhu?n đư?c ch?a trong trao đ?i EDI.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? trao đ?i EDI không th? xác nh?n m?t ph?n t? d? li?u có ch?a m?t giá tr? ngày nhu?n. Ví d?, v?n đ? này x?y ra n?u trao đ?i EDI ch?a giá tr? ngày "20120229".

GI?I PHÁP

Cumulative update C?p nh?t thông tin

BizTalk Server 2009

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2009.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2429050 Tích l?y gói 1 cho BizTalk Server 2009

BizTalk Server 2006 R2


Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2682056Tích l?y gói 4 cho BizTalk Server 2006 R2 SP1

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có BizTalk Server 2006 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1Tích l?y gói 3 cho BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Chi tieát taäp tin cho t?t c? các phiên b?n đư?c h? tr? c?a BizTalk Server 2006 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.BizTalk.Edi.messagecore.dll3.6.2230.12350,08828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.pipelinecomponents.dll3.6.2230.12190,35228-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Reporting.common.dll3.6.2230.1225,48828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Reporting.dll3.6.2230.1255,16828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.schemaeditorextension.dll3.6.2230.12202,64828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll3.6.2230.12161,65628-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.Reporting.dll3.6.2230.1234,69628-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.messaging.dll3.6.2230.1292,02428-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.components.dll3.6.2230.12292,75228-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.Pipeline.dll3.6.2230.12292,72828-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.streaming.dll3.6.2230.1251,06428-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.6.2230.1279,74428-Jan-201118: 14x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.6.2230.12104,31228-Jan-201118: 14x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? BizTalk hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907Thông tin v? máy ch? BizTalk hotfixes

Thu?c tính

ID c?a bài: 2435900 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbsurveynew kbbtsmessaging kbbtspipeline kbautohotfix kbmt KB2435900 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2435900

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com