Raksta ID: 2431353 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Kad dator?, kur? instal?ta sist?ma Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard), m??in?t start?t k?du no Office lietojumprogramm?m (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage vai Mac paredz?tu Microsoft Outlook), sa?emat ??du k??das zi?ojumu:

Microsoft <application_name> nevar atv?rt probl?mas d??.
Sazinieties ar izstr?d?t?ju, lai noteiktu, vai Microsoft <application_name> sader ar ?o Mac OS X versiju. Iesp?jams, vajadz?s p?rinstal?t lietojumprogrammu. P?rliecinieties, ka instal?j?t visus pieejamos lietojumprogrammas un Mac OS X atjaunin?jumus.

IEMESLS

?? k??da rodas, p?rvietojot vai dubl?jot Office programmu.

RISIN?JUMS

1. darb?ba. P?rbaudiet programmas ce?u

Kad tiek par?d?ts k??das zi?ojums, skatiet sada?as ?Probl?mas dati un sist?mas konfigur?cija? koment?rus. ?emiet v?r? k??das zi?ojum? min?to vienumu ?Ce??? un p?c tam aizveriet k??das zi?ojuma lodzi?u. Ce?am j?b?t ??dam:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Ja k??das zi?ojum? eso?ais ce?? at??iras, p?rvietojiet lietojumprogrammas mapi uz pareizo vietu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Atrodiet mapi Office 2008.
 2. Noklik??iniet, lai atlas?tu ?o mapi.
 3. Izv?ln? Finder noklik??iniet uz Edit (Redi??t) un p?c tam atlasiet Copy Microsoft Office 2008 (Kop?t Microsoft Office 2008) vai Copy Microsoft Office 2011 (Kop?t Microsoft Office 2011).
 4. Izv?ln? Finder noklik??iniet uz Go (P?riet) un p?c tam atlasiet Applications (Lietojumprogrammas).
 5. Izv?ln? Finder noklik??iniet uz Edit (Redi??t) un p?c tam atlasiet Paste the Item (Iel?m?t vienumu).
 6. Palaidiet Office programmu, lai p?rbaud?tu, vai probl?ma nov?rsta.

Ja probl?ma nav nov?rsta, iesp?jams, past?v dublik?tievadnes.

2. darb?ba. Izdz?siet dublik?tievadnes


Lai izdz?stu dublik?tievadnes, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.

 1. Izv?ln? Finder noklik??iniet uz File (Fails) un p?c tam uz Find (Atrast).
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet programmas nosaukumu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter. Piem?ram, ierakstiet Excel.

 3. Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2431364


  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2505447

 4. Rezult?tos mekl?jiet Excel ikonas dublik?tu gad?jumus. Ja ir tikai viena ikona, p?rejiet uz 3. darb?bu. Ja ir vair?kas Excel ikonas, atlasiet dublik?ta ikonu. Izv?ln? Finder noklik??iniet uz File (Fails) un p?c tam atlasiet Move to Trash (P?rvietot uz atkritni).
 5. Iztuk?ojiet atkritni.
 6. Start?jiet Office programmu. Ja probl?mu neizdodas nov?rst, no?emiet un p?c tam p?rinstal?jiet Office programmu.

3. darb?ba. No?emiet un p?c tam p?rinstal?jiet Office.Office 2011

Lai no?emtu Office 2011, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas.
 2. Sada?? Finder noklik??iniet uz Go (P?riet), atlasiet Computer (Dators).
 3. Atveriet cieto disku (Macintosh HD) un p?c tam sada?u Application Folder (Lietojumprogrammu mape).
 4. Noklik??iniet, lai atlas?tu Microsoft Office 2011, p?c tam velciet un nometiet to atkritn?.
 5. P?rinstal?jiet Mac 2011 paredz?to Office.

Office 2008

Lai no?emtu Office 2008, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Aizveriet visas lietojumprogrammas
 2. Sada?? Finder noklik??iniet uz Go (P?riet) un p?c tam atlasiet Computer (Dators).
 3. Atveriet Macintosh HD, p?c tam atveriet mapi Applications (Lietojumprogrammas).
 4. Atveriet mapi Microsoft Office 2008.
 5. Atveriet mapi Additional Tools (Papildu r?ki).
 6. Veiciet dubultklik??i uz faila Remove Office (No?emt Office). Tiks atv?rts logs Remove Office (Office no?em?ana).
 7. Noklik??iniet uz Continue (Turpin?t).
 8. Izpildiet sniegtos nor?d?jumus.
 9. P?rinstal?jiet dator? Office 2008.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2431353 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 2. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Entourage 2008 for Mac
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Atsl?gv?rdi: 
KB2431353

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com