Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n lên b? ki?m soát mi?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241594 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n c?a d?ch v? thư m?c Active Directory lên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên.

Trong m?t đi?n h?nh t?p ph?c h?i ho?t đ?ng, Microsoft Windows Backup ho?t đ?ng ? ch? đ? Khôi ph?c nonauthoritative. Trong ch? đ? này, Windows Backup khôi ph?c l?i t?t c? các t?p tin, bao g?m c? các đ?i tư?ng Active Directory, v?i b?n g?c Update Sequence Number (USN) ho?c s? đi?n tho?i c?a h?. Active Directory sao nhân b?n h? th?ng s? d?ng H?i quân M? đ? phát hi?n và nhân r?ng thay đ?i đ? Active Directory đ? t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?ng. T?t c? d? li?u đư?c khôi ph?c nonauthoritatively xu?t hi?n đ? h? th?ng nhân r?ng Active Directory như d? li?u c?. D? li?u c? không bao gi? đư?c nhân r?ng đ? b?t k? b? ki?m soát mi?n khác. H? th?ng nhân r?ng Active Directory C?p Nh?t d? li?u ph?c h?i v?i d? li?u m?i hơn t? các b? đi?u khi?n vùng. Th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n gi?i quy?t v?n đ? này.

Chú ý S? d?ng m?t khôi ph?c th?m quy?n v?i h?t s?c th?n tr?ng v? có hi?u l?c nó có th? có trên Active Directory. M?t khôi ph?c th?m quy?n ph?i đư?c th?c hi?n ngay l?p t?c sau khi máy tính đ? đư?c khôi ph?c t? b?n sao lưu trư?c, trư?c khi kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n trong ch? đ? chu?n. M?t khôi ph?c th?m quy?n sao chép t?t c? các đ?i tư?ng đư?c đánh d?u có th?m quy?n đ? m?i đi?u khi?n vùng lưu tr? các b?i c?nh đ?t tên các đ?i tư?ng t?i. Đ? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n trên máy tính, b?n ph?i s? d?ng các công c? Ntdsutil.exe đ? th?c hi?n thay đ?i USN c?n thi?t đ? cơ s? d? li?u Active Directory.

Có m?t s? ph?n c?a Active Directory mà không th? ho?c không c?n đư?c khôi ph?c m?t cách đ?c quy?n:
 • B?n không th? authoritatively khôi ph?c gi?n đ?.
 • B?i c?nh đ?t tên c?u h?nh c?ng là r?t nh?y c?m, b?i v? thay đ?i s? ?nh hư?ng đ?n toàn b? r?ng. Ví d?, nó không có ? ngh?a đ? khôi ph?c k?t n?i các đ?i tư?ng. Đ?i tư?ng k?t n?i nên đư?c tái t?o b?i ki?n th?c nh?t quán Checker (KCC) ho?c b?ng tay. Khôi ph?c máy ch? và các đ?i tư?ng thi?t đ?t NTDS làm cho c?m giác khi không phá ho?i gi?i đáp th?c m?c đ? đư?c th?c hi?n trư?c khi. N?u b?n không ch?c ch?n, liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? đư?c tr? giúp:
  http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
 • Trong b?i c?nh tên mi?n, không khôi ph?c l?i b?t k? đ?i tư?ng nào mà đ?i phó v?i thân nhân đ?nh danh (RID) h? bơi. Đi?u này bao g?m subobject "Thoát kh?i Set" tài kho?n máy tính đi?u khi?n tên mi?n và đ?i tư?ng $ RidManager trong các thùng ch?a h? th?ng.
 • M?t v?n đ? là nhi?u ki?u tên phân bi?t liên k?t có th? phá v? khi b?n khôi ph?c. Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n các đ?i tư?ng đư?c s? d?ng b?i d?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS). Nh?ng t?n t?i bên dư?i CN = d?ch v? nhân b?n t?p, CN = h? th?ng, DC =yourdomain và CN = NTFRS m?c đăng k?, CN =DC trương m?c máy tính.
 • C? g?ng authoritatively khôi ph?c m?t b?i c?nh đ?t tên đ?y đ? s? luôn luôn bao g?m các đ?i tư?ng mà có th? phá v? các ch?c năng thích h?p c?a các b? ph?n quan tr?ng c?a Active Directory. B?n nên luôn luôn c? g?ng authoritatively khôi ph?c m?t t?p t?i thi?u c?a các đ?i tư?ng.
 • Cu?i cùng, các v?n đ? tương t? có th? t?n t?i cho các đ?i tư?ng t?o b?i ?ng d?ng khác. Nh?ng đi vư?t ra ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.
Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng s? thay th? t?t c? các m?i, đ? xóa, ho?c s?a đ?i các đ?i tư?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà đang đư?c khôi ph?c.

Khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng c?a m?t b?i c?nh đ?t tên có ch?a hai ho?c nhi?u b?n sao là m?t h?p nh?t có th?m quy?n. Trong m?t h?p nh?t có th?m quy?n, t?t c? các đ?i tư?ng đư?c xóa ho?c l?n đư?c cu?n l?i đ? khi sao lưu đư?c th?c hi?n. Các đ?i tư?ng đư?c t?o ra sau khi sao lưu đư?c nhân r?ng t? đ?t tên b?n sao b?i c?nh. M?t h?p nh?t có th?m quy?n đ?i di?n cho m?t h?p nh?t c?a ti?u bang đ? t?n t?i khi sao lưu đư?c th?c hi?n v?i các đ?i tư?ng m?i đư?c t?o sau khi sao lưu.

Khi b?n nonauthoritatively khôi ph?c m?t b?i c?nh đ?t tên có ch?a m?t b?n sao duy nh?t, b?n th?c s? th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n.

Chú ý Sau khi b?n th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n, b?n có th? xóa tài kho?n ngư?i dùng và các thành viên nhóm trong Active Directory. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thêm ngư?i dùng đ? khôi ph?c l?i cho các nhóm c?a h?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách thêm ngư?i dùng đ? khôi ph?c l?i cho các nhóm c?a h?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
840001Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i xóa tài kho?n ngư?i dùng và các thành viên nhóm trong Active Directory

Th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n

Sau khi d? li?u đ? đư?c khôi ph?c, s? d?ng Ntdsutil.exe đ? th?c hi?n khôi ph?c th?m quy?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. T?i d?u nh?c l?nh, g? ntdsutil, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Lo?i Khôi ph?c th?m quy?n, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Lo?i Khôi ph?c cơ s? d? li?u, b?m phím ENTER, nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Có.

Khôi ph?c m?t subtree

Thư?ng xuyên, có th? không mu?n khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u toàn b? v? c?a sao chép tác đ?ng này s? có trên tên mi?n c?a b?n ho?c r?ng. Authoritatively khôi ph?c m?t subtree trong m?t khu r?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n.
 2. Khi tr?nh đơn kh?i đ?ng Windows 2000 đư?c hi?n th?, ch?n Khôi ph?c d?ch v? thư m?c ch? đ?, và sau đó nh?n ENTER.
 3. Khôi ph?c d? li?u t? phương ti?n sao lưu đ? khôi ph?c th?m quy?n m?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào Sao lưu đ? b?t đ?u các ti?n ích sao lưu Windows 2000 Server.
  2. Nh?p vào Thu?t s? Khôi ph?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  3. Ch?n v? trí sao lưu thích h?p, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng ít nh?t là H? th?ng đ?aTr?ng thái h? th?ng container đư?c l?a ch?n.
  4. Nh?p vào Nâng cao, và sau đó đ?m b?o r?ng b?n khôi ph?c đi?m đ?u m?i. N?u b?n không s? d?ng tr?nh đơn Advanced, quá tr?nh khôi ph?c s? không thành công.
  5. Trong các Khôi ph?c t?p đ? danh sách, b?m vào V? trí g?c.
  6. Nh?p vào Ok, và sau đó hoàn thành quá tr?nh khôi ph?c. M?t ch? báo ti?n tr?nh tr?c quan đư?c hi?n th?.
  7. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, kh?i đ?ng l?i không.
 4. T?i d?u nh?c l?nh, g? ntdsutil, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Lo?i Khôi ph?c th?m quy?n, và sau đó nh?n ENTER.
 6. G? l?nh sau đây, sau đó nh?n ENTER:
  Khôi ph?c subtree ou =OU_Name, dc =Domain_Name, dc =xxx


  Chú ý Trong l?nh này, OU_Name là tên c?a các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n khôi ph?c, Domain_Name là tên mi?n mà OU n?m trong, và xxx là tên mi?n internet c?p qu?c gia c?a b? đi?u khi?n tên mi?n, ví d? như "com," "org," ho?c "r?ng."
 7. Lo?i b? thu?c lá, b?m phím ENTER, g? b? thu?c lá, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Lo?i exit, và sau đó nh?n ENTER.
 9. Kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n.
THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng lên b? ki?m soát mi?n t? b?n sao lưu trư?c đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
240363Làm th? nào đ? s? d?ng chương tr?nh sao lưu đ? sao lưu và khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm v? nh?ng tác đ?ng th?c hi?n m?t khôi ph?c th?m quy?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216243Nh?ng ?nh hư?ng trên tín thác và trương m?c máy tính khi b?n authoritatively ph?c h?i ho?t đ?ng thư m?c
248132 Làm th? nào đ? ph?c h?i tài kho?n máy tính đi?u khi?n đ? b? xóa tên mi?n trong Windows 2000
840001 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i xóa tài kho?n ngư?i dùng và các thành viên nhóm trong Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 241594 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB241594 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:241594

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com