"Không chính xác email ho?c m?t kh?u" ho?c "Không th? đăng nh?p" l?i khi b?n kí nh?p vào Windows Phone v?i tài kho?n Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2432933 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào m?t Windows Phone b?ng tài kho?n Microsoft c?a b?n, b?n có th? th?y thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:

 • Không th? kí nh?p
  tên người dùng ho?c m?t kh?u c?a b?n không có v? làm vi?c. H?y th? g? nó m?t l?n n?a.
 • Không chính xác email ho?c m?t kh?u
  H?y ch?c ch?n r?ng email và m?t kh?u c?a b?n là c? hai chính xác.
 • Windows Live m?t kh?u là không chính xác

Nh?ng đi?u c?n th?

B?n có th? kí nh?p vào m?t máy tính?
Xem n?u b?n có th? kí nh?p vào tài kho?n c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?t máy tính. Đ? làm đi?u này, vào T?ng quan v? tài kho?n, nh?p tài khoản Microsoft và m?t kh?u c?a b?n, sau đó nh?p vào kí nh?p. N?u b?n có v?n đ? kí nh?p vào m?t máy tính, sau đó truy c?p vào các Quên m?t kh?u ho?c v?n đ? kí nh?p khác Bài vi?t tr? giúp.


b?n ghi d?ch v? tài kho?n c?a Microsoft ch?y?
Đôi khi, b?n có th? th?y m?t l?i trong kí nh?p. Tuy nhiên, các lo?i v?n đ? là thư?ng t?m th?i và đư?c gi?i quy?t nhanh chóng. B?n có th? đ?m b?o r?ng các b?n ghi d?ch v? tài kho?n Microsoft đang ch?y b?nh thư?ng. Đ? làm đi?u này, h?y ki?m tra các T?nh tr?ng b?n ghi d?ch v? web site.


Là m?t kh?u c?a b?n quá dài?
H?y ch?c ch?n r?ng m?t kh?u tài kho?n Microsoft không ph?i là quá dài. Nó ph?i là không c?n hơn 16 kí t? đ?i di?n. N?u nó là quá dài, đi đ?n các Thay đ?i m?t kh?u c?a b?n Trang và thay đ?i nó đ? m?t m?t kh?u ng?n hơn.


Có m?t kh?u c?a b?n ch?a m?t không gian ho?c kí t? đ?i di?n đ?c bi?t?
N?u m?t kh?u c?a b?n ch?a m?t không gian ho?c kí t? đ?i di?n đ?c bi?t, h?y th? thay đ?i m?t kh?u c?a b?n v? v?y mà nó s? d?ng ch? có ch? cái và s?. Đ? làm đi?u này, h?y vào các Thay đ?i m?t kh?u c?a b?n Trang, thay đ?i m?t kh?u c?a b?n, và sau đó c? g?ng đ? kí nh?p vào đi?n tho?i c?a b?n.


B?n đ? quên m?t kh?u c?a b?n và c?n ph?i thi?t l?p l?i nó?
N?u b?n đ? quên m?t kh?u c?a b?n, b?n có th? đ?t l?i nó. Đ? làm đi?u này, vào đi đ?n Đ?t l?i m?t kh?u c?a b?n web site ho?c truy c?p vào các Quên m?t kh?u ho?c v?n đ? kí nh?p khác Bài vi?t tr? giúp


Khi b?n t?o tài kho?n Microsoft c?a b?n, b?n đ? hoàn t?t quá tr?nh xác minh?
N?u b?n t?o tài kho?n Microsoft g?n đây, b?n không có th? đ? hoàn thành quá tr?nh ki?m nh?p và có th? v?n ph?i xác minh tài kho?n c?a b?n. Đ? làm đi?u này, h?y vào các Xác minh địa chỉ email này web site và làm theo ch? d?n.


B?n đ? làm m?i thay đ?i bí danh c?a tài kho?n Microsoft chính ho?c đ?i tên tài kho?n Microsoft c?a b?n?
N?u b?n m?i thay đ?i bí danh c?a tài kho?n Microsoft chính ho?c đ?i tên tài kho?n Microsoft c?a b?n, b?n có th? ph?i đ?t l?i đi?n tho?i c?a b?n đ? thay đ?i tài kho?n Microsoft trên Windows Phone c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem bài vi?t Microsoft KB sau:
 • 2430020 Làm th? nào đ? thay đ?i tài kho?n Microsoft trên Windows Phone c?a b?n

Làm b?n có m?t k?t n?i d? li?u làm vi?c trên đi?n tho?i c?a b?n và ngày và gi? thi?t l?p m?t cách chính xác?
N?u b?n không có m?t k?t n?i d? li?u di đ?ng m?nh m?, h?y th? k?t n?i Wi-Fi. B?n c?ng nên ch?c ch?n r?ng ngày và gi? đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác trong cài đ?t chuyên bi?t Windows Phone. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y xem bài vi?t Microsoft KB sau:
 • 2784236 Không th? thêm tài kho?n Microsoft trong các thi?t l?p ban đ?u c?a Windows Phone 8

B?n đ? làm m?i kích ho?t quy tr?nh xác minh hai bư?c trên tài kho?n Microsoft c?a b?n?

N?u b?n b?t xác minh hai bư?c cho tài kho?n Microsoft c?a b?n, b?n s? ph?i th?c hi?n m?t bư?c ph? đ? kí nh?p vào Windows Phone. Windows Phone không th? nh?c b?n nh?p m? b?o v? khi b?n c? g?ng đ? kí nh?p. V? v?y, b?n s? c?n ph?i t?o m?t m?t kh?u duy nh?t ?ng d?ng đ? s? d?ng khi kí nh?p vào Windows Phone v?i tài kho?n Microsoft đ? b?t xác minh hai bư?c.

Đ? t?o ra m?t m?t kh?u ?ng d?ng duy nh?t cho tài kho?n Microsoft c?a b?n, đi ? đây:
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài tài khoản Microsoft tr? giúp và làm th? nào đ? vi?t sau:
Sau khi b?n t?o m?t m?t kh?u ?ng d?ng cho tài kho?n Microsoft c?a b?n, nh?p nó như m?t kh?u c?a b?n trên Windows Phone. Đ? làm đi?u này, h?y vào Settings > + Tài kho?n Email. B?m vào tài khoản Microsoft, nh?p m?t kh?u ?ng d?ng c?a b?n, sau đó khai thác th?c hi?n.


B?n có ch?c r?ng b?n đang s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft đ? kí nh?p?
N?u địa chỉ email b?n đ? nh?p không ph?i là m?t mà b?n đ? s? d?ng đ? truy c?p b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft như Xbox LIVE, Zune, Outlook.com, MSN, ho?c SkyDrive, b?n có th? đ? nh?p địa chỉ email không ph?i là chưa m?t tài kho?n Microsoft. B?n có th? s? d?ng b?t k? địa chỉ email đ? thi?t l?p m?t tài kho?n Microsoft.

Đ? t?o m?t tài kho?n Microsoft cho địa chỉ email b?n đ? có, h?y chuy?n đ?n T?ng quan tài kho?n, và sau đó B?m chu?t ho?c b?m vào ki?m nh?p.


H? tr?

Community Forum
Get help from the knowledgeable Windows Phone Community.

Contact Us
View other helpful articles and contact information.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2432933 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 17.0
Áp d?ng
 • Windows Phone 8 for Consumers
 • Windows Phone 7 Consumer
T? khóa: 
kbwp7oobe kbwp7messaging kbwp7 kbwp7sync kbwp7people kbwp7connectivity kbwp8 kbmt KB2432933 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2432933

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com