??? ???????? ??????? ?????? 2 ???? 2010 ????? Forefront ? Exchange Server

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 2420647 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

??????

???? Microsoft ?????? ??????? ?????? ?????? ????????? 2 ? Microsoft Forefront ????? 2010 ????? Exchange (??). ????? ??? ??????? ??????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ????????? ????? ??? ??????? ??????? ????????? ???? ??? ???????.


??????? ???????

 1. ?? ??????? ???? ????? ????? ???? ???? ????? ????? ????? ??? ??? ??? ???? ??? ??????? ????????? ???? ?? ????.

  ?? ???? ???? ??? ????????? ?????? ????? ?????? ??? ?????? ????? ??? ???????? ????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ????????.


  ???? ?? ?????????

  ??? ??????? ??? ?? ??????? ?????? ?????? ????????? 2? ????? ??????? ?????? ????????????? Cmdlet Shell ????? ????? ?????? ??? ?????????. ??? ???? ??????? ?????? ??? ????????? ????????? ??? 2? ????? ????? ?????? ?? Shell ????? Forefront:

  ?????? ????????????? ??????????????-?????? 2

  ?????? ??? ?????????????? ???? ?????? ??????? ??? ??????? ????? ???.

 2. ?? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ????? ?????? ?? ???? ??????? ?????.

  ????

  ????? ???? ??????? ????? ??????? ?? ????? ?????? ???? ??? ???? ??? ?????? ??????:
  ????? ??????? % (x86)%\ ????? Microsoft Forefront ?????? Server\Data\Archive\Undeliverable

  ??? ???? ??? ????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ???????? ??? ????? ????? ????? ???????? ???????:
  • ??? ????? ??? ???? ???? "????? ????? ????????" ?????? ????? ??????? ??? ???? ??????? ????? ?? ????? ????????.
  • ???? ????? ???? ??? 8056 ?? ??? ???????. ?? ?????? ???? ????? ?? ???:

   ????? ??????? X ?????? ????? ????? ??? ????? ?????? ??? ???? X ??? ??????? ???? ?? ???????. ?????? ?????? ?? ??? ?? ??? ?????? ??????.  ???? ?? ?????????

  ??? ??????? ?????? ????? ?????? ?????? ???? ?? ???? ???????? ???? ???? ?? ???? ??????? ????? 2010 ????? Forefront ? Exchange Server. ??? ?????? ????? ????? ?? ??? ?? ?????? ???????? ?? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ????? ??????? ??? ????? ????????. ??? ????? ?????? ??? ?? ??????? ???? ???? ?? ???? ??????.

 3. ?? ???? ?????? ???????? URL.

  ????

  ?? ???? ?????? ???????? ??????? ??????? ??? Microsoft:
  • ?????? ??? ????? ?? ??????
  • ????? ???????? ??????? Url ?? ??????
  • ??? ??????? ???????? Url ???? ?? ???? ?? ??????
  • ??????? ??????? ?????? ??????

  ???? ?? ?????????

  ????? ?? ????????? ??? ???????? ???? ?? ???????? ???? ?????? "?????? ????? ????? ???????" ?? ????? ???????? ????? Microsoft Forefront.

 4. ???? ?? ??????? ?????? ?????? ????????? 2 Microsoft Forefront Security ????? ???? ??? ???? Exchange Server (FSE) ??????.

  ????

  ????? ??? "???? ????? ????????" ??? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ??????? ?? ?? ????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ???????? ?????? ???????. ??? ??????? ?????? ?????? ????????? 2? ??? ??? "???? ????? ????????" ??? ???? ?? 350 ???? ???? (MB). ????? ????? ??? ???? ????.


  ???? ?? ?????????

  ?????? ??? ??? "???? ????? ????????"? ???? ??????? ???????:
  1. ???? Shell ????? ???? ???????.
  2. ????? ???? ???? ??????:
   ????-???????????????-??????????????????? ???-???? 500
  3. ????? ????? ???? Exchange ?????.


  ?????? ?????? ??????? ??????? 500 ??? ???? ????. ??? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ????. ????? ????? ?? ?? ????? ???? ?????.

  ????? "???? ????? ????????" ???????? ?? ?????? ??????:
  ????? ??????? % (x86)%\Microsoft ????? ????? ?????? Server\Data\FSEAgentLog

 5. ??????? ???? ?????? ????? ?????? ?????????? ?? Windows Server 2008

  ????

  ??? ??????? ??????? ?????? ??????? ??????? ??. ??? ????? ??????? ?????? ?????? ????????? 2? ??? ??????? ???? ??? ????? ?????? ?????????? ???????? ?? Windows Server 2008.

 6. ????? ???? ????? ???? ??? ??? 2010 ????? Forefront ? Exchange Server ?????? ?????? ? "??????????????????????" ?? "CorruptedCompressedFIle".

  ????

  ?? ??? ???? "??????????????????????" ?? "CorruptedCompressedFile" ????. ??? ????? ??????? ?????? ?????? ????????? 2? ???? ??????? ???? ????? ??? ?????? ??????? ??? ??????? ??????? ?? ???? ?????? ????????:

  ????? ???????

  ??? ?????-?????? ??????? ??????: ????? ??????? ???? [??? ??????? ?????? ????? ????]

  ?????

  -??? ????? ?????? ??????? ??????: ??? ???? ?????? [??? ??????? ?????? ????? ????]

 7. ???? ?? ??????? ?????? ?????? ????????? 2 ??? ?????? ????? ????? ???? ????? ?? ??? ZIP.

  ??? ??????? ?????? ?????? ????????? 2 ????? Forefront ? Exchange Server ????? ??????? ???? ?? ???? ?????? ??? ????? "????? ????."

 8. ???? "?? ??????? ?????? ?????? ????????? 2 ???" ??????? 8 ?? ???? ?????? ????????? ????????.???????? ???? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ?????? ????????? 2 ???? 2010 ????? Forefront ? Exchange Server 1. ???? ???? ???? ??????? ??? ????? ??? ???? ?? "????? ?????" ? Exchange Server
 2. ???????? ??????? ?????? Forefront ? Exchange Server ?????? ??? ?? ????? ????? SpamHaus ??? ????
 3. ????? forefront ? Exchange ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ???? ????? ?????? ???????
 4. ??? ??? ????? ???? ??????? Windows Server 2008 R2 ???? ???? ?????? Exchange Server ?????? Forefront ? Exchange Server? ??? ?????? ???? ???????? ????? ??? ???????
 5. ???? ????? forefront ? Exchange Server ???????? ????? ???? ?????? "?????? ?????"
 6. ????? ??????? ?? ???? ?? "????? ?????" ? Exchange Server
 7. ?? ??? ????? "????? ?????" ????? ?????? ????????? ?? Exchange Server? ???? ??????
 8. ???? ????? forefront ? Exchange Server ????? ????? ????? ??? ?? ???? ????? ??? ???????
 9. ????? ??? ?? ?? ?????? ???????? ???? ?????? (???????)? ???????? ????? ?????? ??????
 10. ?? ???? ??? ??????? ??? ???? FSCController ?? "????? ?????" ? Exchange Server ???? ?? ???? ??????
 11. ??? ????? "????? ?????? ???????? ??? ????" ??? ?????? ????? ????? ?????? ???? ?? "????? ?????" ? Exchange Server
 12. ??????? ??????? ????? ???? ????? Exchange ????? ???? ????? ??? ??????? ??? ?????? "????? ????? ???????"
 13. ?? ????? ????? ????? ????? Forefront ? Exchange ??? ???? ?????? ????????
 14. ????? ????? ????? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ???????
 15. ????? FSCTransportScanner.exe ?? "????? ?????" ? Exchange ?? ?????????? ???? ???? ?????? ???? Dr. Watson ???? 1211603866 ???? ????????
 16. ??? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ?? "????? ?????" ????? ???? ????? ???? Exchange
 17. ????? FSCController.exe ??? ???? ??? ????? cmdlet ??????????????? ???? ??? ???? ???? ???? ?????? ????? Forefront ? Exchange Server
 18. ????? ????? ???????? ?? Exchange 2007 ?? 2010 ??????? ??? ????? ????? ?? "????? ?????" ? Exchange Server ?? ???? ??????? ?? PowerShell ??? ???????

???? ?? ????????? ??? ???????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????

 1. ???? ???? ???? ??????? ??? ????? ???? ??? ??? ????? ?? "????? ?????" ????? ? Exchange Server.

  ???????

  ????? ????? ??? ??? ????? ???? ??????? ???? ???????? ???????? ??? 100 ???????? ??????? ?????? ?? ??????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ??????.

  ???????

  ?? ???? ????? ????? ????? ??? ?????. ?????? ??????? ???? ???????? ???????? ??? 100 ???????. ?? ???? ????? ???????? ??????. ??? ????? ????? ?????? ?? ??? ??????:

  ??? ?????: ??????

  ??????: ???? Microsoft-Windows--??? ??????? ??????? ????????

  ???????: 6/21/2010 ?????? 3:46:05

  ???? ?????: 2004

  ??? ??????: ????? ????? ??????? ???????

  ?????: ?????

  ??????? ????????: ??????? ???????? ???????? ?? ?????? ?????? (??????? ????????).

  ????????: ??????

  ?????????: [??? ?????????]

  ?????: Windows ????? ????? ?????? ??????? ????????. ???? ??????? ???????? ?????? ??????? ???????: FSEOnDemandNav.exe ???? xxxxxxxxx ????????? (1360) ?????????? store.exe (2460) xxxxxxxxx ???? w3wp.exe ???? xxxxxxxxx ????????? (6808).


  ?????


  ???? ??? ??????? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? ?????? ??? ?? Exchange Server ?????? ??? ?????? ????.


 2. ???????? ??????? ?? ???? ????? Forefront ? Exchange Server ???? ????? ?? ????? ????? SpamHaus ??? ?????.

  ???????

  ??? ????? ????? "????? DNSBL" ?? ??? ?? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ????? SpamHaus. ??? ???? ???? ??? ????? ?????? ?? ????? ??? ??????? (NDR) ??? ?? ??????? ???????:

  ???? ????? ?? ??? ???????? ????? ??? http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=$


  ?? ??? ???????? ??? ?? ??? ???????.


  ???????

  URL ????? ??????? ???????:
  ???? ??????? URL ???????

  ?????

  ??? ?? ???? ????? ??????? ??? URL ????? IP.

 3. ????? forefront ? Exchange Server ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ??? ???? ????? ?????? ???????.

  ???????

  ?? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ??? ???? ????? ?????? ???????.

  ???????

  ??? ????? FPE ??? Microsoft Exchange Server 2007? ??? ???? ?????? ???????? ???? ???? ?????. ?? ????? ??? ?????? ???????:
  • ?????? ??????? ??????
  • ?????? ???????
  • ????? ??? ? ?????? ???????
  • ????? ???-???????? ??????? ?????? ??????? ??????
  • ????? ??? ? ?????? ??????


  ????? ????? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????????.

  ?????? ????? ?????? ?????? ?????????? ???????? Cloudmark ?? ???? ?????? ??? ?????? ???? ??????. ??? ?? ???? ??? ???????? ?????? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????.


  ?????

  ??? ????? ?? ?? ?????? ??? ??????? Exchange Server 2007? ???? ???? ????? ??????? ?????? ?? ????? ??? ?? ?? ????? Exchange Server 2010 ??? ??????:
  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14

 4. ??? ??? ????? ???? ??????? Windows Server 2008 R2 ???? ???? ?????? Exchange Server ?????? Forefront ? Exchange Server? ??? ????? ??? ??????? ????? ??????.

  ???????

  ?? ????? ????????? ???? ?? ??????? ?? ???? ??????? Windows Server 2008 R2 ????????? ??? ??? ????? ???? Exchange ???? ?????? ??. ??? ?? ?????? ??????? ??? ????? ?? ???? ???.

  ???????

  ????? ????? ??? ????? ???? ????? ??????.

  ?????

  ??? ????? ????? ?????? ??? Windows Server 2008 R2 ?????? ????? ??? ????? ??????.

 5. ???? ????? forefront ? Exchange Server ???????? ????? ???? ?????? ?????? ?????

  ???????

  ?? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ??? "????? ????" ??. ????? ??? ??????? ?? ??????? ????? RAR ?????? ???????? JPEG ?????? ??? ???????.

  ???????

  ??? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? "?????? ?????". ?? ?? ??? ?? ??? ??????? ??? ?? ???? ?? ??? ??????? ?? ???? "??" ???? ????? ???? ??? ???????.

  ?????

  ??? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ???? ??? ??????? ????????.

 6. ????? ??????? ?? ???? ?? "????? ?????" ? Exchange Server

  ???????

  ???? ????? ?????? ??? ??? ??? ???? TNEF ?? WINMAIL ??.DAT ??? ??? ??? ????? ???? ?? ???????. ?? ?? ????? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ???????? ??? ??? ????? ?? ??? ?????.

  ???????

  ?? ??? ????? ????? ???????. ??? ???? ???? ?????? ???? ?????????.

 7. ?? ??? ????? "????? ?????" ????? ?????? ????????? ?? Exchange Server? ???? ??????

  ???????

  ??? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ??? ?????? ?????? ??? ?? ???? ????? ???? ??? ??????. ??? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?????? ???? ?????.

  ???????

  ?????? ????? ???? ???? ?????????.


 8. ???? ????? forefront ? Exchange Server ????? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ??? ???????

  ???????

  ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ???? ????? ??? ????? ????? ???? ?? ????? ???????? ??? ????? ??????? ??? ?????. ??? ????? ??????? ??? ?????? ????? ??? ??? ???? ????? ??? ????? ?????.

  ???????

  ?? ????? ??? ??????? ???????? ?? ????? ???? ??????? ?? ???????? ???? ???? ??????? ???????. ??? ????? ????? ??????? ???? ????????? ?????? ???? ???????? ?????.

 9. ??? ????? FPE ??? ???? ???????? ???? ???????? (DAG)? ???????? ????? ?????? ??????

  ???????

  ??? ????? FPE ??? ???? ???????? ???? ???????? (?????? ?????? ?????????)? ???????? ????? ?????? ??????. ???? ??? ??? ?????????? ??????. ?? ?? ??????? ?????? ?????? ????????? 2? ????? ????? ???????? ???????? ????? Exchange.

 10. ?? ???? ??? ??????? ??? ???? FSCController ?? "????? ?????" ? Exchange Server ???? ?? ???? ??????

  ???????

  ???? ??? ??????? ??? ?????? FSCController ???? ????? ????? ???? ????? ????? ?? ??? ?????.

  ???????

  ?? ????? "?? ?????? ?????? ????????? ?????? ??? ????? ????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ?? ?? ??? ????? ???? ????. ?? ???? ???? ?????? ??? ??? ????? ????? ?????? FSCController.

  ?????

  ??? ????? ???? ?? FSCController ?? ???? ????? ?????? ????? ?????

 11. ??? "????? ?????? ???????? ??? ????" ??? ?????? ????? ????? ?????? ???? ?? "????? ?????" ? Exchange Server

  ???????

  ?? ??? ??? ?? ?????? ??????? ????? ????? ?????? ???? ?? "????? ?????" ? Exchange Server. ?? ??? ???? ????? ?????? ???????? ??????? ???? ????? ????? ??? "????? ?????? ???????? ??? ????". ???? ?? ????? ???????? ?????? ??? ?? ???. ????? ?????? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ????.

  ???? ??????

  ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ?????.

 12. ??????? ??????? ????? ???? ????? ???? Exchange ????? ???? ????? ??? ??????? ??? ?????? "????? ????? ???????"

  ???????

  ??? ????? ?????????? ??? ????? ????? ??? "??????? ???????" ????? ???? ????? ???? Exchange? ???? ???? ?????? ???? ?????? ????? ??????? ???? ???????? ????????. (???? ??????? ??? ??? ????? Management\Filter\Filter.) ?? ??????? Microsoft.Forefront.Securitysuite.ui.console.exe ?????? ??? 100 ?? ?????? ????? ???? ???????? ???????? ???? ??? ??????.

  ???????

  ?? ?????? Microsoft.Forefront.Securitysuite.ui.console.exe ??? 100 ?? ?????? ????? ???? ???????? ???????? ???? ??? ??????.

  ????? ????? ??? ????? ???? ????? ??????.

  ?????

  ?? ???? ??? ??????? ??? ??? ?????? ?????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ????? ?? ????.

 13. ????? ????? ????? Forefront ? Exchange Server ??? ???? ?????? ????????

  ???????

  ???? ????? ????? Forefront ? Exchange Server ??? ???? ?????? ????????? ??? ?? ???? ?????? ????. ????? ?? ?????? ?? "???? ??????" ???????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ?????.

  ???????

  ??? ?????? ????? ??????? Forefront ? Exchange Server? ????? ??????? ???????:

  "??????? ?????? ????????.

  ????? ??????? ??? ??????? ????? ???? ???? ????????. ??? ????? ???? ???? ???????? ??? ??? ?? ??? ??? ?????? ???? ?? ????????. ?? ??? ?????? ????? ???? ???? ???????? "


  ?????

  ?????? ????? ????? ?????? ???? ???? "???? ????????" ?????? ?? ??? ??? ????????? ???? ?? ???? ?????? ????????. ??? ?? ????? "???? ??????"? ????? ?????? ????? ?????? ???????? ?? ?????? ????? ???? ????? ??????.

 14. ????? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ???????

  ???????

  ??? ??? ?? ???? ?????? ??? ??? (FSCTransportScanner.exe) ???? ????? ???? ???? ??? ???? ???????? ??? ????? ????? ???????? ????? Forefront ? Exchange Server ?????? ????? ????? ?? ??????. ??? ???? ??? ?? ??? ??? ????? ??????? ?????? ??? ????? ??????. ???? ??? ??? ????? ?????? ?? ????? ???? ???????.

  ???????

  ?? ????? ??????? ???? ???? ??????? ??????? ?? ??? ???????:

  ????? ???? ????? ??? ???? ???????. ????? E_OUTOFMEMORY.

  ??? ??? ??????? ???? ????? ????? ????? ??????????????. ????? ????????? = "??????? ??? ????? ?????? ????? ????????."

  ??? ??????? ???? ????? ?????. ???? ????? ?????? ??????.

  ??? ??? ??????? ?? ??????? ??????????? ????? ??????????????. ????? ????????? = "???? ??????? ??? ??? ?????".

  <Engine_Name>: ??? ?? ????? ???????

  <Engine_Name>: ??? ??????? ???? ?? ?????? ??? ??? ??????? 2147747079 ??? ???? ????? ?????? (??? "<Message_Name>" ????? "<Undisclosed>"? "<Message_Direction>"? ?????? ???? <Engine_Name>00010016)
  </Engine_Name></Message_Direction></Undisclosed></Message_Name></Engine_Name></Engine_Name>

  ?????

  ?? ???? ????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ???? ????? ????? ????? ??????. ??? ???? ??? ???? ?? ????? ??? ??? ??? ????? ??????? ????? ?????? ????? ????? ?? ??????.

 15. ????? FSCTransportScanner.exe ?? "????? ?????" ? Exchange Server ?? ?????????? ???? ???? ?????? ???? Dr. Watson ???? 1211603866 ???? ????????

  ???????

  ????? FSCTransportScanner.exe ?? "????? ?????" ? Exchange Server ?? ?????????? ???? ???? ?????? ???? Dr. Watson ???? 1211603866 ???? ????????.

  ???????

  ?????? Dr. Watson "???? ??????" [1211603866] ??? ???? ??? ???????. ???????? ??? ???? ?? ??? ??????? ?? ????????? ??????? ??? Dr. Watson:

  ----------------- Stack Dump ------------------

  ????-> 1211603866

  ???? cab-> XXXXXXXXX

  ????? ???? ???????-> XXXXXXXXX

  ???????????? [0].DLL! ????? [?????]

  [1] ????????????.DLL! ????? [?????]

  [2] ????????????.DLL! ????? [?????]

  [3] ????????????.DLL! ????? [?????]

  [4] ????????????.DLL! ????? [?????]

  [5] ????????????.DLL! ????? [?????]

  [6] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [7] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [8] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [9] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [10] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [11] RPCRT4.DLL!??????? [?????]

  [12] RPCRT4.DLL!NdrStubCall2 [??? ?????]

  [13] RPCRT4.DLL!CStdStubBuffer_Invoke [?????]

  [14] ????? OLEAUT32.DLL!CUnivStubWrapper::Invoke [?????]

  [15] OLE32.DLL!?????????????? [?????]

  [16] OLE32.DLL!?????????? [?????]

  [17] OLE32.DLL!CCtxComChnl::ContextInvoke [?????]

  [18] OLE32.DLL!???????? [?????]

  [19] OLE32.DLL!???????? [?????]

  [20] OLE32.DLL!???????? [?????]

  [21] OLE32.DLL!?????????????????????? [?????]

  [22] OLE32.DLL!????????? [?????]

  [23] OLE32.DLL!?????????? [?????]

  [24] OLE32.DLL!??????????? [?????]

  [25] USER32.DLL!??????????????????? [?????]

  [26] USER32.DLL!?????????????????????? [?????]

  [27] USER32.DLL!??????????????????? [?????]

  [28] USER32.DLL!?????????????? [?????]

  [29] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [30] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [31] ??????????????????.EXE! ????? [?????]

  [32] NTDLL.DLL! __RtlUserThreadStart [?????]

  [33] NTDLL.DLL! _RtlUserThreadStart [?????]  ?????

  ???? ??? ????? ????? RARNavigator.dll ??? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?????.

 16. ??? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ????? ?? "????? ?????" ????? ???? ????? ???? Exchange

  ???????

  ????? ????? ????? ????? ????? ????? ????? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ???????. ??? ???? ?????? ???????. ?? ????? "??????? ???????" ????? ???? ????? ???? Exchange ????? ???? ??????? ?????? ????? ???????.

  ???????

  ??????? ??? ??????? ?????? ???????? ?????? ???????? ???? ???? ?? ????? ?????? ?? "????? ?????" ????? ???? ????? ???? Exchange ??????? ?? ?????? ??????:

  ?? ??? ??????????? ??? ??????
  ??????? ??????????? ????????? ???? ?? ???? ???? ????? ??
  ?????????: ??? ????????
  ????: ??? ????????<None present;="" blank=""></None>


  ?????

  ??? ????? ????? ?????? ??? Windows Server 2008 R2 ?????? ????? ??? ????? ??????.


 17. ????? FSCController.exe ??? ???? ??? cmdlet ??????????????? ??? ????? ??? ???? ??? ??????? Forefront ??? ??????? ????? ? Exchange Server

  ???????

  ???? ????? cmdlet ??????????????? ???? ??? ???? Microsoft ?????? ???????? DLL ?????? (Resutils.dll) ???? ????? ????? ??? ????. ??? ??? ??????? ?????? ?????? ????????? ????? ?? ???? ??? ?????? ?? ??????.

  ???????

  ?? ????? ?? cmdlet ???? ??????????????? ????? ?????? ???????.

  ?????

  ???? ??? ??????? ???? ????? ??? Resutils.dll ??? ????.


 18. ????? ????? ???????? ?? Exchange 2007 ?? 2010 ??????? ??? ????? ????? ?? ?? ?? ???? ??????? ?? PowerShell ??? ???????

  ???????

  ?? ? Exchange Server ?????? ??? ????? ???? ???????? ???????? ????? ???? ???? Exchange ????. ????? ?? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ??????.

  ???????

  ????? ????? ?????? ?? ????? ????? ????? ????????.

  ?????

  ???? ??? ??????? ???? ??? ????? ?????? ??? ??? Configuration.xml ???? ????? ?????? ???????? ???? ?? ????????? ?????? ?? ?????.

??????? ?????? ????????? ????????? ???????

??????? ???????

????? ????? ???? ????? ?? Microsoft. ??? ???? ???? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ??????? ?? ??? ??????? ???. ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ???? ????? ??? ??????? ????????.

??? ??? ????? ??????? ?????? ???????? ???? ??? "???? ????? ??????? ????" ???? ????? ????? ???????. ??? ?? ???? ??? ??????? ????? ??? ??? ???? ??????? ? Microsoft ?????? ?????? ??? ??????? ??????.

?????? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ????????? ?? ???? ????? ??? ???? ?????. ???? ????? ?????? ????? ???????? ??? ????? ????? ???????? ????????? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ??????? ?????? ????????. ?????? ??? ????? ????? ????? ???? ??????? ? Microsoft ?????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ????? ??? ???? Microsoft ?????? ??? ?????:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
?????? ???? ????? "???? ????? ??????? ??????" ?????? ???? ????? ??????? ??????. ?? ???? ??? ???? ????? ?????? ??? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ???? ?????.

????? ????? ????????? ??????? ?????????

?????? ????????? ??????? ????????? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ???? SCC? ???? ??????? ???????:
 1. ????? ??????. ?????? ????? ???? ????? ??????? ??? ????? ???????? ????????? ????????? ????????.

  ?????? ??? ????? ??????? ??? ????? ??????? ???????.
 2. ??? ?????? ????? ??????? ???? ????? ??????? Forefront? ???? ?? ?? Forefront ???? ???? ????.

  ?????? ??? ????? ????? ????? forefront ???????? ????? ???????.
?????? ????????? ??????? ????????? ??? ???? SCC? ?????? ???? ????? ???????.

??????? ??????
?????? ??? ??????? ?????? ???? ??? ???? SCC? ??? ????? ?????? ??????? ??? ???? ????? ????? ?????. ????? "?????? ???????" ??????? ?? ?????? ??? ??????? ??? ????? ???????? ??? ???? ??????? ????????. ???? ?? ?? ???? ??????? ??? ???????? ?????? ???? ??????? ??????? ?????? ??? ???. ?????? ??? ????? ??????? ??? ???????? ?? ??? ????? ????? ??? ??? ?????. ??? ????? ????? ?????? ?? ????? ?????. ???????? ????? ?????? ??????? ?? ?????.

????? ????? ??? ???? ????? ????? ???? ?? ????? ????? ?????? ??? ?????? ??? ???? DatabasePath? ??? ?? ??? ??? ??? (LocalEngineMapping.cab).

??????? ???????
??? ??? ???? ??? ??????? ??? ????? ??????? ?? ???? "????? ??????". ?? ????? ??????? ????? ????? ??? ?? ???? ??? ????? ???? ?????? ?? ???? ?????. ??? ????? ????? ????? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ??????. ??? ?? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? LocalEngineMapping.cab ?? ?? ???? ???? ??????? ?????? ??? ???? ????? ??????? ????? ??????? ????????. ????? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ?????? ?????? ????? ??????? ??? ??? ????? ???? ???????? ??????? 8.

??? LocalEngineMapping.cab ?? ?? ???? ???? ??????? ?????? (??????) ??? ???? ????? ??????? ?? (?????):
???? ??????: <LocalDisk>\Program files (86) \Microsoft ????? ????? ? Exchange Server
???? ?????:<SharedDisk>\ForefrontCluster\Engines\metadata<b00> </b00> </SharedDisk></LocalDisk>


???????
 • ?? ???? ????? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ????? ????? ??? ??? LocalEngineMapping.cab ??? ???? ????? ???????.
 • ??? ??? ?? ??? ???? LocalEngineMapping.cab ??? ???? ????? ???????? ?????? Forefront ?????? ????? ??????? 5 ?? ???? ????????. (???? ???????? ????? ??? Microsoft ??? 31 ????? ??????/????? 2011.)

????????? ????????

????? ??? ??????? ?????? ???????? "??????? ???????" ?????? Exchange Server.


??????? ?????

?? ?? ????? ??? ??????? ?????? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????. ????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ???????.

????? ????? ????? ?????????? (???????? ???????) ?? ??? ??????? ?????? ???? ????? (?? ???? ????? ??????) ???????? ?? ?????? ??????. ??? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? "??????? ???????" ?????? ???? (UTC). ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??????. ?????? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ?? "???? ??????".
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ????????????????????? ???????
Adonavigator.dll11.0.705.0506,24817 ?????? 201005:20x86
Adonavigator64.dll11.0.705.0768,90417 ?????? 201005:38x64
Antigensp2service.tlb??? ???? ???????645217 ?????? 201000:25??? ???? ???????
Configuration.11.0.0573.0.xsl??? ???? ???????94511 ?????? 201005:12??? ???? ???????
Configuration.xml??? ???? ???????247,83217 ?????? 201001:08??? ???? ???????
Configuration.xsd??? ???? ???????112,84601-??????-2010?????? 23:00??? ???? ???????
Configurationserver.tlb??? ???? ???????3,49617 ?????? 201000:48??? ???? ???????
Configurationserver.xml??? ???? ???????58612 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Docm.dt??? ???? ???????14,90612 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Docx.dt??? ???? ???????14,88512 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Dotm.dt??? ???? ???????14,91412 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Dotx.dt??? ???? ???????14,89312 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Dundaswinchart.dll5.5.1.17052,860,93617 ?????? 201005:47x86
Eventstrings.dll11.0.705.0940,93617 ?????? 201005:20x86
Ewsnavigator64.dll11.0.705.0962,44017 ?????? 201005:38x64
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????435,97703-?????? 201023:42??? ???? ???????
Filterengine.dll11.0.705.0274,31217 ?????? 201005:20x86
Filterlists.xslt??? ???? ???????1.37512 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Forefrontengines.h??? ???? ???????10612 ?????? 200916:25??? ???? ???????
Forefrontengines.ini??? ???? ???????10,68417 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefronteventing.h??? ???? ???????9912 ?????? 200916:25??? ???? ???????
Forefronteventing.ini??? ???? ???????10,68217 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontexchangeondemandscanner.ini??? ???? ???????413,03617 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontexchangerealtimescanner.ini??? ???? ???????413,24417 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontexchangescheduledscanner.ini??? ???? ???????413,12617 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontexchangetransportscanner.ini??? ???? ???????413,20217 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontsetup_64.msi??? ???? ???????1,567,74424 ?????? 201019:10??? ???? ???????
Forefrontsharepointondemandscanner.ini??? ???? ???????270,91817 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontsharepointrealtimescanner.ini??? ???? ???????270,95617 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Forefrontsharepointscheduledscanner.ini??? ???? ???????270,88817 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Fscappscanner.dll11.0.705.011,14417 ?????? 201005:20x86
Fsccachedfilemanaged.dll11.0.644.0239,49617 ?????? 201005:38x64
Fsccommon.dll11.0.705.042,88817 ?????? 201005:38x86
Fscconfigsupport.dll11.0.705.059,27217 ?????? 201005:38x86
Fscconfigurationserver.exe11.0.705.0154,50417 ?????? 201005:20x86
Fscconfigurationserver.exe.config??? ???? ???????33412 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fscconfigurationserverinterfaces.dll11.0.705.012,16817 ?????? 201005:38x86
Fscconfigurationsettings.dll11.0.705.055,17617 ?????? 201005:38x86
Fsccontroller.exe11.0.705.01,432,96817 ?????? 201005:20x86
Fsccontrollerps.dll11.0.705.073,09617 ?????? 201005:20x86
Fsccontroller_net_wrapper.dll11.0.705.025,48017 ?????? 201005:20x86
Fsccrypto.dll11.0.705.063,36817 ?????? 201005:20x86
Fscdiag.exe11.0.705.01,190,28017 ?????? 201005:38x64
Fsceventing.exe11.0.705.0517,51217 ?????? 201005:20x86
Fsceventingcontroller.dll11.0.705.066,95217 ?????? 201005:20x86
Fsceventinglib.dll11.0.705.0194,44017 ?????? 201005:20x86
Fsceventingps.dll11.0.705.053,64017 ?????? 201005:20x86
Fsceventing_wrapper.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:21x86
Fscews.dll11.0.705.0415,62417 ?????? 201005:21x86
Fscexec.exe11.0.705.062,85617 ?????? 201005:21x86
Fscipc.dll11.0.644.046,98417 ?????? 201005:38x86
Fscipcinterfaces.dll11.0.644.018,82417 ?????? 201005:38x86
Fscmanualscanner.exe11.0.705.02,200,96817 ?????? 201005:21x86
Fscmgmshell.exe11.0.705.020212017 ?????? 201005:47x64
Fscmonitor.exe11.0.705.0332,16817 ?????? 201005:21x86
Fscmonitorps.dll11.0.705.052,10417 ?????? 201005:21x86
Fscperformance.dll11.0.705.0260,48817 ?????? 201005:21x86
Fscperformancecounterswrapper.managed.dll11.0.705.030,60017 ?????? 201005:21x86
Fscperformancecounterswrapper.native.dll11.0.705.0401,28817 ?????? 201005:38x64
Fscrealtimescanner.exe11.0.705.02,234,24817 ?????? 201005:21x86
Fscscheduledscanner.exe11.0.705.02,234,24817 ?????? 201005:21x86
Fscsqmuploader.exe11.0.705.01,018,76017 ?????? 201005:47x64
Fscstarter.exe11.0.705.0115,08017 ?????? 201005:21x86
Fsctraceformat.exe11.0.705.0473,48017 ?????? 201005:21x86
Fsctransportscanner.exe11.0.705.02,225,03217 ?????? 201005:21x86
Fscutility.exe11.0.705.0545,67217 ?????? 201005:21x86
Fscvsswriter.exe11.0.705.0513,41617 ?????? 201005:47x64
Fseagent_8.0.685.dll11.0.705.0100,23217 ?????? 201005:38x86
Fseantispamsettings.exe11.0.705.0130,95217 ?????? 201005:38x64
Fseantispamsettings.interop.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:21x86
Fseantispamsettings.tlb??? ???? ???????195617 ?????? 201000:48??? ???? ???????
Fseccrservice.exe11.0.705.01,373,06417 ?????? 201005:21x86
Fseccrserviceconfig.xml??? ???? ???????68012 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fseclusres.dll11.0.705.0109,44817 ?????? 201005:38x64
Fsecontentscanner64.exe11.0.705.01,244,04017 ?????? 201005:38x64
Fseimc.exe11.0.705.0367,49617 ?????? 201005:21x86
Fsemailpickup.exe11.0.705.0178,05617 ?????? 201005:21x86
Fseondemandnav.exe11.0.705.0496,52017 ?????? 201005:38x64
Fsetemplate.xml??? ???? ???????60,00127 ?????? 201022:12??? ???? ???????
Fsevsapi.dll11.0.705.0983,94417 ?????? 201005:38x64
Fsevsapiex.dll11.0.705.0133,51217 ?????? 201005:38x64
Fssbatvperfcounters.h??? ???? ???????36512 ?????? 200916:31??? ???? ???????
Fssbatvperfcounters.ini??? ???? ???????36,95017 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Fssconnectionfilteringperfcounters.h??? ???? ???????53812 ?????? 200916:31??? ???? ???????
Fssconnectionfilteringperfcounters.ini??? ???? ???????56,26017 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Fsscontentfilterperfcounters.h??? ???? ???????88912 ?????? 200916:31??? ???? ???????
Fsscontentfilterperfcounters.ini??? ???? ???????96,33017 ?????? 201006:02??? ???? ???????
Fsspcontroller.exe11.0.705.0570,24817 ?????? 201005:38x64
Fsspcontroller.exe.config??? ???? ???????59912 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fsspcontroller_net_wrapper.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:47x86
Fsspnavigator.dll11.0.705.0171,40017 ?????? 201005:22x86
Fsspnavigator64.dll11.0.705.0235,91217 ?????? 201005:38x64
Fsspobjectwrapper.dll11.0.705.059,27217 ?????? 201005:38x86
Fsspobjectwrapper.tlb??? ???? ???????27,13217 ?????? 201000:25??? ???? ???????
Fsspowershell.dll11.0.705.0931,72017 ?????? 201005:22x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,258,21112 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.format.ps1xml??? ???? ???????26,29112 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fssptemplate.xml??? ???? ???????39,13212 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspusernamefilter.dll11.0.705.0514,44017 ?????? 201005:38x64
Fssspamstatistics.dll11.0.705.055,17617 ?????? 201005:22x86
???????????? ???? ???????324012 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Remove.mof ???????????? ???? ???????12212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Getenginefiles.exe11.0.705.01,260,93617 ?????? 201005:22x86
Installservice.exe11.0.705.053,64017 ?????? 201005:22x86
Languageconfig.xml??? ???? ???????8912 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Launcher.exe11.0.705.0416,64817 ?????? 201005:38x64
License.cfg??? ???? ???????8,91212 ?????? 200916:30??? ???? ???????
License_rules.cfg??? ???? ???????11,05812 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Localnodestore.xml??? ???? ???????94412 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Localnodestore.xsd??? ???? ???????96412 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.aptadapter.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:22x86
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.dll2.0.2142.025,48017 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.dll2.0.2142.0456,58417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.dll2.0.2142.01,312,64817 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.exe11.0.705.0358,28017 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.dll11.0.705.02,647,94417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.dll11.0.705.018,31217 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.dll11.0.705.092,04017 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.dll11.0.705.02,705,28817 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.dll11.0.705.01,574,79217 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.dll11.0.705.01,972,10417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.sdk.dll2.0.2142.038,79217 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.server.adapter.fsefsecadapter.dll11.0.705.071,56017 ?????? 201005:38x86
Microsoft.forefront.server.adapter.fssfsecadapter.dll11.0.705.096,13617 ?????? 201005:38x86
Microsoft.forefront.server.adapter.fsspfsecadapter.dll11.0.705.055,17617 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.dll11.0.705.0100,23217 ?????? 201005:22x86
Microsoft.forefront.server.exchange.shell.antispam.adapter.dll11.0.705.0219,01617 ?????? 201005:22x86
Microsoft.forefront.server.managedsdkwrapper.dll11.0.705.0103,30417 ?????? 201005:47x64
Microsoft.forefront.serversecurity.net.dns.dll11.0.705.0116,61617 ?????? 201005:22x86
Microsoft.fss.antispam.dll11.0.705.0198,53617 ?????? 201005:22x86
Microsoft.fss.powershellhelper.dll11.0.705.019,33617 ?????? 201005:22x86
Microsoft.windows.isam.dll11.0.705.0100,23217 ?????? 201005:22x86
Microsoft.windows.isam.interop.dll11.0.705.0192,39217 ?????? 201005:22x86
Perfctrsutil.exe11.0.705.051,08017 ?????? 201005:22x86
Potm.dt??? ???? ???????36,89912 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Potx.dt??? ???? ???????36,95612 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Ppsm.dt??? ???? ???????36,87112 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Ppsx.dt??? ???? ???????36,85812 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Pptm.dt??? ???? ???????38,83112 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Pptx.dt??? ???? ???????38,78812 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Productconfig.xml??? ???? ???????55012 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Protecteddata.xml??? ???? ???????2,57817 ?????? 201001:08??? ???? ???????
Protecteddata.xsd??? ???? ???????6,48212 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Remotinglayer.dll11.0.705.0270,72817 ?????? 201005:22x86
Remotinglayer64.dll11.0.705.0420,74417 ?????? 201005:47x64
Resourcestrings.dll11.0.705.049,54417 ?????? 201005:22x86
Scanenginetest.exe11.0.705.0843,65617 ?????? 201005:22x86
Scanenginetest64.exe11.0.705.01,460,10417 ?????? 201005:47x64
Scanner.h??? ???? ???????2,85612 ?????? 200916:25??? ???? ???????
Sharepointpowershell.dll11.0.705.019,84817 ?????? 201005:47x86
Sharepointpowershell.dll help.xml??? ???? ???????13,59112 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Sldm.dt??? ???? ???????38,81112 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Sldx.dt??? ???? ???????38,79112 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Spvsapi.dll11.0.705.0773,51217 ?????? 201005:47x64
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????302,19417 ?????? 200918:57??? ???? ???????
Sqmapi.dll6.1.7600.16385241,98407 ???? 201014:14x64
Sqmdata.xsd??? ???? ???????2,83107 ???? 201014:14??? ???? ???????
Version.exe11.0.705.0319,88017 ?????? 201005:22x86
Xlam.dt??? ???? ???????14,32512 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Xlsb.dt??? ???? ???????14,66612 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Xlsm.dt??? ???? ???????14,32712 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Xlsx.dt??? ???? ???????14,31012 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Xltm.dt??? ???? ???????14,33412 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Xltx.dt??? ???? ???????14,29212 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????473,70112 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.018,31217 ?????? 201005:20??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:36x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.028,04017 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:29x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,458,62112 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0141,19217 ?????? 201005:36x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:28??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.046,98417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0620,42417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,320,84017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,218,44017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0407,43217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0776,07217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:36x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:36x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.025,99217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:36x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.012,68017 ?????? 201005:28??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????435,97703-?????? 201023:42??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:20??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,72817 ?????? 201005:38x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.023,94417 ?????? 201005:31??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:31x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:31x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,258,21112 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0133,00017 ?????? 201005:38x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.015,24017 ?????? 201005:31??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.010,63217 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.042,88817 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0653,19217 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.0313,22417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.02,172,80817 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.011,14417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.02,131,84817 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.01,263,49617 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.01,648,52017 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:38x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:38x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.024,45617 ?????? 201005:31??? ???? ???????
Sharepointpowershell.dll help.xml??? ???? ???????13,59112 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:38x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.011,65617 ?????? 201005:31??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????302,19417 ?????? 200918:57??? ???? ???????
Enginepackage.cab??? ???? ???????57,421,66717 ?????? 201006:24??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????464,72512 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.018,82417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:37x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.026,50417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:36x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,400,23012 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0141,19217 ?????? 201005:37x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.046,98417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0620,42417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,320,84017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,222,53617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0407,43217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0776,07217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:37x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.026,50417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.012,16817 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ??????? ??????? ??? ??????? ?????????? ???? ???????52612 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ???????????????????? ?????????? ???? ???????35412 ?????? 200916:29??? ???? ???????
??????? ??????? ?????????? list.ekf??? ???? ???????2,92212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ???????? ??????? ?????????? ???? ???????52812 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ????????? ??????? ?????????? ???? ???????73812 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ????????? ??????? ?????????? ???? ???????39012 ?????? 200916:29??? ???? ???????
??????? ??????? ????????? list.ekf??? ???? ???????72212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ??????? ??????? ?????????? ???? ???????41012 ?????? 200916:29??? ???? ???????
????? ?????????? ?????????? list.ekf??? ???? ???????122812 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ??????? ??????? ?????????? ???? ???????99212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
List.ekf ????????? ??????? ?????????? ???? ???????101612 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Pidgenx.dll6.0.5469.1391,126,28012 ?????? 200916:30x86
Pkeyconfig.xml??? ???? ???????6,54212 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????476,56212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.018,31217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:37x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.027,01617 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:36x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,435,54812 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0145,28817 ?????? 201005:37x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.017,28817 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.046,98417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0620,42417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,324,93617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,226,63217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0407,43217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0780,16817 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:37x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.025,99217 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.012,16817 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????463,11712 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.018,82417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:37x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.027,52817 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:30x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:36x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,399,41912 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0141,19217 ?????? 201005:37x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.016,26417 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.046,98417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0620,42417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,320,84017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,218,44017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0403,33617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0776,07217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:37x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.025,48017 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.012,16817 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????562,38912 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.014,72817 ?????? 201005:20??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,72817 ?????? 201005:36x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.018,82417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:29x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,575,86612 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0153,48017 ?????? 201005:36x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.012,68017 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.046,98417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0624,52017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,329,03217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,230,72817 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0407,43217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0776,07217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:36x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:36x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.019,84817 ?????? 201005:28??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:36x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.01012017 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????485,80912 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.014,21617 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:37x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.018,82417 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:30x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:36x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,402,80912 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0145,28817 ?????? 201005:37x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.012,68017 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.046,98417 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0620,42417 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,316,74417 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,214,34417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0403,33617 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0776,07217 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:37x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:37x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.019,84817 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:37x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.010,63217 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.aptadapter.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:22x86
Microsoft.forefront.server.adapter.fseehsfsecadapter.dll11.0.705.025,48017 ?????? 201005:22x86
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????456,15112 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.01780017 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.014,21617 ?????? 201005:36x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.025,48017 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.034,69617 ?????? 201005:37x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,370,61312 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0141,19217 ?????? 201005:36x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:28??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:55x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.042,88817 ?????? 201005:55x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0620,42417 ?????? 201005:55x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,320,84017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,218,44017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0407,43217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0776,07217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:36x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:36x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.025,99217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:36x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.011,65617 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????473,17612 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.017,28817 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.016,26417 ?????? 201005:38x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.027,01617 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:30x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.038,79217 ?????? 201005:37x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????3,012,76512 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0178,05617 ?????? 201005:38x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.051,08017 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0628,61617 ?????? 201005:57x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,349,51217 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,255,30417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0415,62417 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0792,45617 ?????? 201005:47x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.015,24017 ?????? 201005:38x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:38x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.025,48017 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:38x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.011,65617 ?????? 201005:30??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Pidgenx.dll6.0.5469.1391,126,28012 ?????? 200916:30x86
Pkeyconfig.xml??? ???? ???????6,54612 ?????? 200916:30??? ???? ???????
Traceformat.cab??? ???? ???????534,76517 ?????? 201004:31??? ???? ???????
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202-?????? 200603:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402-?????? 200603:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802-?????? 200603:54x86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202-?????? 200603:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402-?????? 200603:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802-?????? 200603:54x86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23202-?????? 200603:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86402-?????? 200603:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68802-?????? 200603:54x86
X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x ww_6b128700.manifest??? ???? ???????186902-?????? 200611:23??? ???? ???????
8.0.50727.762.policy??? ???? ???????80402-?????? 200603:39??? ???? ???????
Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x ww_9d1c6ce0.manifest??? ???? ???????1,87102-?????? 200607:14??? ???? ???????
X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x ww_6b128700.manifest??? ???? ???????186902-?????? 200611:23??? ???? ???????
8.0.50727.762.policy??? ???? ???????80402-?????? 200603:39??? ???? ???????
8.0.50727.762.policy??? ???? ???????80002-?????? 200603:54??? ???? ???????
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09602-?????? 200603:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37602-?????? 200603:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67202-?????? 200603:36x64
Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x ww_9d1c6ce0.manifest??? ???? ???????1,87102-?????? 200607:14??? ???? ???????
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09602-?????? 200603:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37602-?????? 200603:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67202-?????? 200603:36x64
8.0.50727.762.policy??? ???? ???????80002-?????? 200603:54??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????464,10912 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.013,19217 ?????? 201005:31??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:36x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.021,89617 ?????? 201005:29x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,140,76812 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0128,90417 ?????? 201005:36x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.011,14417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.042,88817 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0624,52017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,308,55217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,206,15217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0403,33617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0771,97617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,19217 ?????? 201005:36x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:36x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.018,31217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:36x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Ex_forefrontserver.chm??? ???? ???????462,69912 ?????? 200916:29??? ???? ???????
Fscdiag.exe.mui11.0.705.013,19217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fsceventinglib.resources.dll11.0.705.013,70417 ?????? 201005:36x86
Fscutility.exe.mui11.0.705.015,75217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Fseagent_8.0.685.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29x86
Fssehspowershell.resources.dll11.0.705.021,89617 ?????? 201005:38x86
Fsspowershell.dll help.xml??? ???? ???????2,145,45512 ?????? 200916:28??? ???? ???????
Fsspowershell.resources.dll11.0.705.0128,90417 ?????? 201005:36x86
Getenginefiles.exe.mui11.0.705.011,14417 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Microsoft.forefront.securitysuite.cmdletexecution.resources.dll2.0.2142.01012017 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.shared.resources.dll2.0.2142.042,88817 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.common.resources.dll2.0.2142.0616,32817 ?????? 201005:56x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.console.resources.dll11.0.705.011,65617 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fse.plugin.resources.dll11.0.705.01,308,55217 ?????? 201005:45x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.resources.dll11.0.705.01012017 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.datastorage.singlenode.resources.dll11.0.705.010,63217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugin.resources.dll11.0.705.01,206,15217 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fss.plugincommon.resources.dll11.0.705.0403,33617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.securitysuite.ui.fssp.plugin.resources.dll11.0.705.0771,97617 ?????? 201005:46x86
Microsoft.forefront.server.ehsgatewaymanager.resources.dll11.0.705.013,19217 ?????? 201005:36x86
Microsoft.fss.antispam.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:36x86
Resourcestrings.dll.mui11.0.705.018,31217 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sharepointpowershell.resources.dll11.0.705.09,60817 ?????? 201005:37x86
Spvsapi.dll.mui11.0.705.09,60817 ?????? 201005:29??? ???? ???????
Sp_forefrontserver.chm??? ???? ???????314,78212 ?????? 200916:29??? ???? ???????


???????

???? ???????: 2420647 - ????? ??? ??????: 05/?? ??????/1434 - ??????: 4.0
????? ???
 • Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server
????? ??????: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB2420647 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ??? ??? ?? ???? ????????? ???? ??????? ???????(CTF) ?? ?? ???? ????? ????. ???? ?? ???? ?????????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? ??????. ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??? ????? ?? ???????? ?? ???? ????? ?? ?????. ?????? ??? ???? ?????????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ???????? ?? ??? ???????.
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????2420647

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com