Ngư?i dùng không đư?c c?nh báo khi đăng nh?p vào v?i tên mi?n lưu tr? thông tin đăng nh?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 242536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?t tên mi?n t? m?t Windows d?a trên tr?m làm vi?c ho?c tài kho?n c?a máy ch? và m?t b? đi?u khi?n vùng không th? đư?c v? trí, không thông báo l?i s? đư?c hi?n th?. Thay vào đó, b?n đang đăng nh?p vào máy tính c?c b? s? d?ng ?y nhi?m đư?c lưu tr?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? Windows c?u h?nh đ? hi?n th? m?t thông báo khi m?t ngư?i dùng đư?c đăng nh?p dùng thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr?, h?y làm theo các bư?c trên m?i máy tính ngày mà b?n mu?n hi?n th? m?t thông báo:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Ch?n khóa registry sau đây:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? sau đây:
  Giá tr? tên: ReportControllerMissing
  Ki?u d? li?u: REG_SZ
  D? li?u giá tr?: TRUE (ph?i t?t c? ch? hoa)
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Cho m?i ngư?i dùng cho ngư?i mà b?n mu?n hi?n th? m?t thông báo, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Ch?n khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? sau đây:
  Giá tr? tên: ReportDC
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: 1
 4. Thoát kh?i Registry Editor.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m ch?ng r?ng b?n đang đăng nh?p vào tên mi?n, ki?m tra các Đăng nh?p h? th?ng. N?u b?n đ? đăng nh?p dùng thông tin đăng nh?p đư?c lưu tr?, b?n nh?n th?y các s? ki?n sau đây:
T? ch?c s? ki?n ID 5719

Không có c?a s? đi?u khi?n vùng có s?n cho tên mi?n domain_name l?i sau x?y ra: có máy hi?n nay không có đăng nh?p ch? có s?n đ? ph?c v? yêu c?u đăng nh?p.
Khi b?n đang s? d?ng ?y nhi?m đư?c lưu tr?, b?n có th? không th?y b?ng ch?ng v? đi?u đó ngay l?p t?c. B?ng ch?ng là b?n không có quy?n truy c?p vào các h?ng m?c như nhóm các chính sách, chuy?n vùng h? sơ, trang ch? thư m?c, ho?c đăng nh?p script.

Thu?c tính

ID c?a bài: 242536 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB242536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:242536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com