Ngư?i dùng không th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n Lync Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2423848 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Ph?m vi s? c?

Gi? s? r?ng b?n mu?n kh?c ph?c s? c? x?y ra khi ngư?i dùng c? g?ng tham gia cu?c h?p Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync 2010, Lync 2013, các ?ng d?ng Lync cho c?a ho?c Lync dành cho Mac 2011. Trư?c khi B?t đ?u, h?i b?n thân b?n và m?i ngư?i bên ngoài đang g?p s? c? sau:
 • S? c? ?nh hư?ng bao nhiêu ngư?i dùng không?
 • Là ngư?i dùng n?i b? ho?c bên ngoài t? ch?c c?a b?n?
 • Ngư?i dùng b? ?nh hư?ng có th? tái t?o s? c? trên m?t máy tính ho?c trên nhi?u máy tính?

Khi b?n có câu tr? l?i cho nh?ng câu h?i, h?y xem b?ng sau đ? xác đ?nh lo?i s? c? mà b?n đang làm vi?c. B?ng này đư?c cung c?p đ? giúp ph?m vi s? c? v?i m?t s? lo?i. Tuy nhiên, m?t s? lo?i có bên ngoài gi?i h?n h? tr? k? thu?t c?a k? sư h? tr? tr?c tuy?n Lync.

Đ?c b?ng như trong ví d? sau:
Nhi?u ngư?i dùng. (nhưng không ph?i là m?t ngư?i dùng) ... t? bên ngoài t? ch?c.Không th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n Lync t? nhi?u máy tính: (thư?ng do) Lync liên k?t v?n đ? ho?c s? c? m?ng bên ngoài.

Xin lưu ? r?ng m?i c?t và m?i hàng là lo?i tr? l?n nhau. Đó là v?n đ? ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng m?t ho?c nhi?u ngư?i dùng và các v?n đ? có th? đư?c sao chép vào máy tính ho?c trên nhi?u máy tính.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
M?t ngư?i dùng.M?t ngư?i dùng.M?t ngư?i dùng.Nhi?u ngư?i dùng.Nhi?u ngư?i dùng.
t? bên trong t? ch?ct? bên ngoài t? ch?ct? bên trong t? ch?ct? bên ngoài t? ch?ct? bên trong và bên ngoài t? ch?c
Không th? tham gia cu?c h?p Lync tr?c tuy?n t? m?t máy tínhV?n đ? c?a khách hàngV?n đ? c?a khách hàngV?n đ? c?a khách hàngV?n đ? c?a khách hàngV?n đ? c?a khách hàng
Không th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n Lync t? nhi?u máy tínhS? d?ng danh tính v?n đ? ho?c v?n đ? cung c?pLync liên k?t v?n đ? ho?c s? c? m?ng bên ngoàiS? c? m?ng ho?c h?ng hóc b?n ghi d?ch v?Lync liên k?t v?n đ? ho?c s? c? m?ng bên ngoàiS? c? h?ng hóc ho?c m?ng b?n ghi d?ch v?

V?N Đ?

Lưu ?Mostof các v?n đ? có th? gi?i quy?t byfollowing tham gia cu?c h?p Lync hư?ng d?n hư?ng d?n và kh?c ph?c s? c? t?i website sau c?a Microsoft:N?u b?n không g?p ph?i m?t trong nh?ng hi?n tư?ng đư?c li?t kê trong b?ng sau, s? d?ng kh?i trong ph?n "Ph?m vi" đ? thu h?p v?n đ? c? th? lo?i v?n đ?. Sau đó, b?n có th? kh?c ph?c s? c? b?ng cách làm theo các bư?c đư?c nêu ? đây.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Hi?n tư?ngTh? lo?iKh?c ph?c s? c?
Khi b?n b?m vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n trong m?t l?i m?i cu?c h?p tr?c tuy?n Lync, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i sau trong Microsoft Internet Explorer:

Không t?m th?y trang
Không th? hi?n th? trang
K?t n?i m?ngKh?c ph?c s? c? m?ng
Khi Lync tr?c tuy?n đ? B?t đ?u m?t cu?c h?p tr?c tuy?n, tr?nh khách đóng băng.V?n đ? c?a khách hàngKh?c ph?c s? c? máy tính khách
Khi b?n c? g?ng nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , thư m?i h?p, b?n l?i s? nh?n đư?c m?t c?nh báo b?o m?t và không th? tham gia cu?c h?p.V?n đ? c?a khách hàngKh?c ph?c s? c? máy tính khách
Khi b?n c? g?ng nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , thư m?i h?p, b?n nh?n đư?c thông báo sau:

L?i: H?p URL không h?p l?.
Nh?n d?ng ngư?i dùng ho?c cung c?p các v?n đ?Kh?c ph?c s? c? danh tính
Khi b?n s? d?ng Lync tr?c tuy?n đ? tham gia m?t cu?c h?p Lync đư?c t? ch?c b?i m?t công ty, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

tham chi?u ID 43 (ngu?n ID 241)
V?n đ? liên k?t LyncĐ?m b?o r?ng tên mi?n liên k?t ho?c liên l?c bên ngoài đư?c c?u h?nh đúng
Khi b?n nh?p vào liên k?t Tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n , thư m?i h?p, T?p m? hộp thoại xu?t hi?n. Ngoài ra, tr?c tuy?n Lync không B?t đ?u cu?c h?p tr?c tuy?n.Liên k?t t?p không chính xácKh?c ph?c s? c? liên k?t t?p OCSMEET trong Windows
B?n đ? th? t?t c? các bư?c trong tài li?u này và v?n không th? tham gia cu?c h?p Lync tr?c tuy?n. B?n đ? xác đ?nh đ? k?t n?i v?i h?i ngh?, ngay c? khi b?n không th? tham gia vào âm thanh, video ho?c tr? chuy?n.không áp d?ngTham gia cu?c h?p b?ng cách s? d?ng ứng dụng web Lync

Kh?c ph?c s? c? Windows khách hàng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? gi?i quy?t b?t k? v?n đ? ?ng d?ng khách ho?c máy tính, trư?c tiên h?y ch?c ch?n r?ng máy tính đư?c C?p Nh?t. Máy tính s? có b?n c?p nh?t hệ điều hành m?i nh?t, tr?nh đi?u khi?n âm thanh và video, và c?p nh?t ph?n m?m ?ng d?ng cho k?t n?i Lync Online meeting tr?i nghi?m thành công. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y Windows Update, và sau đó xác minh r?ng t?t c? ph?n c?ng tu? ch?n b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t. C? th?, đ?m b?o r?ng video, âm thanh và tr?nh đi?u khi?n m?ng đư?c C?p Nh?t.
 2. Xác minh r?ng Lync luôn C?p Nh?t. Đi t?i trang TechNet sau cho các b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a Lync:
  Lync t?i xu?ng và C?p Nh?t
  Ch?n phiên b?n (2013 ho?c 2010), và sau đó ch?n ?ng d?ng khách Lynclo?i.
V? máy tính đư?c C?p Nh?t và yêu c?u h? th?ng t?i thi?u, b? ch?n b?t k? lưu tr? thông tin kí nh?p ho?c ch?ng ch? t? trư?c đó đăng nh?p:
 1. Xác minh r?ng ngư?i dùng có ch?ng ch? đúng trong tr?nh qu?n l? ch?ng ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? c?a s? qu?n l? ch?ng ch?. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i certmgr.msc, sau đó b?m OK.
  2. M? r?ng cá nhân, và sau đó m? r?ng ch?ng ch?.
  3. S?p x?p theo IssuedBy c?t, và sau đó t?m m?t ch?ng ch? đư?c cung c?p thông tin máy ch?.
  4. Xác minh r?ng ch?ng ch? có và nó không h?t h?n.
  5. Xoá ch?ng ch?, và sau đó c? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n. N?u b?n không th? kí nh?p tr?c tuy?n Lync, đi t?i bư?c 2.
 2. Lo?i b? thông tin kí nh?p c?a ngư?i dùng Lync Online t? tr?nh qu?n l? thông tin kí nh?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, b?m Panel điều khiểnvà sau đó nh?p vào Tr?nh qu?n l? thông tin kí nh?p.
  2. Đ?nh v? b? thông tin kí nh?p đư?c s? d?ng đ? k?t n?i Lync Online.
  3. M? r?ng b? thông tin kí nh?p, và sau đó b?m xoá kh?i tín li?u.
  4. C? g?ng kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n, và sau đó nh?p b? m?i thông tin kí nh?p.
Tr?c tuy?n Lync lùi v? "tham gia ?n danh" n?u nó không th? xác th?c. Mi?n là nh?ng ngư?i tham gia ?n danh không r? ràng ch?n tham gia cu?c h?p, h? luôn có th? tham gia cu?c h?p.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? m?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Xác minh r?ng máy tính đư?c k?t n?i m?ng. Xác đ?nh xem máy tính có th? truy c?p các web site khác.
 2. Xác minh r?ng m?ng đáp ?ng các yêu c?u đ? k?t n?i Lync Online. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

  2409256 B?n không th? k?t n?i Lync tr?c tuy?n ho?c m?t s? tính năng không ho?t đ?ng, v? m?t ch? tư?ng l?a ch?n k?t n?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? liên k?t t?p OCSMEET trong Windows

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. Ki?m tra tr?c tuy?n Lync là chương tr?nh m?c đ?nh đư?c s? d?ng đ? m? t?p .ocsmeet. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, và sau đó b?m vào Chương tr?nh m?c đ?nh.
  2. Nh?p vào liên k?t loại tệp ho?c giao th?c v?i chương tr?nh.
  3. Cu?n xu?ng .ocsmeet, và sau đó ki?m tra xem Microsoft Lync đư?c ch?n là tùy ch?nM?c đ?nh hi?n t?i .
 2. N?u bư?c 1 không gi?i quy?t s? c?, h?y th?c hi?n m?t S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng, ho?c cài đ?t chuyên bi?t l?i Lync 2010.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? danh tính

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
S? c? c? th? này x?y ra khi hai ngư?i t? ch?c Office 365 cùng chia s? cùng tên người dùng (bí danh). Do cách Lync t?o cu?c h?p URL, hai t? ch?c Office 365 cùng m?t ngư?i dùng có cùng tên người dùng s? chia s? cùng m?t cu?c h?p URL. Đi?u này khi?n h?i ngh? tr?c tuy?n Lync b? h?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i tên c?a m?t ngư?i có tên trùng l?p. Đ? bi?t thông tin v? cách ch?nh s?a và thay đ?i tài kho?n ngư?i dùng trong Office 365, h?y xem ch? đ? tr? giúp sau:
T?o ho?c ch?nh s?a ngư?i dùng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c? Lync liên k?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u ngư?i dùng bên ngoài (và ch? ngư?i dùng bên ngoài) không th? tham gia cu?c h?p tr?c tuy?n Lync, đ?u tiên xác đ?nh xem h? đang c? g?ng k?t n?i xác th?c ngư?i dùng ho?c ngư?i dùng vô danh.
 • N?u ngư?i dùng c? g?ng k?t n?i v?i ngư?i dùng xác th?c t? m?t t? ch?c Lync ho?c OCS:
  • T? ch?c Lync tr?c tuy?n c?a b?n ph?i liên l?c bên ngoài đư?c kích ho?t và k?t n?i bên ngoài ph?i hoàn toàn m?. Ho?c ngư?i dùng bên ngoài mi?n ph?i n?m trong danh sách cho phép .

   Đ? đư?c tr? giúp kích ho?t và kh?c ph?c s? c? liên k?t mi?n, truy c?p hư?ng d?n hư?ng d?n trên Lync tr?c tuy?n liên l?c bên ngoài:
   Thi?t l?p liên l?c bên ngoài Lync Online
  • Bên ngoài t? ch?c ph?i liên k?t c?u h?nh chính xác c?a bên quá.
  • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các y?u t? ch?c tr?c tuy?n Lync, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft TechNet:
   C?u h?nh liên k?t h? tr? khách hàng tr?c tuy?n Lync
  • N?u xác th?c liên k?t không ho?t đ?ng, Lync s? t? đ?ng c? g?ng k?t n?i v?i ngư?i dùng ?n danh ho?c khách.
 • N?u ngư?i dùng c? g?ng k?t n?i v?i ngư?i dùng ?n danh t? Lync tham d? ho?c n?u ứng dụng web Lync ho?c quay s? trong h?i ngh? tr?c tuy?n Lync v?i m?t s? truy c?p ACP:
  • Chưa xác đ?nh ngư?i tham gia ho?t đ?ng, b?n ghi DNS SRV c? th? ph?i có trong DNS.
  • Các phương pháp xác nh?n b?n ghi DNS tr?c tuy?n Lync, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   2566790 Kh?c ph?c s? c? DNS tr?c tuy?n Lync c?u h?nh trong Office 365
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham gia cu?c h?p b?ng cách s? d?ng ứng dụng web Lync


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u các bư?c kh?c ph?c s? c? không gi?i quy?t s? c?, và tham gia cu?c h?p ngay l?p t?c là m?t m?i quan tâm l?n hơn, s? d?ng các Lync Web ?ng d?ng đư?c lưu ? r?ng ứng dụng web Lync không bao g?m tho?i qua giao (th?c Internet VoIP) ch?c năng. Có ngh?a là nh?ng ngư?i tham gia ch? có th? xem phiên chia s?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Sao chép URL tham gia t? l?i m?i h?p, và sau đó dán nó vào Internet Explorer. (C?nh báo: không nh?n Enter chưa.)
 2. Thêm "? sl = 1" vào cu?i URL và sau đó nh?n Enter.

  Lưu ? B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t đ? s? d?ng tính năng nâng cao c?a các ứng dụng web Lync Silverlight.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

B?n v?n c?n tr? giúp? Truy c?p vào C?ng đ?ng Office 365 .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2423848 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 16.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m gwt guided walk through kbmt KB2423848 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2423848

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com