Postavljanje upita u Microsoft bazi znanja kori??enjem klju?nih re?i i re?i za upite

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 242450 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Microsoft se trudi da doda odgovaraju?e klju?ne re?i i re?i za upite u ?lanke baze znanja. Ipak, klju?ne re?i i re?i za upite ne bi trebalo da se tuma?e kao jedini predstavnici neke teme.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Da biste brzo prona?li ?lanak u Microsoft bazi znanja, mo?ete da je pretra?ujete koriste?i klju?ne re?i i re?i za upite. Ovaj ?lanak navodi klju?ne re?i i re?i za upite koje mo?ete da koristite u pretragama. Klju?ne re?i i re?i za upite mo?ete da prona?ete i tako ?to ?ete pogledati odeljke ?Klju?ne re?i? i ?Dodatne re?i za upite? koji se nalaze u nekim ?lancima. Kori??enje klju?nih re?i i re?i za pretra?ivanje koje su navedene u nekom ?lanku mo?e da vam pomogne da prona?ete druge ?lanke sli?nog sadr?aja. Ipak, neke re?i za upite koriste se samo za stariji sadr?aj i mo?da vam ne?e pomo?i da prona?ete najaktuelnije informacije. Koristite razli?ite tehnike za pretra?ivanje da biste se uverili da dobijate najbolje rezultate pretrage.

UVOD

Microsoft baza znanja sadr?i preko 150.000 ?lanaka. Ove ?lanke su kreirale hiljade profesionalaca za podr?ku koji su re?avali probleme na?ih klijenata. Microsoft baza znanja se redovno a?urira, pro?iruje i usavr?ava kako biste uvek imali pristup najnovijim informacijama.

Kori??enje klju?nih re?i i re?i za upite u ?lancima baze znanja mo?e da vam pomogne da br?e prona?ete sadr?aj koji tra?ite. Ovaj ?lanak navodi neke od klju?nih re?i i re?i za upite koje se naj?e??e koriste u Microsoft bazi znanja.

Sadr?aj

DODATNE INFORMACIJE

Mo?ete da koristite opcije pretra?ivanja Microsoft baze znanja da biste prilagodili svoju pretragu. Da biste saznali vi?e o ovim postavkama, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/search
Neki ?lanci imaju odeljke ?Klju?ne re?i? i ?Dodatne re?i za upite?. Kada koristite re?i iz nekog od ovih odeljaka da biste pretra?ivali bazu znanja, mo?ete prona?i ?lanke sa sli?nim sadr?ajem. Da biste koristili ove re?i u pretrazi, izaberite svoj proizvod iz okvira padaju?e liste i zatim u polje Prona?i unesite klju?nu re? ili re? za upite koja je specifi?na za sadr?aj koji ?elite da prona?ete.

Ako re?i za upite i klju?ne re?i koje koristite u pretrazi ne daju rezultate koje ste o?ekivali, koristite i druge klju?ne re?i i re?i za upite.

Nazad na vrh

Kori??enje klju?nih re?i u pretragama

Neki ?lanci imaju odeljak ?Klju?ne re?i?. Baza znanja je veoma velika i stalno se a?urira. Tim koji je odgovoran za upravljanje bazom znanja redovno dodaje klju?ne re?i u ?lanke baze znanja da bi se ovaj posao automatizovao. Ove klju?ne re?i mo?ete da koristite u pretragama da biste prona?li ?lanke vezane za odre?eni problem.

Sledi lista ?esto kori??enih klju?nih re?i. Ipak, imajte na umu da postoje i mnoge klju?ne re?i koje ovde nisu navedene. Proverite ?lanke koje naj?e??e koristite da biste prona?li klju?ne re?i koje mo?da nisu navedene ovde, ali mogu da vam pomognu u drugim pretragama.

Nazad na vrh

Windows klju?ne re?i

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbBackupKreiranje ili vra?anje rezervnih kopija u prethodno stanje
kbClusteringServerska grupa
kbDefragMicrosoft defragmentator
kbDisasterRecOporavak u slu?aju ozbiljnog otkazivanja
kbDualBootDvojno pokretanje
kbenablePristupa?nost: informacije
kbEnableHearPristupa?nost: funkcije za slu?anje
kbEnableLearnPristupa?nost: funkcije za u?enje
kbEnableMovePristupa?nost: funkcije za pokretanje
kbEnableSightPristupa?nost: funkcije za vid
kbenvWindows okru?enje
kbEventDoga?aji modeli doga?aja prilago?eni doga?aji
kbEventLogEvidentiranje doga?aja
kbFaxFaks
kbformatFormatiranje
kbkern32dllGre?ke jezgra 32 u operativnom sistemu Windows
kbKernBaseProblemi sa jezgrom/bazom
kbNLBNetwork Load Balancing klaster, Windows usluga za raspore?ivanje optere?enja (WLBS)
kbRDUdaljena radna povr?ina
kbRegistryWindows registrator
kbRPCPozivi udaljene procedure
kbSafeModBezbedni re?im
kbScanDiskMicrosoft ScanDisk
kbshellWindows ljuska koja omogu?ava korisnicima da grupno pokrenu i kontroli?u aplikacije na druge na?ine
kbsoundZvuk/audio
kbSysPrepToolMicrosoft alatka za pripremu sistema
kbSysSettingsInstalacija operativnog sistema i postavke registratora
kbTimeServW32 usluga za vreme
kbVirtualMemVirtuelna memorija
kbwindowsupdateWindows Update
kbWinsockPriklju?ci za komunikaciju kao ?to su NET Winsock i MFC Socks
Nazad na vrh

Tema klju?nih re?i u ?lanku

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbAppCompatibilityKompatibilnost aplikacija
kbConfigKonfiguracija posle po?etnog pode?avanja
kbdisplayPrikazivanje informacija na monitoru
kberrmsgPoruke o gre?kama i prate?e informacije poruka o gre?kama
kbgraphicGrafike
kbHardwareHardver
kbinteropOperacija izme?u aplikacija
kbmmMultimedija
kbMobilityServer za informacije o mobilnosti i aktivna sinhronizacija
kbprint?tampanje
kbproofAlatke za proveru pravopisa i gramatike
kbRepairProcesi i alatke za popravku
kbsetupInstalacija
kbuiKonfigurisanje korisni?kog interfejsa
kbUpgradeNadogradnja ili migracija
kbUSBUniverzalna serijska magistrala
kbvirusVirusi i makro virusi
kbwizardUpotreba ?arobnjaka
Nazad na vrh

Tip klju?nih re?i u ?lanku

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbacwVo?ena pomo?
kbBugProizvod ne radi u skladu sa specifikacijom
kbFAQNaj?e??a pitanja
kbfileSadr?i vezu sa datotekom softverske biblioteke (softlib)
kbfixDiskusija o ispravljenoj gre?ki
kbhowtoSadr?i detaljne primere procedura
kbinfoInformativni ?lanak koji ne sadr?i procedure
kbprbProblem vezan za dizajn ili simptom problema
kbtshootRe?avanje problema
kbTechRouterInformacije za usmeravanje tehni?kih mre?nih skretnica (TR)
kbusageUputstva za proizvod
kbWebCastSupportSadr?i vezu za WebCast
Nazad na vrh

Klju?ne re?i vezane za bezbednost

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbQFEIspravke Microsoft softvera
KbSECBulletinBezbednosni bilteni
kbSecurityBezbednost
KbSECVulnerabilityPoznate ranjivosti softvera
Nazad na vrh

Klju?ne re?i vezane za Internet

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbCookieKola?i?i pregleda?a ili operativnog sistema
kbFTPFile Transfer Protocol
kbHttpRuntimeHTTP izvr?avanje
kburlSadr?i vezu sa Internet Web lokacijom
kbWebBrowserWeb pregleda?
Nazad na vrh

Klju?ne re?i vezane za umre?avanje

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbActiveDirectoryWindows NT aktivni direktorijum
kbDCPromoDCPromo.exe (promotivni proces na kontroleru domena)
kbDHCPDynamic Host Configuration Protocol
kbDNSDomain Name System (DNS)
kbFirewallZa?titni zidovi
kbGPOObjekti smernica grupe
kbGRPPOLICYinfoInformacije o smernicama grupe za Windows 2000
kbGRPPOLICYprobProblem sa smernicama grupe u operativnom sistemu Windows 2000
kbnetworkUmre?avanje
kbStorageMgmtUpravljanje skladi?tenjem
kbTermServTerminal server
Nazad na vrh

Klju?ne re?i vezane za razmenu poruka

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbExchangeOWAOutlook Web Access integrisan sa programom Exchange
kbTransportSMTP i MTA
kbaddressbookProblemi sa adresarom
kbreceivemailproblemi sa prijemom po?te
kbsendmailproblemi sa slanjem po?te
kbemailOp?te kategorije e-po?te
kbBTSmessagingRazmena poruka preko Microsoft Biz Talk servera
Nazad na vrh

Klju?ne re?i vezane za baze podataka

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbDatabaseBaza podataka
kbDTCMicrosoft Distributed Transaction Coordinator (DTC)
kbJETJET baza podataka
kbOracleOracle proizvodi i tehnologije
Nazad na vrh

Klju?ne re?i vezane za razvoj

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
kbActivexEventsCOM doga?aji
kbActiveXScriptIzvr?avanje ActiveX skripti
kbAPIProgramski interfejs aplikacije (API)
kbCompilerPrevodilac
kbCOMPlusLCECOM+ labavo upareni doga?aji
kbComPlusQCCOM+ komponente u nizu
kbCtrlProgramiranje ili upotreba OCX ili Windows kontrola
kbDCOMSadr?aj vezan za raspore?eni Component Object Model
kbDirect3dIMNeposredni Direct3D re?im
kbDirect3dRMZadr?ani Direct3D re?im
kbDirectDrawDirect Draw API-ji
kbideIDE
kbJAFCOsnovne klase za Java aplikacije
kbJavaJava programiranje/upotreba
kbJavaFAQNaj?e??a pitanja u vezi sa Java tehnologijama
kbJDBCMogu?nost povezivanja Java baza podataka
kbJNativeOsnovni Java metod
kbMSHTMLKontrola Microsoft HTML prikazivanja
kbProgrammingProgramiranje
kbRemoting.NET Framework daljinsko slaganje objekata i klasa prostora imena
kbSampleSadr?i uzorke koda koji se mogu prevoditi
kbWebServicesMicrosoft Web usluge
kbXMLXML
Nazad na vrh

Kori??enje re?i za upite u pretragama

Neki ?lanci imaju odeljak ?Dodatne re?i za upite?. Tokom godina ?lancima su dodavane re?i za upite da bi bilo lak?e brzo prona?i ?lanke. Ipak, mnoge re?i za upite predstavljaju stariji sadr?aj i ne?e vam pomo?i ako tra?ite aktuelnije informacije. Slede?a lista sadr?i re?i za upite koje se ?esto nalaze u ?lancima baze znanja.

Nazad na vrh

Re?i za upite vezane za Windows komponente

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
VfwMicrosoft Video za Windows
WpsMicrosoft Windows sistem za ?tampanje
MSCSServerska grupa
WssMicrosoft Windows zvu?ni sistem
MsvoiceMicrosoft Voice
ScanDiskMicrosoft ScanDisk
DiskMemUpravljanje diskom/memorijom
ISVCompress Nezavisno komprimovanje diska
LFNDugo ime datoteke
MWAVMicrosoft AntiVirus za Windows
MWBackupMicrosoft Backup za Windows
AWFaxMicrosoft At Work PC Fax
RASUsluge daljinskog pristupa
WinCommWindows komunikacije/serija
WinDrvrInformacije vezane za Windows upravlja?ke programe
WinMemWindows memorija
WinShellProblemi sa Windows ljuskom
WinMIDIMIDI
WinTTFProblemi sa TrueType fontom
WinPNPProblemi sa Plug and Play ure?ajima
WinTAPIProblemi vezani za telefoniranje
WinPlusMicrosoft Plus!
DunPozivno umre?avanje
DrvspaceDriveSpace
WinFat32FAT32
WinGameIgre koje su uklju?ene u Windows
SysInfoProblemi sa Microsoft alatkom za informacije o sistemu
MultimonProblemi sa vi?e monitora
WinAPMProblemi sa upravljanjem napajanjem sa vi?e opcija (APM)
WinBatchBatch datoteke
WinBootProblemi sa pokretanjem operativnog sistema Windows
WinprintProblemi sa ?tampanjem u operativnom sistemu Microsoft Windows
NetclientsMre?ni klijent
NLBNetwork Load Balancing klaster, Windows usluga za raspore?ivanje optere?enja (WLBS)
Nazad na vrh

Re?i za upite vezane za poruke o gre?kama

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
GPFGre?ka op?te za?tite
UAENepopravljiva gre?ka aplikacije
Nazad na vrh

Re?i za upite vezane za razne komponente

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
3rdPartyNet Problemi sa nezavisnom mre?om
MSNetsProblemi sa Microsoft mre?om
NetUtilsUslu?ni programi za mre?ni protokol
NDIS3xProblemi sa NDIS 3.x protokolom
NDIS2Problemi sa NDIS 2 protokolom
NETHWProblemi sa mre?nim hardverom
AppsCompProblemi sa kompatibilno??u aplikacija
Nazad na vrh

Re?i za upite vezane za Microsoft mre?u

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
msnsignupProblemi sa prijavljivanjem
msnconnectProblemi sa modemom za povezivanje i pristupom
msnbbsProblemi sa razmenom poruka
msnchatProblemi sa ?askanjem
msnmailProblemi sa e-po?tom
msnnavProblemi sa navigacijom
msninteropProblemi sa interakcijom sa operativnim sistemom Windows 95
msnsetupProblemi sa instalacijom i nadogradnjom
msnaccountProblemi sa nalozima klijenata
msninternetProblemi sa Internetom
msnotherProblemi koje ne pokrivaju druge MSN klju?ne re?i
Nazad na vrh

Re?i za upite koje se koriste za Encarta i Bookshelf ?lanke koji se odnose na MSN

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Re? za upitOpis
msn_encartaInformacije vezane za enciklopediju Encarta na MSN-u
msn_bookshelfInformacije vezane za Bookshelf na MSN-u
Nazad na vrh

Svojstva

Identifikator ?lanka: 242450 - Poslednji pregled: 25. januar 2007. - Revizija: 6.8
ODNOSI SE NA:
  • Customer Service and Support Information
Klju?ne re?i: 
kmcustomerservice kmcustomerservice kbpubtypekc kbhowto KB242450

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com