Cài đ?t l?nh cho SQL Server 2000 Enterprise edition trên máy ch? c?m Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 243218 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng yêu c?u chung và các bư?c đ? cài đ?t Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition trên Microsoft c?m máy ch?.

Chú ý T?t c? n?i dung cho bài vi?t này và nhi?u hơn n?a là trong Microsoft SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n và l?p ch? m?c theo ch? đ? "chuy?n đ?i d? ph?ng c?m". Thu?n ti?n cho b?n, nh?ng thông tin đ? đư?c chuy?n đ?i đ? s?a cơ s? ki?n th?c Microsoft.

SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n nên là ngu?n l?c đ?u tiên b?n s? d?ng cho chuy?n đ?i d? ph?ng clustering câu h?i.

THÔNG TIN THÊM

C?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Trong Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng s?n sàng cao h? tr?. Ví d?, trong m?t th?t b?i h? đi?u hành ho?c m?t nâng c?p k? ho?ch, b?n có th? c?u h?nh m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? th?t b?i trên đ? b?t k? nút khác trong c?u h?nh c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. B?ng cách này, b?n gi?m thi?u th?i gian ch?t h? th?ng, do đó vi?c cung c?p máy ch? cao s?n có.

Trư?c khi cài đ?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Trư?c khi b?n cài đ?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2000, b?n ph?i ch?n h? đi?u hành mà máy tính c?a b?n s? ch?y. B?n có th? s? d?ng Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p, Microsoft Windows 2000 Advanced Server ho?c Microsoft Windows 2000 Datacenter Server. B?n c?ng ph?i cài đ?t d?ch v? c?m Microsoft (MSCS).

Chú ý Có kinh nghi?m ngư?i dùng đang t?m ki?m đ?c bi?t cho SQL Server 2000 c?m cài đ?t bư?c nên xem "T?o m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, th?c t? cài đ?t" ph?n c?a bài vi?t này.

C?nh báo Microsoft khuy?n cáo r?ng t?t c? ngư?i dùng s? d?ng bài vi?t này trong toàn b?.

Danh sách ki?m tra cài đ?t s?n

Trư?c khi b?n b?t đ?u quá tr?nh cài đ?t, xác minh r?ng:

 • Không có không có IRQ chia s? gi?a các th? giao di?n m?ng (NIC) và b? đi?u khi?n ? đ?a/m?ng (SCSI). M?c dù m?t s? ph?n c?ng có th? h? tr? chia s? này, không nên.

 • Ph?n c?ng c?a b?n đư?c li?t kê trên Microsoft Windows NT ph?n c?ng tương thích danh sách. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a ph?n c?ng đư?c h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
  H? th?ng ph?n c?ng ph?i đư?c li?t kê trong các Cụm th? lo?i. Các thành ph?n riêng l? c?m b?n thêm v?i nhau không c?u thành m?t h? th?ng đư?c ch?p thu?n. Ch? h? th?ng mua như là m?t gi?i pháp c?m, đư?c li?t kê trong nhóm c?m, đư?c phê duy?t. Khi b?n ki?m tra danh sách, ch?n Cụm như th? lo?i cho t?m ki?m c?a b?n. T?t c? các th? lo?i khác s? d?ng OEM.

 • MSCS đ? đư?c cài đ?t hoàn toàn vào ít nh?t m?t nút trư?c khi b?n ch?y Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p, Microsoft Windows 2000 Advanced Server ho?c Microsoft Windows 2000 Datacenter Server đ?ng th?i trên t?t c? các nút. Khi b?n s? d?ng MSCS, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng m?t nút là ki?m soát các xe bu?t SCSI đư?c chia s? trư?c đ? các nút khác đ?n tr?c tuy?n. Không ch?c ch?n r?ng m?t nút là ki?m soát các xe bu?t SCSI đư?c chia s? có th? gây ra m?t ?ng d?ng chuy?n đ?i d? ph?ng đ? đi vào m?t tr?c tuy?n đang ch? gi?i quy?t nhà nư?c. K?t qu? là, c?m ho?c không thành công vào nút khác ho?c không thành công hoàn toàn. Tuy nhiên, n?u nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n có m?t ti?n tr?nh cài đ?t đ?c quy?n, theo các ch? d?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng.

 • Windows Internet tên d?ch v? (th?ng) đư?c cài đ?t theo đ? bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  258750 C?u h?nh đư?c đ? ngh? tư nhân "heartbeat" trên m?t máy ch? c?m
 • Các ch? cái ? đ?a cho đ?a c?m có kh? năng là gi?ng nhau trên c? hai máy ch?.

 • B?n đ? vô hi?u hóa NetBIOS cho t?t c? các m?ng riêng th? trư?c khi b?n b?t đ?u chương tr?nh thi?t l?p máy ch? SQL.

 • B?n đ? xóa b?n ghi h? th?ng trong t?t c? các nút và xem b?n ghi h? th?ng m?t l?n n?a. Đ?m b?o r?ng các b?n ghi đư?c mi?n phí c?a b?t k? thông đi?p l?i nào trư?c khi b?n ti?p t?c.

Cài đ?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

N?u b?n đang cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2000 c?m trên Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p, b?n ph?i cài đ?t các chương tr?nh theo th? t? đư?c ch? r? trong các bư?c th?c hi?n theo. N?u b?n đang cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?m trên Microsoft Windows 2000 Advanced Server ho?c Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, các bư?c này không áp d?ng.

Lưu ý N?u b?n không cài đ?t các chương tr?nh theo th? t? sau, các s?n ph?m ph?n m?m có th? không thành công v? cài đ?t và yêu c?u b?n ph?i re-initialize đ?a và l?i b?t đ?u cài đ?t.

Trư?c khi cài đ?t SQL Server 2000 trong m?t c?u h?nh c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n ph?i nâng c?p b?t k? phiên b?n trư?c phát hành c?a SQL Server 2000.

Đ? cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?m trên Windows NT 4.0:
 1. Cài đ?t Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p. Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p bao g?m Windows NT 4.0 Service Pack 3. Service Pack 3 là c?n thi?t đ? cài đ?t d?ch v? c?m Microsoft (MSCS).

  • Không cài đ?t Service Pack 4, ho?c sau này, n?u b?n đ?nh cài đ?t gói l?a ch?n Windows NT.

  • Không cài đ?t Microsoft Internet Information Server (IIS).


  Quan tr?ng IIS đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n r? ràng IIS tùy ch?n trong khi cài đ?t Windows NT 4.0.
 2. Cài đ?t MSCS.
 3. Cài đ?t Microsoft Internet Explorer phiên b?n 5.0 ho?c m?i hơn.
 4. T? t?o m?t nhóm tương thích tài nguyên Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) mà thi?t l?p MSDTC có th? t?o tài nguyên c?a nó. Đi?u này nên ch?a m?t đ?a ch? IP, tên m?ng, và c?m sao đ?a ngu?n. B?t k? nhóm nào v?i nh?ng m?c ba là tương thích v?i MSDTC.

  Chương tr?nh SQL Server Setup cài đ?t MSDTC trong m?t bư?c sau này. Cài đ?t Windows NT 4.0 tùy ch?n gói ch? n?u b?n yêu c?u c?u ph?n c?a Windows NT 4.0 tùy ch?n gói khác v?i MSDTC.
 5. Cài đ?t các Windows NT 4.0 Service Pack m?i nh?t, đó là Service Pack 5. Nh?p vào T?o m?t thư m?c g? cài đ?t, b?m Thi?t l?p năm 2000, và sau đó ch?n các Cài đ?t gói d?ch v? cho Intel d?a trên h? th?ng h?p ki?m.

  Không ch?n Microsoft thông báo hàng đ?i Server (MSMQ 1.0) hay IIS. MSMQ 1.0 không đư?c h? tr? trên SQL Server 2000. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng ch?c năng IIS v?i các Microsoft Windows NT Load cân b?ng d?ch v? (WLBS). Đ? bi?t thêm chi ti?t v? WLBS, t?m ki?m cho "T?ng quan v? các tính năng WLBS" ngày sau Web site c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/ntserver/
  Trư?c khi đ?n bư?c 5, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n đ?i tên thư m?c ?n $NTServicePackUninstall$ đ?n $NTServicePackUninstall$ .service gói soá. Sau khi b?n cài đ?t các gói d?ch v?, thêm m?t thư m?c m?i. B?ng cách này b?n có b? cài đ?t thư m?c có s?n, mà ngăn các thư m?c vô t?nh b? ghi đè.
 6. Cài đ?t SQL Server 2000.

  Chú ý Nhóm SQL Server cài đ?t yêu c?u giao th?c TCP/IP, và chúng tôi khuyên b?n nên giao th?c Named Pipes đư?c cài đ?t và kích ho?t. Đ? có thêm thông tin v? yêu c?u đ?t tên đư?ng ?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  831127Đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng h? tr? không th? đư?c g? b? trên m?t máy ch? ?o ch?y SQL Server 2000 S831127
  TCP/IP đư?c yêu c?u b?i v? nó là duy nh?t giao th?c đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i các c?m máy ch?.
Chú ý Cài đ?t b?t k? s?n ph?m b? sung máy ch? trư?c khi cài đ?t b?t k? ?ng d?ng nào khác.

Đ? cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng c?m trên Microsoft Windows 2000:
 1. Cài đ?t Windows 2000 và ch?p nh?n s? l?a ch?n ?ng d?ng m?c đ?nh.
 2. Sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 trên nút đ?u tiên và trư?c khi cài đ?t MSCS, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào C?u h?nh máy ch? c?a b?n.
 3. Nh?p vào Advanced\Cluster d?ch v?, và sau đó trong ngăn bên ph?i b?m vào T?m hi?u thêm.
 4. Trong Windows 2000 Trợ giúp tr?nh đơn, đánh giá m?c 2 trong ch? đ? "Windows Clustering". Windows Clustering đư?c s? d?ng trong khi cài đ?t c?a Windows 2000 và v?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2000. Làm theo hư?ng d?n trong ch? đ? "Windows Clustering" đ? cài đ?t MSCS.

  Quan tr?ng B?n ph?i đ?c các "l?p k? ho?ch cho Windows Clustering\Requirements" cho các c?m máy ch? và làm theo danh sách ki?m tra cho các c?m máy ch? tên là "ki?m tra danh sách: t?o m?t c?m máy ch?". Các "danh sách ki?m tra: t?o m?t c?m máy ch?" ch? đ? n?m dư?i "các c?m máy ch? section\Checklist" cho máy ch? c?m ch? đ?.
 5. Sau khi b?n thành công cài đ?t MSCS, b?n ph?i c?u h?nh MSDTC đ? ch?y trên m?t c?m. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MSDTC, xem ch? đ? "Ph? thu?c c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
 6. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?nCông c? qu?n tr?, đi?m đ?n C?m Administrator, và sau đó nh?p vào Xem Groups\Cluster Group. N?u nhóm có m?t ngu?n tài nguyên MSDTC, ti?n hành bư?c 9. N?u nhóm không ch?a m?t ngu?n tài nguyên MSDTC, hoàn thành hai bư?c sau đây.
 7. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y. Trong các Ch?y h?p tho?i h?p, nh?p l?nh
  CMD
  và sau đó nh?p vào Ok. Trong các D?u nh?c l?nh c?a s?, trên d?ng l?nh, nh?p:
  Comclust.exe
 8. L?p l?i bư?c 7 trên các giao đi?m c?n l?i c?a c?m, m?t nút m?t lúc.
 9. Cài đ?t SQL Server 2000.

  Chú ý Nhóm SQL Server cài đ?t yêu c?u giao th?c TCP/IP, và chúng tôi khuyên b?n nên giao th?c Named Pipes đư?c cài đ?t và kích ho?t. Đ? có thêm thông tin v? yêu c?u đ?t tên đư?ng ?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  831127Đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng h? tr? không th? đư?c g? b? trên m?t máy ch? ?o ch?y SQL Server 2000 S831127
  TCP/IP đư?c yêu c?u b?i v? nó là duy nh?t giao th?c đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i các c?m máy ch?.
Chú ý Cài đ?t b?t k? s?n ph?m b? sung máy ch? trư?c khi cài đ?t b?t k? ?ng d?ng ngư?i dùng.

Màn h?nh l?a ch?n đ?a c?m

S? d?ng các L?a ch?n đ?a c?m màn h?nh đ? ch?n m?t nhóm các c?m sao trong khi cài đ?t m?t máy ch? m?i ?o ho?c trong m?t nâng c?p lên m?t c?m. M?t nhóm các c?m g?m m?t ho?c nhi?u hơn chia s? c?m sao đ?a trong m?t nhóm, và có th? ch?a nhi?u nh?t m?t máy ch? ?o Microsoft SQL Server. Các L?a ch?n đ?a c?m màn h?nh danh sách ch? các nhóm đ? có đ?a c?m sao đư?c chia s? thêm vào như là m?t ngu?n tài nguyên. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?m sao đ?a, h?y xem ph?n "T?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" c?a bài vi?t này hay đ? c?p đ?n ch? đ? "T?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.

Lưu ý Không ch?n đ?i bi?u đ?a (nhóm cu?i cùng trong danh sách) v? đ?a đ?i bi?u ph?i đư?c coi như là m?t tài nguyên đ?c bi?t. M?t thông đi?p c?nh báo xu?t hi?n n?u b?n ch?n đ?a đ?i bi?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "C?nh báo l?a ch?n đ?i bi?u đ?a" trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.

Khi b?n s? d?ng m?t c?m nh?, đ?a đ?i bi?u có th? là s? l?a ch?n duy nh?t có s?n. S? d?ng đ?a đ?i bi?u ch? cho m?c đích th? nghi?m ho?c khám phá c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Quan tr?ng Không bao gi? s? d?ng nhóm đ?i bi?u cho các m?c đích s?n xu?t.

X? l? m?t cài đ?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Khi b?n cài đ?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2000, b?n ph?i:
 • H?y ch?c ch?n r?ng h? đi?u hành đư?c cài đ?t đúng cách và đư?c thi?t k? đ? h? tr? cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng vi?c c?n làm trư?c khi b?n cài đ?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, xem ch? đ? "Trư?c khi cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n ho?c ph?n "Pre-Installation danh sách ki?m tra" đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? cài đ?t, xem ph?n "Cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" c?ng đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này ho?c ch? đ? "Cài đ?t chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

 • Xem xét li?u công c? SQL Server, tính năng và các thành ph?n b?n mu?n s? d?ng đư?c h? tr? v?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "H? tr? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

  Đây là m?t b?n tóm t?t c?a các công c?, tính năng và các thành ph?n đư?c h? tr? v?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng:

  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  T?m ki?m c?a Microsoft d?ch v?Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "S? d?ng SQL Server công c? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
  Nhi?u instancesĐ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "Chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
  SQL Server Enterprise ManagerĐ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "S? d?ng SQL Server công c? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
  B? đi?u khi?n d?ch v? Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "S? d?ng SQL Server công c? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
  Sao chépĐ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "T?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
  SQL ProfilerĐ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "S? d?ng SQL Server công c? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.
  SQL Query AnalyzerĐ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "S? d?ng SQL Server công c? v?i chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.


 • Xem xét cho dù c?m chuy?n đ?i d? ph?ng là ph? thu?c vào các s?n ph?m b?n mu?n s? d?ng. Có r?t nhi?u s?n ph?m mà tương tác v?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2000. Đ? đ?m b?o r?ng c?m chuy?n đ?i d? ph?ng c?a b?n ho?t đ?ng đúng, b?n ph?i hi?u các ti?m ?n quan h? ph? thu?c mà c?m chuy?n đ?i d? ph?ng có trên các s?n ph?m khác. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "Ph? thu?c c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

 • H?y xem xét làm th? nào đ? t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng m?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o m?t c?u h?nh c?m chuy?n đ?i d? ph?ng m?i, xem ch? đ? "T?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

 • Xem xét các hư?ng d?n đ? nâng c?p t? m?t phiên b?n máy ch? SQL 6,5 ho?c c?m máy ch? SQL Phiên b?n 7.0 đ?n m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "Nâng c?p đ? m?t SQL Server 2000 dß?? c?m" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

 • Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC). SQL Server 2000 đ?i h?i các Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MSDTC) trong c?m sao phân tán truy v?n và two-phase cam k?t giao d?ch, c?ng như cho m?t s? ch?c năng sao chép. Sau khi b?n cài đ?t Microsoft Windows 2000 và c?u h?nh các c?m c?a b?n, b?n ph?i ch?y thu?t s? c?m (chương tr?nh Comclust.exe) trên t?t c? các nút đ? c?u h?nh MSDTC đ? ch?y trong ch? đ? nhóm, như trư?c đây ch? d?n đ?u trong tài li?u này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "Ph? thu?c c?m chuy?n đ?i d? ph?ng" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng

Đ? t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server 2000, b?n ph?i t?o và c?u h?nh máy ch? ?o mà trên đó c?m chuy?n đ?i d? ph?ng ch?y. B?n t?o các máy ch? ?o trong SQL Server setup. Các máy ch? ?o không đư?c cung c?p b?i Microsoft Windows NT 4.0 ho?c Microsoft Windows 2000.

Đ? t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n ph?i là m?t qu?n tr? đ?a phương v?i quy?n đăng nh?p như m?t d?ch v? và ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành trên t?t c? các máy tính trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.

Y?u t? c?a m?t máy ch? ?o

M?t máy ch? ?o có ch?a:
 • M?t s? k?t h?p c?a m?t ho?c nhi?u đ?a trong m?t nhóm c?m Microsoft c?m d?ch v? (MSCS).

  M?i nhóm MSCS c?m có th? ch?a nhi?u nh?t m?t ?o SQL Server.

 • Tên m?ng cho m?i máy ch? ?o. Tên m?ng này là tên máy ch? ?o.

 • M?t ho?c nhi?u đ?a ch? IP đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i m?i máy ch? ?o.

 • M?t ví d? c?a SQL Server 2000, bao g?m c? m?t ngu?n tài nguyên máy ch? SQL, m?t ngu?n l?c đ?i l? máy ch? SQL và m?t ngu?n tài nguyên văn b?n đ?y đ?.

  N?u ngư?i qu?n tr? uninstalls m?t th? hi?n c?a SQL Server 2000 trong m?t máy ch? ?o, máy ch? ?o, bao g?m t?t c? các đ?a ch? IP và tên m?ng, c?ng b? lo?i b? t? nhóm c?m MSCS.


M?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng có th? ch?y ngang qua m?t ho?c nhi?u th?c t? các máy ch? Windows 2000 Advanced Server ho?c máy ch? Trung tâm d? li?u c?a Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0, máy ch? phiên b?n doanh nghi?p tham gia các nút c?a c?m. Tuy nhiên, m?t máy ch? SQL máy ch? ?o luôn luôn xu?t hi?n trên m?ng như m?t đơn Windows 2000 Advanced Server máy ch?, máy ch? Windows 2000 Datacenter Server ho?c Microsoft Windows NT 4.0, phiên b?n doanh nghi?p máy ch?.

Đ?t tên máy ch? ?o

SQL Server 2000 ph? thu?c vào khóa riêng bi?t registry và tên d?ch v? trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? các ho?t đ?ng ti?p t?c m?t cách chính xác sau khi m?t chuy?n đ?i d? ph?ng. Do đó, tên b?n cung c?p cho ví d? c?a SQL Server 2000, bao g?m c? trư?ng h?p m?c đ?nh, ph?i là duy nh?t trên t?t c? các nút trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, c?ng như trên t?t c? máy ch? ?o trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Ví d?, n?u t?t c? trư?ng h?p th?t b?i trên m?t máy ch? đơn, tên d?ch v? và khóa registry c?a h? s? conflict. N?u INST1 là m?t ví d? tên trên máy ch? ?o VIRTSRV1, không th? có m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên v?i tên INST1 vào b?t k? nút trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, ho?c như m?t ph?n c?a m?t c?u h?nh c?m chuy?n đ?i d? ph?ng ho?c là m?t cài đ?t riêng r?.

Ngoài ra, b?n ph?i s? d?ng VIRTUAL_SERVER\Instance-tên chu?i đ? k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p nhóm c?a SQL Server 2000 ch?y trên m?t máy ch? ?o. B?n không th? truy c?p vào trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 b?ng cách s? d?ng tên máy tính ví d? nhóm s? x?y ra đ? cư trú vào lúc b?t c? lúc nào. SQL Server 2000 không nghe trên đ?a ch? IP c?a máy ch? đ?a phương. Nó nghe ch? trên các đ?a ch? IP c?m t?o ra trong khi thi?t l?p m?t máy ch? ?o cho SQL Server 2000.

Cân nh?c vi?c s? d?ng

Trư?c khi b?n t?o m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, cân nh?c sau đây:
 • N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000 đ?a ch? Windowing ph?n m? r?ng (AWE) API đ? t?n d?ng l?i th? c?a b? nh? l?n hơn 3 Gigabyte (GB), h?y ch?c ch?n r?ng b? nh? t?i đa b?n c?u h?nh trên m?t trư?ng h?p c?a SQL Server v?n s? có s?n sau khi b?n không qua m?t nút. N?u chuy?n đ?i d? ph?ng nút có b? nh? v?t l? ít hơn nút g?c, trư?ng h?p c?a SQL Server có th? không b?t đ?u ho?c có th? b?t đ?u v?i ít b? nh? hơn h? đ? có trên nút g?c. B?n ph?i:
  • Cung c?p cho m?i máy ch? trong c?m sao cùng m?t lư?ng b? nh? RAM v?t l?.

  • H?y ch?c ch?n r?ng giá tr? summed c?a các h? ph?c v? t?i đa b? nh? thi?t đ?t cho t?t c? các trư?ng h?p là ít hơn s? lư?ng th?p nh?t c?a v?t l? b? nh? RAM có s?n trên b?t k? máy ch? ?o trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? AWE, xem ch? đ? "S? d?ng kinh hoàng b? nh? trên Windows 2000" trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

 • N?u b?n c?n máy ch? cao s?n có trong nhân r?ng, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng m?t MSCS c?m t?p tin chia s? như c?p ?nh ch?p c?a b?n khi b?n c?u h?nh m?t nhà phân ph?i trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Trong trư?ng h?p máy ch? th?t b?i, cơ s? d? li?u phân ph?i có s?n và nhân r?ng có th? ti?p t?c đư?c c?u h?nh t?i các nhà phân ph?i.

  Ngoài ra, khi b?n t?o các ?n ph?m, ch? đ?nh các MSCS c?m chia s? t?p cho thêm dung lư?ng t?p tin ?nh ch?p ho?c ch? đ?nh các cluster MSCS như v? trí mà t? đó ngư?i đăng kí áp d?ng ?nh ch?p. B?ng cách này, các t?p tin ?nh ch?p có s?n cho t?t c? các nút c?a c?m và cho t?t c? các thuê bao ph?i truy c?p vào các t?p tin ?nh ch?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "các nhà xu?t b?n, các nhà phân ph?i, và thuê bao" và "Alternate Snapshot đ?a đi?m" các ch? đ? SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

 • N?u b?n mu?n s? d?ng m? hóa v?i m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, b?n ph?i cài đ?t ch?ng ch? máy ch? v?i đ?y đ? tr?nh đ? tên DNS c?a máy ch? ?o trên t?t c? các nút trong c?m chuy?n đ?i d? ph?ng. Ví d?, n?u b?n có m?t c?m hai-nút, v?i các nút đ?t tên là test1.widgets.corp.microsoft.com và test2.widgets.corp.microsoft.com và m?t máy ch? SQL ?o "virtsql", b?n c?n ph?i nh?n đư?c m?t gi?y ch?ng nh?n cho "virtsql.widgets.corp.microsoft.com" và cài đ?t ch?ng ch? trên c? hai nút. Sau đó, b?n có th? ch?n các L?c lư?ng giao th?c m?t m? ki?m tra h?p trong các H? ph?c v? m?ng ti?n ích đ? c?u h?nh c?a b?n c?m chuy?n đ?i d? ph?ng cho s? m?t m?.

 • B?n không nên lo?i b? các tài kho?n BUILTIN/qu?n tr? viên t? SQL Server. Các ch? đ? ISALIVE ch?y theo ng? c?nh c?a tài kho?n d?ch v? c?m, và không ph?i là tài kho?n d?ch v? SQL Server. D?ch v? c?m ph?i là m?t ph?n c?a nhóm ngư?i qu?n tr? trên m?i nút c?a c?m. N?u b?n lo?i b? các tài kho?n BUILTIN/qu?n tr? viên, s?i ch? ISALIVE s? không c?n có th? t?o ra m?t k?t n?i đáng tin c?y, và b?n m?t quy?n truy c?p vào máy ch? ?o.


Vi?c t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng: cài đ?t th?c t?

Dư?i đây là các bư?c cơ b?n đ? t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng b?ng cách s? d?ng chương tr?nh cài đ?t:
 1. Xác đ?nh các thông tin b?n c?n đ? t?o ra máy ch? ?o c?a b?n (ví d?, c?m sao đ?a ngu?n, các đ?a ch? IP và tên m?ng) và các nút có s?n cho chuy?n đ?i d? ph?ng.

  Nh?ng c?m sao đ?a đ? s? d?ng cho c?m chuy?n đ?i d? ph?ng t?t c? ph?i ? trong m?t nhóm đơn c?m và thu?c s? h?u c?a nút mà t? đó chương tr?nh cài đ?t đư?c đi?u hành. C?u h?nh này ph?i di?n ra trư?c khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t. B?n c?u h?nh này thông qua các qu?n tr? viên Cluster trong Windows NT 4.0 hay Windows 2000. B?n c?n m?t MSCS nhóm cho m?i máy ch? ?o b?n mu?n thi?t l?p.
 2. B?t đ?u chương tr?nh thi?t l?p đ? b?t đ?u cài đ?t c?a b?n. Sau khi t?t c? các thông tin c?n thi?t đư?c nh?p, chương tr?nh thi?t l?p cài đ?t m?t trư?ng h?p m?i c?a SQL Server m? nh? phân trên đ?a c?c b? c?a m?i máy tính trong c?m sao và cài đ?t h? th?ng cơ s? d? li?u trên đ?a c?m sao đ? ch? đ?nh. Các t?p tin nh? phân đư?c cài đ?t chính xác cùng m?t đư?ng d?n trên m?i nút c?m, do đó, b?n ph?i đ?m b?o r?ng m?i nút có m?t k? t? ? đ?a đ?a phương ? chung v?i t?t c? các nút khác trong c?m sao. Trong SQL Server 2000, trong m?t chuy?n đ?i d? ph?ng, ch? là nh?ng cơ s? d? li?u không qua. Trong SQL Server Phiên b?n 6,5 và SQL Server Phiên b?n 7.0, SQL Server cơ s? d? li?u và t?p tin nh? phân không qua trong m?t chuy?n đ?i d? ph?ng.

  N?u b?t k? tài nguyên (bao g?m SQL Server) không v? l? do nào, các d?ch v? (SQL Server, SQL Server Agent, t?m ki?m văn b?n đ?y đ?, và t?t c? các d?ch v? trong nhóm c?m chuy?n đ?i d? ph?ng) không hơn b?t k? các nút có s?n đư?c đ?nh ngh?a trong các máy ch? ?o.

 3. Cài đ?t m?t ví d? c?a SQL Server 2000, t?o ra m?t máy ch? m?i ?o và t?t c? các ngu?n l?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c t?o m?t c?u h?nh m?i c?m chuy?n đ?i d? ph?ng, và các ch? đ? khác liên quan đ?n Clustering, là các ch? đ? sau trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n:
 • Nâng c?p lên m?t SQL Server 2000 c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
 • Làm th? nào đ? cài đ?t m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng m?t-nút
 • H?i đáp c?m chuy?n đ?i d? ph?ng
 • Thêm/lo?i b? các nút
 • Duy tr?
 • Truy v?n văn b?n đ?y đ?
 • Khắc phục sự cố
Đ? bi?t thêm chi ti?t, là cu?n sách sau đây:
Microsoft Corporation
MCSE Direct: Microsoft Windows 2000 Advanced Server d?ch v? c?m Microsoft Press, 2001

Thu?c tính

ID c?a bài: 243218 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbproductlink kbhowto kbclustering kbinfo kbinterop kbmt KB243218 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:243218

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com