Phát hi?n l?i m?ng và ph?c h?i trong m?t hai-nút Windows Server 2000 c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 242600 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các d?ch v? Windows 2000 c?m ch?y m?t thu?t toán ph?c t?p đ? phát hi?n s? s?n có c?a giao di?n m?ng. Ngoài ra, các ch?c năng c?m và ch?y c?a Windows 2000 phát hi?n b? ng?t k?t n?i m?ng cáp và các v?n đ? k?t n?i gi?a b? đi?u h?p m?ng và thi?t b? đư?c k?t n?i đ?n, như là m?t trung tâm ho?c m?t chuy?n đ?i. Bài vi?t này mô t? phát hi?n l?i m?ng và quá tr?nh ph?c h?i trên m?t hai-nút Windows 2000 Server Cluster.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? c?m phát hi?n s?c kh?e c?a giao di?n m?ng trên c?m máy ch? c?a b?n b?ng cách g?i m?t nh?p tim t? m?t nút trong c?m sao vào m?t nút, và b?ng cách giám sát thông tin tr?ng thái ho?t đ?ng nút. Heartbeats là duy nh?t các gói d? li?u ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) đ? trao đ?i gi?a các c?m máy ch? qu?n l? Node m?i giây 1,2 đ? xác nh?n r?ng m?i giao di?n m?ng là v?n lên.

N?u gói nh?p tim không nh?n đư?c trong v?ng hai th?i k? nh?p tim, và Local Area Network (LAN) đ? c?m máy ch? đư?c k?t n?i v?i đư?c c?u h?nh cho khách hàng đ? c?m giao ti?p, và sau đó d?ch v? c?m sao th? nghi?m kh? năng c?a m?i nút giao ti?p v?i máy ch? bên ngoài. Lưu ? r?ng các máy ch? bên ngoài, tương theo đ?nh ngh?a này, ?ng v?i đ?a ch? IP đư?c thu đư?c b?ng cách s? d?ng các phương pháp trong ví d? sau. Lưu ? r?ng m?t máy ch? lưu tr? bên ngoài thư?ng xuyên s? d?ng s? là các b? đ?nh tuy?n đ?a phương (c?ng m?c đ?nh).

Ví d?

 • C?m sao này có hai nút, Node1 và Node2.
 • K?t n?i nh?p tim đư?c c?u h?nh như m?t m?ng riêng cho nh?p tim giao ti?p.
 • K?t n?i công c?ng đư?c c?u h?nh như m?t h?n h?p m?ng cho khách hàng truy c?p.
 • NIC1 đư?c g?n vào Node1. NIC2 đư?c g?n vào Node2. NIC1 và NIC2 là các thành viên c?a k?t n?i công c?ng.
 1. Có đư?c t?t c? các đ?a ch? IP b? ràng bu?c đ? NIC1 đ? t?o thành IPLIST1.
 2. Có đư?c t?t c? các đ?a ch? IP b? ràng bu?c đ? NIC2 đ? t?o thành IPLIST2.
 3. K?t h?p IPLIST1 và IPLIST2 đ? t?o thành IPLIST.
 4. Ki?m tra các IP Route b?ng c?a Node1 đ? có đư?c các đ?a ch? IP (PINGLIST11) đư?c li?t kê như là c?ng và che v?i m?t n? m?ng c?a giao di?n NIC1 đ? phù h?p v?i m?ng con c?a NIC1 (c?ng m?c đ?nh NIC1 đư?c bao g?m trong danh sách này). Ki?m tra hi?n t?i TCP Connection b?ng mà đư?c thành l?p v?i NIC1 đ? có đư?c các đ?a ch? giao th?c TCP t? xa (PINGLIST12). K?t h?p PINGLIST11 và PINGLIST12 đ? t?o thành PINGLIST1.
 5. Ki?m tra các IP Route b?ng c?a Node2 đ? có đư?c các đ?a ch? IP (PINGLIST21) đư?c li?t kê như là c?ng và che v?i m?t n? m?ng c?a giao di?n NIC2 đ? phù h?p v?i m?ng con c?a NIC2 (c?ng m?c đ?nh NIC2 đư?c bao g?m trong danh sách này). Ki?m tra hi?n t?i TCP Connection b?ng mà đư?c thành l?p v?i NIC2 đ? có đư?c các đ?a ch? giao th?c TCP t? xa (PINGLIST22). K?t h?p PINGLIST21 và PINGLIST22 đ? t?o thành PINGLIST2.
 6. K?t h?p PINGLIST1 và PINGLIST2 đ? t?o thành PINGLIST.
 7. K?t h?p IPLISTS và PINGLIST đ? t?o thành UNIONLIST. Lo?i b? các kho?n m?c trùng l?p, lo?i b? các đ?a ch? IP b? ràng bu?c đ? đ?a phương NIC, và lo?i b? các đ?a ch? IP mà không có trong m?ng LAN k?t n?i công c?ng. UNIONLIST li?t kê t?t c? các đ?a ch? IP có th? là "máy ch? bên ngoài."
D?ch v? c?m sao th? nghi?m kh? năng k?t n?i m?ng LAN b?ng cách s? d?ng giao th?c thông đi?p đi?u khi?n Internet (ICMP) echo yêu c?u đ? xác đ?nh ph?m vi c?a s? th?t b?i giao di?n m?ng. Ví d?, n?u các nút trên c?m máy ch? c?a b?n không th? giao ti?p v?i nhau, nhưng m?t trong các nút có th? giao ti?p v?i m?t máy ch? lưu tr? bên ngoài, sau đó giao di?n m?ng v?n lên, và r?ng nút, n?u đư?c đ?t tên là m?t ch? th?, m?t quy?n s? h?u c?a các tài nguyên c?m ph? thu?c vào khách hàng k?t n?i m?ng LAN. K? t? khi s? d?ng ICMP echo yêu c?u tiêu th? tài nguyên m?ng LAN, chúng đư?c s? d?ng ch? như là m?t phương pháp th? c?p c?a vi?c xác đ?nh m?t s? th?t b?i.Máy ch? c?m giao di?n m?ng đư?c c?u h?nh ch? đ? tư nhân liên l?c gi?a các nút hành x? m?t cách khác nhau khi m?t s? th?t b?i LAN đư?c phát hi?n. B?i v? đi?u này, LAN tư nhân nên đư?c cô l?p, như v?y mà t?t c? các c?m các nút là ch? các máy tính k?t n?i v?i các phân đo?n, và r?ng ch? có m?t LAN n?m trên các phân đo?n. Khác m?ng Lan tư nhân cho các cluster tương t? ph?i đư?c cô l?p vào m?t phân đo?n khác nhau. Đ? t?o các phân đo?n b? cô l?p, b?n có th? s? d?ng m?t trung tâm, ho?c trong trư?ng h?p c?a m?t c?m máy ch? hai-nút, b?n có th? s? d?ng m?t cáp chéo.

D?a trên các yêu c?u này, không có không có máy ch? bên ngoài đ? s? d?ng trong vi?c xác đ?nh m?c đ? c?a s? th?t b?i. N?u không có m?ng LAN thay th? cho truy?n thông tư nhân c?m, d?ch v? c?m ph?i s? d?ng thi?t b? đ?i bi?u đ? tư nút mà nên v?n ho?t đ?ng và ch?y. N?u không, m?t m?ng LAN có s?n thay th? đư?c s? d?ng cho truy?n thông tư nhân c?m. Lưu ? r?ng quá tr?nh này không đưa vào tài kho?n tr?ng thái c?a m?ng Lan dành riêng cho khách hàng s? d?ng ch?.

M?ng lư?i giao di?n k?

Không s?n dùng

Nút owning là xu?ng.

Th?t b?i

Báo cáo giao di?n khác trên m?ng LAN có th? giao ti?p v?i nhau ho?c v?i các máy ch? bên ngoài, trong khi giao di?n đ?a phương không th?. Nguyên nhân có th? cho t?nh tr?ng này là:
 • S? th?t b?i c?a b? đi?u h?p m?ng.
 • M?ng đi?u h?p tr?nh đi?u khi?n th?t b?i.
 • Cáp đ?a phương th?t b?i.
 • C?ng th?t b?i trên thi?t b? b? đi?u h?p m?ng đư?c k?t n?i đ?n.

Không th? k?t n?i

Không th? giao ti?p v?i ít nh?t m?t giao di?n khác mà nhà nư?c không b? th?t b?i, và/ho?c không s?n dùng.

Lên

Có th? giao ti?p v?i t?t c? các giao di?n khác trên m?ng LAN k? mà không b? th?t b?i, và/ho?c không s?n dùng. Đây là nhà nư?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng.

M?ng k?

Không s?n dùng

T?t c? các giao di?n đư?c đ?nh ngh?a trên m?ng c?m sao này là không s?n sàng.

Xu?ng

T?t c? các giao di?n m?ng đư?c đ?nh ngh?a trên m?ng c?m sao này đ? b? m?t liên l?c v?i nhau và v?i t?t c? đư?c bi?t đ?n các máy ch? bên ngoài. T?t c? các giao di?n k?t n?i m?ng trên lên các nút Failed ho?c nhà nư?c không th? k?t n?i. V? v?y, t?t c? các ngu?n l?c đ?a ch? v?n chuy?n Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) đư?c đ?nh ngh?a trên cùng m?t m?ng con, và t?t c? các ngu?n tài nguyên mà ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên, ho?t đ?ng và không có s?n trên m?ng LAN.

Phân vùng

M?t ho?c nhi?u giao di?n m?ng đang trong tr?ng thái không th? k?t n?i, nhưng ít nh?t hai giao di?n v?n có th? giao ti?p v?i nhau ho?c v?i m?t máy ch? lưu tr? bên ngoài.

LƯU ?: Đi?u này ch? áp d?ng cho các c?m máy ch? có hai hay nhi?u nút.

Lên

Giao t?t c? các m?ng di?n đư?c đ?nh ngh?a trên m?ng c?m này mà không th?t b?i và không ph?i là không s?n sàng có th? giao ti?p. Đây là nhà nư?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng. Trong ví d? sau đây, có m?ng LAN ch? có m?t trong c?m máy ch? đư?c c?u h?nh cho khách hàng đ? giao ti?p công c?ng, và LAN này s? b? m?t.

LƯU ?: Vô hi?u hoá phương ti?n truy?n thông c?m giác trên m?i nút trong c?m sao ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a nó, và hành vi này đư?c ghi nh?n trong các ví d? đư?c li?t kê dư?i đây.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách vô hi?u hóa ? ngh?a phương ti?n truy?n thông, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239924Làm th? nào đ? vô hi?u hoá phương ti?n truy?n thông c?m giác cho TCP/IP trong Windows

Nút a và Node B

K?ch b?n

 • Nút a và node b m?t liên l?c.
 • Node b có th? giao ti?p v?i m?t máy ch? lưu tr? bên ngoài.
 • Nút a không th? giao ti?p v?i b?t k? máy ch? bên ngoài.

K?t qu?

 • Nút m?t tr?ng thái giao di?n m?ng là Unreachable, Failed và sau đó m?ng này giao di?n bi?n m?t t? qu?n tr? viên Cluster.
 • Node b m?ng giao di?n bang là Unreachable, và sau đó lên.
 • Tr?ng thái m?ng là lên.
 • B?t k? nhóm tài nguyên v?i ngu?n l?c đ?a ch? TCP/IP ph? thu?c vào giao di?n m?ng đ? th?t b?i, th?t b?i trên nút sinh

Nút a và Node B

K?ch b?n

 • Nút a và node b m?t liên l?c.
 • Nút a và node b không th? giao ti?p v?i b?t k? máy ch? bên ngoài.

K?t qu?

 • Nhà nư?c c?a c? hai nút a và giao di?n m?ng node b là Unreachable, và h? bi?n m?t t? qu?n tr? viên Cluster.
 • Tr?ng thái m?ng là xu?ng, và m?ng bi?n m?t t? qu?n tr? viên Cluster. Khi k?t n?i m?ng LAN đư?c ph?c h?i, LAN này th?a hư?ng m?ng m?c đ?nh vai tr? mà là đ? đư?c s? d?ng cho c? khách hàng và thông tin liên l?c tư nhân. N?u m?t cái g? đó khác nhau là c?n thi?t, nó ph?i đư?c s?a đ?i b?ng tay.
 • Không có các nhóm tài nguyên không qua. Ngu?n tài nguyên đ?a ch? TCP/IP ph? thu?c vào m?ng th?t b?i, và t?t c? các ngu?n tài nguyên mà ph? thu?c vào đ?a ch? TCP/IP đó đư?c l?y gián tuy?n.

K?t qu? v?i phương ti?n truy?n thông c?m giác Disabled

 • C? hai giao di?n m?ng đang Unreachable cho đ?n khi k?t n?i m?ng có th? đư?c tái l?p.
 • Tr?ng thái m?ng v?n xu?ng cho đ?n khi k?t n?i m?ng LAN đư?c ph?c h?i. Đi?u này v?n gi? vai tr? c?u h?nh m?ng.
 • Các ngu?n l?c v?n tr?c tuy?n.
LƯU ?: Trong quá tr?nh c?a làm m?t nâng c?p "cán" t? m?t Microsoft Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition c?m máy ch? đ? m?t c?m máy ch? Windows 2000, s? có m?t đi?m khi b?n s? có m?t nút Windows 2000 và m?t nút Windows NT 4.0. Trong trư?ng h?p này, Windows 2000 nút s? d?ng thu?t toán tr?ng thái giao di?n c?a Windows NT 4.0. Khi t?t c? các nút đang ch?y Windows 2000, h? s? s? d?ng thu?t toán tr?ng thái giao di?n Windows 2000.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t toán tr?ng thái giao di?n c?a Windows NT 4.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176320Tác đ?ng c?a s? th?t b?i b? đi?u h?p m?ng trong m?t cluster

Thu?c tính

ID c?a bài: 242600 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB242600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:242600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com