T?p tin t?m th?i không đ?ng b? hóa m?t cách chính xác đ? m?t chia s? không DFS trên m?t máy ch? t? m?t máy khách đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2434932 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t khách hàng máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Trên máy khách, b?n ánh x? m?t chia s? cho m?t máy ch?. Nh?ng chia s? không ph?i là m?t chia s? phân ph?i h? th?ng t?p tin (DFS chia s?).
 • B?n có th? làm vi?c chia s? gián tuy?n, và sau đó b?n ch?nh s?a và lưu m?t s? t?p v?i chia s?. Trong quá tr?nh ti?t ki?m m?t s? t?p tin t?m th?i (.tmp) đư?c thành l?p.
 • B?n h?y chia s? tr?c tuy?n.
Trong trư?ng h?p này, các t?p tin t?m th?i không đ?ng b? hóa m?t cách chính xácv?i máy ch? chia s?. Ngoài ra, các t?p tin g?c trên máy ch? chia s? đư?c xóa và thay th? b?ng t?p tin b? hư h?i .tmp. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo r?ng các t?p tin đ? đư?c xóa. Tuy nhiên, b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo xung đ?t các file b? thi?u t? h? ph?c v? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?.

Lưu ? Khi v?n đ? này x?y ra, các t?p tin đư?c lưu m?t cách chính xác trong thư m?c chia s? đ?a phương trên máy khách.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a cu?c xung đ?t đ?ng b? hóa gi?a các t?p tin ban đ?u và t?p t?m th?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Thông thư?ng h? tr? chi phí s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? nh?ng ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là do m?t hotfix chưa s?n sàng cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Cơ quan đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không có b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

Có l? b?n c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian r?nh local cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i đ?i th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix có trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 r2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? t?ng hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Các b?n kê t?p (.manifest) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng này li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". B?n kê t?p và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c các t?p tin (.cat), là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CSC.sys6.1.7600.20851387,58407 Tháng mư?i hai năm 201003: 21x 86
Cscmig.dll6.1.7600.20851109,56807 Tháng mư?i hai năm 201005: 27x 86
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.10707 Tháng mư?i hai năm 20105: 40Không áp d?ng
Rdbss.sys6.1.7600.20851242,68807 Tháng mư?i hai năm 201003: 21x 86
Đ?i v?i t?t c? h? tr? x 64-based versions Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích c? t?pNgày thángTh?i gianN?n t?ng
CSC.sys6.1.7600.20851513,53607 Tháng mư?i hai năm 201011: 09x 64
Cscmig.dll6.1.7600.20851137,21607 Tháng mư?i hai năm 201006: 14x 64
Microsoft-Windows-offlinefiles-Core-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.10707 Tháng mư?i hai năm 201006: 24Không áp d?ng
Rdbss.sys6.1.7600.20851309,76007 Tháng mư?i hai năm 201011: 09x 64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? b?n c?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2.265 ngư?i
Ngày tháng (UTC)07 Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)19: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20851_none_9ec4b209d643babe.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p11,592
Ngày tháng (UTC)07 Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)06: 02
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20851_none_5a5140eedbc5e03c.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p21,803
Ngày tháng (UTC)07 Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)06: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64-based versions Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20851_none_fae34d8d8ea12bf4.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p11,596
Ngày tháng (UTC)07 Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)11: 56
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20851_none_b66fdc7294235172.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p21,809
Ngày tháng (UTC)07 Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)06: 57
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích c? t?p2,503
Ngày tháng (UTC)07 Tháng mư?i hai năm 2010
Th?i gian (UTC)19: 01
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2434932 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2434932 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2434932

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com