Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Userdump.exe đ? t?o m?t t?p k?t xu?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 241215 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?n có th? s? d?ng công c? Userdump.exe đ? t?o ra m?t k?t xu?t s? d?ng m?t quá tr?nh đó t?t v?i ngo?i l? ho?c đ? ng?ng đáp ?ng (treo).

Thông tin thêm

Đ? t?o m?t t?p k?t xu?t (.dmp) cho m?t quá tr?nh t?t v?i ngo?i l?

 1. Ch?y Setup.exe chương bộ x? l? văn b?n c?a b?n.

  Lưu ?:
  • theo m?c đ?nh, chương tr?nh Setup.exe này đi kèm v?i công c? Userdump.exe trong m?c tin thư thoại C:\kktools\userdump8.1\Architecture.
  • Này Setup.exe programinstalls tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i, cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin Userdump.sys và t?o bi?u tư?ng tr?nh k?t xu?t trong Panel điều khiển.
  • N?u b?n có nhu c?u c? th?, t?t tính năng "xu?t ngày k?t thúc quá tr?nh" khi b?n ch?y chương tr?nh Setup.exe.
 2. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào ProcessDump.
 3. Trên tab Ngo?i l? giám sát , b?mm?i, thêm tên chương tr?nh phù h?p vào danh sách giám sát và sau đó b?mOK. Ví d?, thêm tên chương tr?nh, ch?ng h?n như Lsass.exe Winlogon.exe, Mtx.exe, orDllhost.exe.
 4. Trong màn h?nh h?p b?m programname mà b?n đ? nh?p trong bư?c 3 và sau đó b?m vào quy t?c.
 5. B?m đ? ch?n Quy t?c tu? ch?nh, ch?n lo?i oferror mà b?n mu?n kích ho?t các chương tr?nh mà b?n nh?p trong bư?c 3 trong danh sách tùy ch?nh quy t?c và sau đó b?m OK.

  Ví d?: ch?n lo?i l?i truy c?p violation(c0000005) .
Khi chương tr?nh giám sát ra m?t thông báo truy c?p l?i vi ph?m, kh?i đ?ng công c? Userdump.exe, và sau đó công c? Userdump.exe t?o m?t t?p k?t xu?t (.dmp) trong các% SystemRoot % m?c tin thư thoại. B?ng cách phân tích .dmp t?p này, b?n có th? gây ra isolatethe các thông báo l?i vi ph?m truy nh?p tr?nh.

Đ? t?o m?t t?p k?t xu?t tr?nh treo

 1. Ch?y Setup.exe chương bộ x? l? văn b?n c?a b?n.

  Lưu ?:
  • theo m?c đ?nh, chương tr?nh Setup.exe này đi kèm v?i công c? Userdump.exe trong m?c tin thư thoại C:\kktools\userdump8.1\architecture.
  • Này Setup.exe programinstalls tr?nh đi?u khi?n ch? đ? l?i, cài đ?t chuyên bi?t các t?p tin Userdump.sys và t?o bi?u tư?ng tr?nh k?t xu?t trong Panel điều khiển.
  • N?u b?n có nhu c?u c? th?, t?t tính năng "xu?t ngày k?t thúc quá tr?nh" khi b?n ch?y chương tr?nh Setup.exe.
 2. Khi chương tr?nh d?ng đáp ?ng, di chuy?n sang phiên b?n Userdump.exe cho b? x? l? t?i d?u ki?m nh?c l?nh và sau đó g? thefollowing l?nh:
  userdump PID
  Lưu ? Trong l?nh này, PID là tr?nh gi? ch? cho quá tr?nh ID (PID) c?a chương tr?nh đ? ng?ng đáp ?ng. Toobtain PID c?a chương tr?nh, m? tr?nh qu?n l? tác v?, và sau đó nh?p vào tabquá tr?nh .
Khi b?n ch?y các userdump PID l?nh .dmp t?p đư?c t?o ra. B?n có th? s? d?ng t?p k?t xu?t này performpost-mortem g? l?i chương tr?nh như công c? Windbg.exe.

N?u b?n ch?y thi?t l?p đ? cài đ?t chuyên bi?t công c? Userdump.exe, m?t s? tính năng b? sung đư?c kích ho?t. Các tính năng b? sung c?a công c? Userdump.exe đư?c mô t? chi ti?t trong t?p Userdocs.doc đi kèm v?i công c? Userdump.exe. Các tính năng b? sung bao g?m:
 • Tr?nh t? bán phá giá. B?n có th? đ?t c?u h?nh công c? Userdump.exe t? đ?ng t?o m?t t?p k?t xu?t chương tr?nh nh?t đ?nh khi chương tr?nh g?p m?t lo?i l?i, ch?ng h?n như m?t kh?i x? l? ngo?i l? ho?c b? l?c ngo?i l? không đư?c c?p.
 • Phím nóng quá tr?nh tr?ng. B?n có th? k?t h?p m?t singlekeystroke v?i m?t h?nh ?nh nh? phân đ? kích ho?t các công c? Userdump.exe t?o m?t t?p k?t xu?t.
 • Giám sát ngo?i l?. Userdump.exe công c? có th? monitorprograms cho trư?ng h?p ngo?i l? và có th? t? đ?ng generatedump t?p tin khi x?y ra ngo?i l? nh?t đ?nh. B?n có th? c?u h?nh xem anexception gây ra m?t t?p k?t xu?t cho m?i chương tr?nh b?ng cách s? d?ng ti?n ích tr?nh k?t xu?t. B?n có th? truy c?p ti?n ích tr?nh k?t xu?t t? Panel điều khiển.

Tham kh?o

T?i xu?ng phiên b?n 8.1 công c? Userdump.exe và tài li?u, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E089CA41-6A87-40C8-BF69-28AC08570B7E&displaylang=en
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
258833 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? s? d?ng CPU cao c?a tr?nh MTS ho?c COM +
Đ? t?i xu?ng m?i nh?t g? l?i công c? dành cho Windows (Phiên b?n 32-bit), ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 241215 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB241215 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 241215

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com