Làm th? nào đ? ch?y m?t t?p tin th?c thi trư?c khi đăng nh?p vào máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 243486 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 2000 có th? đư?c c?u h?nh đ? ch?y m?t script kh?i đ?ng là m?t t?p tin th?c thi, VB script hay JScript b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Các chính sách này có th? là tên mi?n r?ng ho?c chính sách đ?a phương máy tính c? th?. Ti?n ích AutoExnt đư?c bao g?m trong các ngu?n tài nguyên Kit đ? cho ch?c năng này có s?n khi b?n đang ch?y m?t máy tr?m d?a trên Microsoft Windows NT 4.0 trong tên mi?n Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0.
D?ch v? AutoExNT cho phép ngư?i qu?n tr? ph?i c?u h?nh m?t Windows 2000 d?a trên máy tính đ? ch?y m?t t?p tin th?c thi tùy ch?nh khi l?n đ?u tiên b?t đ?u máy tính. Ngoài ra, m?t ngư?i dùng hay qu?n tr? viên là không c?n thi?t đ? đăng nh?p vào th?i đi?m này t?p tin tùy ch?nh th?c thi ch?y. Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào b?n có th? th?c hi?n nhi?m v? này.

Ngoài ra, d?ch v? này có th? đư?c s? d?ng khi b?n đang không th?c hi?n các chính sách. M?t chính sách nhóm ho?c m?t chính sách máy tính cá nhân có th? đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n m?t t?p l?nh kh?i đ?ng máy tính d?a trên.

THÔNG TIN THÊM

Cài đ?t d?ch v? AutoExNT

  1. B?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n (ví d? như Notepad), t?o ra m?t t?p tin th?c thi tên là Autoexnt.bat và bao g?m các l?nh b?n mu?n ch?y lúc kh?i đ?ng trong t?p này.
  2. Sao chép các t?p tin Autoexnt.bat b?n v?a t?o ra, thêm vào Autoexnt.exe, Servmess.dll, và Instexnt.exe t?p tin n?m trong đ?a CD-ROM Kit tài nguyên %SystemRoot%\System32 thư m?c trên máy tính c?a b?n.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, g? instexnt cài đ?t, và sau đó nh?n ENTER.
Sau đó, b?n s? nh?n đư?c thông báo sau:
CreateService AutoExNT thành công v?i qu?c k? tương tác b?t t?t
Đ? xem các quá tr?nh cài đ?t ch?y trên máy tính đ? bàn, b?n ph?i cài đ?t d?ch v? AutoExNT s? d?ng các / tương tác chuy?n đ?i. Ví d?, thay v? c?a cách g? instexnt cài đ?t, b?n g? instexnt cài đ?t / tương tác t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER.

LƯU ?: N?u b?n s? d?ng các / chuy?n đ?i tương tác, b?t k? ngư?i s? d?ng đăng nh?p t?i đ?a phương có th? d?ng các quá tr?nh ch?y.

Th? nghi?m d?ch v? AutoExNT

Đ? th? nghi?m d?ch v? AutoExNT, đăng nh?p vào máy tính c?a b?n v?i trương m?c có qu?n tr? viên ch?ng, lo?i net b?t đ?u autoexnt t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER. Các t?p tin Autoexnt.bat nên ch?y trong m?t c?a s? MS-DOS.

LƯU ?: AutoExNT d?ch v? bao g?m m?t / tương tác chuy?n đ?i, tương t? như các / tương tác chuy?n đ?i l?nh AT. Chuy?n đ?i này cho phép b?n xem t?nh tr?ng c?a các quá tr?nh như h? ch?y. B?i v? không có các bi?n môi trư?ng ngư?i dùng đ? chưa đư?c công b? khi AutoExNT ch?y khi kh?i đ?ng h? th?ng, b?n ph?i s? d?ng đư?ng d?n đ?y đ? tên.

Ngoài ra, n?u b?n c?n m?t d?ch v? đ? ch?y trư?c khi b?n b?t đ?u ch?y m?t quá tr?nh ph? thu?c, b?n có th? bao g?m m?t l?nh đ? b?t đ?u d?ch v? này vào đ?u c?a b?n t?p tin Autoexnt.bat. Ví d?, n?u t?p tin th?c thi c?a b?n có l?nh đó có yêu c?u d?ch v? máy ch? ch?y, bao g?m m?t net b?t đ?u máy ch? l?nh ? đ?u t?p tin c?a b?n Autoexnt.bat.

C?u h?nh d?ch v? AutoExNT ch?y lúc kh?i đ?ng

Đ? c?u h?nh d?ch v? AutoExNT ch?y lúc kh?i đ?ng:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Qu?n l? máy tính.
  2. B?m đúp vào các D?ch v? và ?ng d?ng chi nhánh đ? m? r?ng nó, và sau đó nh?p vào D?ch v?.
  3. B?m đúp vào các AutoExNT d?ch v?, h?y nh?p vào T? đ?ng trong các Lo?i kh?i đ?ng h?p, và sau đó b?m Ok.

THAM KH?O

Công c? này đư?c bao g?m trong Microsoft Windows 2000 Resource Kit Toolbox.

Thu?c tính

ID c?a bài: 243486 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB243486 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:243486

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com