S? d?ng Outlook Express v?i nhi?u Đ?a ch? Email, Nhi?u Tài kho?n và Nhi?u Danh tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2419568 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Ngày càng nhi?u ngư?i dùng Internet có nhi?u đ?a ch? email và nhi?u ngư?i c?n có nhi?u hơn. Ngày càng có nhi?u gia đ?nh không ch? có nhi?u ngư?i dùng mà c?n có nhi?u máy tính.

Thông tin thêm

Nhi?u Đ?a ch? Email

H?u h?t các Nhà cung c?p D?ch v? Internet (ISP) bao g?m nhi?u đ?a ch? email trong tài kho?n Internet c?a b?n. Nhưng không ph?i t?t c? đ?a ch? email đư?c t?o ra gi?ng nhau. M?t s? đ?a ch? email bi?u th? t?p th?c trên máy tính th?c, trong khi các đ?a ch? khác đơn thu?n là nh?ng m?i tên ?o tr? đ?n t?p th?c. Khi ai đó g?i thư đ?n đ?a ch? email c?a b?n, các byte v?t l? th?c đư?c lưu tr? trên máy tính c?a ISP c?a b?n, đư?c g?i là máy ch? thư, trong t?p c?a riêng b?n. T?p này đư?c g?i là h?p thư. M?i h?p thư đ?u có m?t tên riêng đ?ng th?i là đ?a ch? email c?a h?p thư. B?i v? m?t đ?a ch? email th?c t? ch? là con tr? đ?n m?t h?p thư nên r?t d? dàng đ? ISP t?o đ?a ch? email khác ch? đ?n cùng m?t h?p thư. Đ?a ch? như v?y đư?c g?i là bí danh. V? v?y, m?i h?p thư đ?u có ít nh?t m?t đ?a ch? email duy nh?t nhưng không ph?i t?t c? đ?a ch? email đ?u tr? đ?n m?t h?p thư duy nh?t.

Trư?c khi quy?t đ?nh cách c?u h?nh Outlook Express t?t nh?t cho nhi?u đ?a ch? email, trư?c tiên, b?n ph?i xác đ?nh m?nh có nhi?u h?p thư, có th? có nhi?u bí danh cho m?i h?p thư, hay m?t h?p thư duy nh?t v?i nhi?u bí danh. Ví d?: ISP c?a tôi bao g?m năm h?p thư v?i m?t tài kho?n Internet tiêu chu?n. M?i h?p thư có th? có t?i đa mư?i bí danh. Đi?u đó có ngh?a là tôi có th? có t?i đa 50 đ?a ch? email khác nhau.

Nhi?u Tài kho?n Ngư?i dùng Windows so v?i Nhi?u Danh tính

T? lâu, Windows đ? có tùy ch?n t?o tài kho?n Ngư?i dùng Windows cá nhân, cho phép nhi?u ngư?i chia s? m?t máy tính trong khi v?n gi? thi?t đ?t cá nhân. Trong các phiên b?n Windows c? hơn, cùng m?t th?i đi?m ch? m?t ngư?i dùng có th? đăng nh?p, v? v?y vi?c chuy?n đ?i ngư?i dùng đ?ng ngh?a v?i vi?c đóng t?t c? chương tr?nh và đăng xu?t hoàn toàn trư?c khi ngư?i dùng th? hai có th? đăng nh?p.. Thêm vào đó, dung lư?ng đ?a b? gi?i h?n khi?n cho vi?c nhi?u ngư?i ch? đơn thu?n mu?n m?i ngư?i dùng có thi?t đ?t email riêng bi?t nhưng không nh?t thi?t ph?i có thi?t đ?t Windows riêng tr? nên không th?c t?. T? phiên b?n 5, Outlook Express cung c?p cho chúng ta tùy ch?n s? d?ng nhi?u Danh tính trong m?t tài kho?n Ngư?i dùng Windows. M?i Danh tính có thi?t đ?t email và thi?t đ?t tài kho?n tin t?c, thi?t đ?t ch? đ? xem, thư m?c lưu tr? thư và quy t?c thư riêng. Trên th?c t?, m?i Danh tính là m?t c?u h?nh Outlook Express hoàn ch?nh c?a riêng m?nh.

Hi?n chúng ta đ? có đ?a c?ng dung lư?ng l?n hơn và b? x? l? nhanh hơn, tài kho?n Ngư?i dùng Windows tr? nên lôi cu?n hơn nhi?u. Th?m chí, Windows XP có tính năng Chuy?n đ?i Ngư?i dùng Nhanh cho phép b?n chuy?n đ?i gi?a các ngư?i dùng mà không ph?i đóng t?t c? chương tr?nh c?a m?nh và đăng xu?t. Tài kho?n Ngư?i dùng Windows cung c?p m?t s? l?i ích trong Danh tính Outlook Express:

 • B?o m?t t?t hơn
  Trong khi m?t Danh tính có th? đư?c b?o v? b?ng m?t kh?u, đi?u đó ch? ngăn ngư?i khác m? Danh tính trong Outlook Express. M?t kh?u không ngăn đư?c ngư?i dùng gi? m?o truy c?p vào thư m?c lưu tr? c?a Danh tính ho?c thi?t đ?t đăng k?.
 • Ki?m soát t?t hơn
  Do t?t c? Danh tính n?m trong m?t tài kho?n Ngư?i dùng, tr?c tr?c đ?i v?i tài kho?n Ngư?i dùng có th? phá h?ng t?t c? Danh tính, khi?n vi?c khôi ph?c t?t c? thi?t đ?t c?a chúng tr? nên r?t khó khăn. Thay vào đó, b?ng cách s? d?ng tài kho?n Ngư?i dùng riêng, tr?c tr?c đ?i v?i m?t tài kho?n Ngư?i dùng thư?ng s? không ?nh hư?ng đ?n các tài kho?n Ngư?i dùng khác.
 • Kh? năng s? d?ng t?t hơn
  Đ? chuy?n sang Danh tính khác, b?n ch? c?n b?m Chuy?n đ?i Danh tính trên menu T?p c?a Outlook Express. Đi?u này có ngh?a là thư cho Danh tính đ?u tiên s? không b? ki?m tra cho đ?n khi b?n chuy?n tr? l?i. N?u b?n ch? đóng Outlook Express m?t cách b?nh thư?ng, Danh tính đó s? v?n đư?c đăng nh?p và v? v?y ngư?i ti?p theo m? Outlook Express s? m? Danh tính đó. S? d?ng Chuy?n đ?i Nhanh Ngư?i dùng, b?n ch? c?n b?m Đăng xu?t trên menu B?t đ?u, sau đó b?m Chuy?n đ?i Ngư?i dùng và đăng nh?p vào tài kho?n Ngư?i dùng khác. Khi b?n chuy?n tr? l?i, Outlook Express s? v?n m? và ki?m tra thư gi?ng như b?n chưa thoát.

B?t Chuy?n đ?i Nhanh Ngư?i dùng

Tính năng Chuy?n đ?i Nhanh Ngư?i dùng b? t?t theo m?c đ?nh, nhưng b?n có th? b?t tính năng này ch? v?i m?t vài l?n b?m chu?t.

 1. B?m vào Pa-nen Đi?u khi?n trên menu B?t đ?u.
 2. Trong Pa-nen Đi?u khi?n, n?u b?n th?y "Ch?n m?t danh m?c" th? h?y b?m vào Chuy?n sang Ch? đ? xem C? đi?n trong pa-nen bên trái.
 3. B?m đúp vào bi?u tư?ng Tài kho?n Ngư?i dùng.
 4. Trong c?a s? Tài kho?n Ngư?i dùng, b?m Thay đ?i cách ngư?i dùng đăng nh?p ho?c đăng xu?t.
 5. Ch?n h?p ki?m cho Chuy?n đ?i Nhanh Ngư?i dùng.
 6. B?m Áp d?ng Tùy ch?n.

Chú ? r?ng tính năng Tr? năng SerialKeys s? không ho?t đ?ng n?u Chuy?n đ?i Nhanh Ngư?i dùng đư?c b?t.

Tuy nhiên, s? d?ng nhi?u Danh tính s? v?n cung c?p m?t s? kh? năng cho ngư?i dùng Windows XP.

 • Tách m?t tài kho?n email kh?i các tài kho?n khác
  B?n có th? c?n ph?i tách email cơ quan kh?i email cá nhân. Đi?u này c?ng s? giúp không g?i nh?m thư cho c?p trên ho?c khách hàng c?a b?n t? đ?a ch? email cá nhân. Ch? c?n t?o Danh tính m?i b?ng cách b?m Danh tính trên menu T?p, sau đó ch?n Thêm Danh tính M?i… (?nh ch?p màn h?nh cho h?p tho?i Danh tính M?i đư?c li?t kê bên dư?i).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Thêm Danh tính m?i b?ng ba l?n b?m chu?t đơn gi?n ti?p theo là tên.
 • Kh?i đ?ng s?ch
  Máy tính không hoàn h?o và s? c? và nh?m l?n s? x?y ra. Đôi khi, khi x?y ra s? c?, kh?i đ?ng s?ch là gi?i pháp đơn gi?n nh?t. Trong quá kh?, đi?u này ngh?a là g? cài đ?t hoàn toàn chương tr?nh g?p s? c? kh?i h? th?ng c?a b?n, sau đó cài đ?t l?i chương tr?nh t? đ?a thi?t l?p c?a chương tr?nh. Đ? kh?i đ?ng s?ch trong Outlook Express, ch? c?n t?o m?t Danh tính m?i. Sau đó, b?n s? có t?t c? thư m?c lưu tr? m?i và t?t c? thi?t đ?t m?c đ?nh.
 • D? dàng nh?p thư t? Danh tính khác
  Đ? truy c?p thu?t s? Nh?p, b?m Nh?p trên menu T?p, sau đó ch?n Thư. Sau đó ch?n Microsoft Outlook Express 6 và b?m Ti?p theo. Sau đó b?n có th? ch?n Danh tính ngu?n t? danh sách và làm theo thu?t s? đ? hoàn t?t. B?n có th? nh?p thư t? tài kho?n Ngư?i dùng Windows khác b?ng cách ch?n Nh?p thư t? thư m?c lưu tr? OE6 thay v? t? Danh tính. Tuy nhiên, b?n ph?i có toàn quy?n cho các t?p tài kho?n Ngư?i dùng ngu?n.
 • Truy c?p thư m?c Liên h? Chia s? trong S? Đ?a ch?
  T?t c? các danh tính chia s? m?t s? đ?a ch?. Liên h? c?a m?i Danh tính đư?c ?n kh?i Danh tính khác, nhưng t?t c? các Danh tính đ?u có th? truy c?p thư m?c Liên h? Chia s?. Tuy nhiên, m?i tài kho?n Ngư?i dùng Windows đ?u có s? đ?a ch? riêng không đư?c chia s? b?i tài kho?n Ngư?i dùng khác. Do đó, không có cách đơn gi?n nào đ? tài kho?n Ngư?i dùng chia s? liên h?. Nhưng đ?ng lo, có m?t cách.

T?o S? Đ?a ch? Chia s?


 1. Trên menu B?t đ?u, b?m Ch?y.
 2. G? vào h?p M? l?nh sau:
  wab /new
 3. B?m OK.
 4. B?m vào m?i tên xu?ng trong h?p T?m trong: và ch?n Tài li?u Chia s?.
 5. G? Tên t?p mà b?n ch?n và b?m M?.
 6. Bây gi? b?n có th? nh?p liên h? c?a m?nh b?ng cách ch?n Nh?p trong menu T?p, đ?ng trư?c S? Đ?a ch? (wab).
Bây gi? t?t c? tài kho?n Ngư?i dùng s? có th? m? s? đ?a ch? m?i b?ng cách b?m đúp vào bi?u tư?ng c?a s? đ?a ch? trong thư m?c Tài li?u Chia s?. Tuy nhiên, Outlook Express s? không bao g?m s? đ?a ch? này khi ki?m tra tên tr? khi b?n c?ng ch?nh s?a s? đăng k? cho m?i tài kho?n Ngư?i dùng đ? s? đ?a ch? m?c đ?nh c?a Outlook Express là s? đ?a ch? trong thư m?c Tài li?u Chia s?.

G?i Email đ?n Đúng Ngư?i dùng

N?u m?i ngư?i dùng có m?t h?p thư riêng trên máy ch? thư, s? không có s? c?. Nhưng n?u nhi?u ngư?i dùng truy c?p m?t h?p thư có nhi?u bí danh, b?n s? ph?i s? d?ng quy t?c thư đ? đ?m b?o r?ng m?i ngư?i dùng s? ch? t?i xu?ng thư đư?c g?i đ?n bí danh c?a h?. Đi?u này là do ngư?i dùng đ?u tiên (ho?c tài kho?n thư Outlook Express đ?u tiên) t?i xu?ng thư s? t? đ?ng t?i xu?ng t?t c? thư trong h?p thư. Đây ch? là cách mà thư POP3 ho?t đ?ng.

Ví d?: Frank Lee đăng k? v?i ISP đ?a phương, A. Datum Corporation, cho m?t tài kho?n Internet có m?t h?p thư POP3 v?i ba bí danh, do đó có t?ng s? b?n đ?a ch? email. Đ?a ch? email c?a Frank là frank@adatum.com. Andrea, v? c?a Frank, đang s? d?ng bí danh andrea@adatum.com, trong khi đó, Mark, con trai c?a Frank, s? s? d?ng mark@adatum.com và con gái, Cristina, s? s? d?ng cristina@adatum.com.

H?y b?t đ?u b?ng vi?c đ?m b?o r?ng Cristina ch? nh?n đư?c email đư?c g?i đ?n cho cô ?y. Frank, qu?n tr? viên máy tính, đăng nh?p v?i tư cách Cristina và m? Outlook Express c?a Cristina. Sau đó, Frank t?o m?t quy t?c thư:
 1. B?m Quy t?c Thư trên menu Công c?, sau đó b?m Thư.
 2. B?m M?i.
 3. Trong h?p Đi?u ki?n, ch?n h?p có nh?n nơi d?ng Đ?N ho?c CC ch?a các t? c? th?.
 4. Trong h?p Hành đ?ng, ch?n Không T?i xu?ng t? máy ch?.
 5. Trong h?p Mô t?, b?m vào các t? c? th? đư?c g?ch chân màu xanh.
 6. G? đ?a ch? email, ví d?: cristina@domain.com.
 7. B?m vào nút Thêm.
 8. B?m vào nút Tùy ch?n.
 9. Ch?n nơi không ch?a.
 10. B?m OK.
 11. Trong h?p Tên, g? tên có ? ngh?a cho quy t?c.
 12. B?m OK đ? đóng h?p tho?i Quy t?c Thư. (?nh ch?p màn h?nh cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Tùy ch?n Đi?u ki?n c?a Quy t?c cho phép b?n t?o quy t?c bao g?m ho?c không bao g?m.


Quy t?c cu?i cùng s? gi?ng ?nh ch?p màn h?nh này:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Thư không đư?c g?i đ?n Cristina s? không đư?c t?i xu?ng.

Bây gi?, Frank s? ph?i đăng nh?p v?i tư cách Mark và t?o quy t?c tương t? đ? lo?i tr? thư không đư?c g?i đ?n Mark, sau đó đăng nh?p v?i tư cách Andrea đ? lo?i tr? thư không đư?c g?i đ?n Andrea. Bư?c cu?i cùng là đ? Frank t?o quy t?c riêng trong tài kho?n Ngư?i dùng c?a riêng anh ?y. Tuy nhiên, quy t?c c?a Frank ph?i s? d?ng Đi?u ki?n khác đ? đ?m b?o r?ng không có thư nào b? b? sót trên máy ch?. Đi?u ki?n c?a anh ?y ph?i là:

Nơi d?ng Đ?N ho?c CC ch?a cristina@adatum.com, mark@adatum.com ho?c andrea@adatum.com
Không T?i xu?ng t? máy ch?

Cristina, Mark và Andrea bây gi? s? ch? nh?n đư?c thư có đ?a ch? email tương ?ng c?a h? trong Đ?N ho?c CC. Frank s? nh?n đư?c t?t c? email khác đư?c g?i đ?n h?p thư. C?n lưu ? r?ng m?i thư đư?c g?i đ?n Cristina, Mark ho?c Andrea v?i đ?a ch? email c?a h? trong d?ng BCC (b?n sao ?n) s? không đư?c g?i đúng. Đi?u đó s? ph? thu?c vào vi?c Frank chuy?n ti?p thư đó đ?n đúng đ?a ch? email.

Nhu c?u Chia s? c?a Nhi?u Ngư?i dùng

B?t k? s? lư?ng Ngư?i dùng Windows và Danh tính đang đư?c s? d?ng trên máy tính ho?c m?ng c?a b?n và b?t k? s? ngư?i có liên quan, t?t c? đ?u chia s? m?t n?i dung: nhu c?u cho môi trư?ng máy tính an toàn, đ?c bi?t trong l?nh v?c email. Chúng tôi không th? mong đ?i tr? nh? và ngư?i b?t đ?u khác hi?u t?t c? các v?n đ? b?o m?t liên quan đ?n email, v? v?y chúng tôi ph?i c? g?ng h?t s?c đ? giúp Outlook Express an toàn. Bư?c đ?u tiên là đ?m b?o h? th?ng máy tính và ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n đư?c c?p nh?t. Trong trư?ng h?p Windows XP, đi?u đó có ngh?a là b?n nên cài đ?t Windows XP Gói D?ch v? 2 (SP2) ngay hôm nay, n?u b?n chưa cài. SP2 mang l?i các thay đ?i quan tr?ng cho Outlook Express. SP2 s? giúp Outlook Express an toàn hơn cho t?t c? ngư?i dùng máy tính c?a b?n, t?t c? Danh tính Outlook Express c?a b?n và t?t c? tài kho?n Ngư?i dùng Windows c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2419568 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 6.0
T? khóa: 
kbaccounts KB2419568

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com