E-pasta zi?ojumi netiek sa??ma jaunu dom?nu, pievienojot programm? Office 365 port?lam

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2415053 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Pievienojot jaunu dom?nu programm? Office 365 port?ls Microsoft Office 365 un izveidot lietot?ju vai main?t eso?os lietot?jus izmantot jauno dom?nu, e-pasta zi?ojumi netiek sa?emti jaunu dom?na.

Tas var notikt, ja ir sp?k? k?ds no ?iem:
  • Dom?na ir atk?rtot visiem Microsoft Exchange Online serveriem. Tas var ilgt ne vair?k k? stundu.
  • Atbilsto?o MX ieraksta nepast?v vai ir dubl?t visus j?su dom?nu nosaukumu sist?mas (DNS) serverus vis? pasaul?. Tas var ilgt ne vair?k k? 72 stundu laik?.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
  1. P?rliecinieties, ka jaunu dom?na ir p?rbaud?t Office 365 port?lam.
  2. P?rliecinieties, ka jaunu dom?na MX ieraksts nor?da uz v?rt?bu, kas ir nor?d?ta sada?? Office 365 port?lam DNS iestat?jumusExchange Online. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
    Darbs ar dom?nu nosaukumus un DNS ierakstus
  3. Jums var b?t j?gaida l?dz 72 stundu laik?.
Ja MX A ieraksts nor?diet savu pa?reiz?jo atra?an?s vietu, ir j?veic papildu darb?bas, lai j?su e-pastu nos?ta Office 365 lietot?jiem. Izmantojiet k?du no ??m metod?m:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2415053 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 16.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbmt KB2415053 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2415053

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com