Lm th? no ? kh?c ph?c s? c? trong Outlook s?p ho?c ng?ng p ?ng (treo) khi n ?c s? d?ng v?i Office 365

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2413813 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Bi vi?t ny m t? cch kh?c ph?c nh?ng v?n ? trong Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 ho?c Microsoft Office Outlook 2007 sau khi Outlook ?c s? d?ng v?i Office 365:
 • ?ng p ?ng (treo).
 • Outlook s?p ngay c? khi b?n khng s? d?ng n.
 • Outlook s?p khi b?n kh?i ?ng.

QUY TR?NH

? gip kh?c ph?c s? c? Outlook trong mi tr?ng Office 365, h?y lm theo cc b?c sau.

Outlook 2013 andOutlook 2010

B?c 1: i?u tra cc v?n ? v?i tr?nh b? sung
 1. Th?c hi?n m?t trong cc b?c sau:
  • N?u b?n ang ch?y Windows XP, b?m B?t ?u, v sau b?m ch?y.
  • N?u b?n ang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, b?m B?t ?u.
 2. Lo?i Outlook/Safe, sau b?m OK.
 3. N?u v?n ? ?c kh?c ph?c, trn menu t?p , b?m vo tu? ch?nv sau b?m Tr?nh b? sung.
 4. Ch?n phn b sung COM, v sau b?m B?t ?u.
 5. B?m ? b? Chon Tt ca cc hp kim trong danh sch, v sau b?m OK.
 6. Kh?i ?ng l?i Outlook. N?u s? c? khng x?y ra, B?t ?u thm tr?nh b? sung m?t l?n cho ?n khi s? c? x?y ra.
B?c 2: Ch?y Outlook ch?n on
 1. M? Panel iu khin, v sau m? thm ho?c lo?i b? chng tr?nh (n?u b?n ang ch?y Windows XP) ho?c chng tr?nh v tnh nng (n?u b?n ang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7).
 2. Trong danh sch cc chng tr?nh ci ?t chuyn bi?t, ph?i clickthe m?c ? ci ?t chuyn bi?t Office c?a b?n, v sau b?m s?a.
B?c 3: T?o thng tin ngi dung m?i
 1. M? Panel iu khin, v sau b?m vo th m?c.
 2. Nh?p vo Hi?n th? h? s.
 3. Ch?n h? s m b?n mu?n lo?i b? v sau b?m lo?i b?.
 4. B?m vo Thm.
 5. Trong h?p Tn h? s , nh?p tn cho h? s.
 6. Ch? ?nh tn ngi dung, ?a ch? SMTP chnh v m?t kh?u. Sau b?m ti?p theo.
 7. B?n c th? nh?n ?c thng bo sau:
  Cho php cc web site ? ?t c?u h?nh alias@Domain ci ?t chuyn bi?t my ch??
  Trong thng bo ny, b?m ? ch?n hp kim khng yu c?u ti v? web site ny m?t l?n n?a , v sau b?m cho php.
 8. Khi b?n ?c nh?c, nh?p thng tin k nh?p c?a b?n v sau b?m OK.
 9. Khi thi?t l?p xong, b?m k?t thc.

Outlook 2007

B?c 1: i?u tra cc v?n ? v?i tr?nh b? sung
 1. Th?c hi?n m?t trong cc b?c sau:
  • N?u b?n ang ch?y Windows XP, b?m B?t ?u, v sau b?m ch?y.
  • N?u b?n ang ch?y Windows Vista ho?c Windows 7, b?m B?t ?u.
 2. Lo?i Outlook/Safe, sau b?m OK.
 3. N?u v?n ? ?c gi?i quy?t, trn menu cng c? , b?m vo Trung tm tin c?y, v b?m tr?nh b? sung.
 4. Ch?n phn b sung COM, v sau b?m B?t ?u.
 5. B?m ? b? Chon Tt ca cc hp kim trong danh sch, v sau b?m OK.
 6. Kh?i ?ng l?i Outlook. N?u s? c? khng x?y ra, B?t ?u thm tr?nh b? sung m?t l?n cho ?n khi s? c? x?y ra.
B?c 2: Ch?y Outlook ch?n on
 1. Kh?i ?ng Outlook 2007.
 2. B?m Tr? gip, v sau b?m Ch?n on Office.
 3. B?m ti?p t?c, v sau b?m Ch?y ch?n on.
 4. N?u s? c? ?c xc ?nh, ch?n on Office c th? s?a ch?a v?n ?.
B?c 3: T?o thng tin ngi dung m?i
 1. M? Panel iu khin, v sau b?m vo th m?c.
 2. Nh?p vo Hi?n th? h? s.
 3. Ch?n h? s m b?n mu?n lo?i b? v sau b?m lo?i b?.
 4. B?m vo Thm.
 5. Trong h?p Tn h? s , nh?p tn cho h? s.
 6. Ch? ?nh tn ngi dung, ?a ch? SMTP chnh v m?t kh?u. Sau b?m ti?p theo.
 7. B?n c th? nh?n ?c thng bo sau:
  Cho php cc web site ny ? c?u h?nh b danh > @<domain> ci ?t chuyn bi?t my ch??</domain>
  Trong thng bo ny, b?m ? ch?n hp kim khng yu c?u ti v? web site ny m?t l?n n?a , v sau b?m cho php.
 8. Khi b?n ?c nh?c, nh?p thng tin k nh?p c?a b?n v sau b?m OK.
 9. Khi thi?t l?p xong, b?m k?t thc.

Kh?c ph?c s? c? c?u h?nh Outlook b?ng cch s? d?ng Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool (OCAT)

B?n c?ng c th? s? d?ng OCAT ? kh?c ph?c s? c? Outlook. ? bi?t thm thng tin v? OCAT, h?y xem bi vi?t sau trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2659007 Thng tin cng c? phn tch c?u h?nh Outlook

THNG TIN

? bi?t thm thng tin v? chuy?n dong lnh ?c s? d?ng cng v?i Outlook 2013, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Kho chuy?n ?i dong lnh cho Outlook 2013
? bi?t thm thng tin v? chuy?n dong lnh ?c s? d?ng cng v?i Outlook 2010, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Kho chuy?n ?i dong lnh cho Outlook 2010
? bi?t thm thng tin v? chuy?n dong lnh ?c s? d?ng cng v?i Outlook 2007, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
Kho chuy?n ?i dong lnh cho Microsoft Office Outlook 2007
B?n v?n c?n tr? gip? Truy c?p vo C?ng ?ng Office 365 .

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2413813 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Mi 2014 - Xem xt l?i: 17.0
p d?ng
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2413813 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2413813

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com