Uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop re?istr??anas k??das apraksts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2404500 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

M??inot instal?t atjaunin?jumus ar klienta datoriem, izmantojot r?ku Office 365 darbvirsmas iestat?jumu, var rasties k??das. Ja rodas k??da, k??das zi?ojums tiek re?istr?ta biroja 365 darbvirsmas iestat?jumu Toollog failu. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, var tikt par?d?ti k??du zi?ojumi un apst?k?iem, kas izraisa ??s k??das.

PAPILDINFORM?CIJA

Uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop ?urn?la faili var atrasties ??d?s viet?s:
  • Kam?r Office 365 darbvirsmas iestat?jumu r?ks darbojas, varat ar? nospiest tausti?u kombin?ciju Ctrl + Shift + L iepakot log failus un saglab?tu tos j?su izv?l?taj? viet?.
  • Dator?, kur? darbojas Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vai Windows Vista, ?urn?lfails var atrast vien? no ??m viet?m:
    • C:\Users\<User_Name></User_Name>\AppData\Local\Microsoft\Office365\DesktopSetup
    • %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Office365\DesktopSetup
Turpm?k nov?rst t?dus jaut?jumus k? nevar?ja instal?t atjaunin?jumus, skatiet ??dos ?urn?la failos:
  • lietojumprogrammas ?urn?ls
  • Log failus map? Windows atjaunin??anas ?urn?la

Kad nepiecie?amo atjaunin?jumu instal??ana nav veiksm?gs, lietojumprogrammas ?urn?ls tiek re?istr?ts neveiksmes. Notikumi, kas saist?ti ar uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop satur ??du tekstu:

Source = msiinstaller

p?c noklus?juma ?? inform?cija ar? ?urn?l? tiek re?istr?ts Windows Update. Windows Update log failu atra?an?s vieta ir % windir%\WindowsUpdate.log. Windows atjaunin??anas ?urn?lfails var satur?t inform?ciju par to, k?p?c nebija uzst?d?tas specifisko atjaunin?jumu.

Uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop var atgriezt ar? MSI specifisk?m k??d?m un atjaunin?jumi, kas tiek piem?roti sakar? ar k??du kodiem. T?s nav k??das, kuru ?ener? Office 365 darbvirsmas iestat?jumu r?ku. ?ie ir k??das, kas ?ener? atjaunin?jumus. Skat?t piln?gu sarakstu ar k??d?m, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
K??du kodi

Office 365 darbvirsmas uzst?d??anas k??das

Tabul? pied?v?jam inform?ciju par apst?k?iem, kas var izrais?t k??das uzst?d??anas r?ks Office 365 Desktop. Tabul? ir aprakst?ts k??das zi?ojums, kas tiek sa?emts un kas ir ierakst?tas ?urn?l?.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
IDSatursApraksts
AbortMessageDescriptionAtcelt instal??anu var liegt savienojumu ar Microsoft Office 365.Dialoglodzi?u P?rtraukt aprakstu
AbortMessageTitleVai v?laties atcelt instal??anu?Virsraksta teksts dialoglodzi?? priek?laic?ga p?rtrauce
AdminMustSignInForUpdatesJ?su datora kontam nav at?aujas, kas vajadz?gi, lai atjaunin?tu datoru. Sazinieties ar sist?mas administratoru, lai atjaunin?tu datoru un p?c tam v?lreiz palaidiet Office 365 darbvirsmas iestat?jumu. Ja probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties ar sist?mas administratoru.Br?din?juma tekstu, kad past?v?gais lietot?js uz Windows XP nevar instal?t atjaunin?jumus
AppConfigurationsAvailableVarat konfigur?t darbvirsmas lietojumprogrammas, kas izmantojamas Office 365.St?sta lietot?js, ka lietojumprogrammu konfigur?cijas var veikt bez administratora ties?b?m
CannotDownloadUpdatesDescriptionBiroja 365 darbvirsmas iestat?jumu nevar?ja lejupiel?d?t atjaunin?jumus dator?. P?rbaudiet savu t?kla savienojumu un starpniekservera iestat?jumus un p?c tam v?lreiz palaidiet Office 365 darbvirsmas iestat?jumu. Ja probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties ar sist?mas administratoru.Teksts ekr?n? pras?bas par nesp?j lejupiel?d?t atjaunin?jumus
CannotDownloadUpdatesTitleBiroja 365 darbvirsmas iestat?jumu nevar?ja lejupiel?d?t atjaunin?jumus dator?.Sada?as pras?bas ekr?nu par nesp?j lejupiel?d?t atjaunin?jumus
ConfigurationDataNotAvailableFormatStringKonfigur?cijas dati {0} pa?laik nav pieejams.{0} ir produkta nosaukumu.
ConfigurationOptionsChangedKonfigur?cijas opcijas ir main?ju?ies. L?dzu, p?rbaudiet savu izv?li un noklik??iniet uz turpin?t.Apraksts, kas atrodas zem virsraksta
ConfigureAppForMigrationIncompatibleDescription{0} versija nav sader?ga ar Office 365. T? turpin?s str?d?t ar pa?reiz?jiem iestat?jumiem, bet nedarbosies p?c tam, kad j?s transitioned Office 365.Teksta labaj? pus? panel?
ConfigureLyncDisabledDescriptionNav atrasts Microsoft Lync sader?gu versiju.Statusa r?ts teksts
ConfigureLyncDisabledTitleNevar konfigur?t Microsoft LyncStatusa r?ts teksts
ConfigureLyncUncheckedDescriptionJ?s izv?l?j?ties Microsoft Lync konfigur?t izmanto?anai ar Microsoft Office 365.Statusa r?ts teksts
ConfigureLyncUncheckedTitleMicrosoft Lync netiks konfigur?tiStatusa r?ts teksts
ConfigureLyncUnprovisionedDescriptionJ?su konts nav nodro?in?ta pakalpojuma Lync. L?dzu, sazinieties ar administratoru.Statusa r?ts teksts
ConfigureLyncUnprovisionedTitleLync nevar konfigur?tStatusa r?ts teksts
ConfigureOutlookDisabledDescriptionNav atrasta sader?ga Microsoft Outlook versiju.Statusa r?ts teksts
ConfigureOutlookDisabledTitleNevar konfigur?t Microsoft OutlookStatusa r?ts teksts
ConfigureOutlookTransitionNotReadyDescriptionBiroja kont? ir transitioned tiek Office 365. Tom?r, j?su sist?mas administrators nav ir pabeigu?i, p?rejas process. P?rbaudiet kop? ar sist?mas administratoru, ka p?rejas procesa Office 365 kontam ir pabeigta pirms konfigur?t Microsoft Outlook.Labais panelis Outlook konfigur?cijas lietot?jam, kur? ir noteikts p?rejas posms, bet kur? nav gatavs Office 365 konfigur?cijas aprakstu
ConfigureOutlookUncheckedDescriptionJ?s esat izv?l?jies konfigur?t Microsoft Outlook izmanto?anai ar Microsoft Office 365. Iesp?jams, nevar?s sa?emt e-pastu, Outlook Web Access.Statusa r?ts teksts
ConfigureOutlookUncheckedTitleMicrosoft Outlook netiks konfigur?tiStatusa r?ts teksts
ConfigureOutlookUnprovisionedDescriptionJ?su konts nav nodro?in?ta lieto?anai ar Microsoft Office 365 Exchange serveri. L?dzu, sazinieties ar administratoru.Statusa r?ts teksts
ConfigureOutlookUnprovisionedTitleMicrosoft Outlook netiks konfigur?tiStatusa r?ts teksts
ConfigureSharePointNoActionTitleMicrosoft SharePoint netiks konfigur?tiStatusa r?ts teksts
ConfigureSharePointUnprovisionedDescriptionJ?su konts nav nodro?in?ta ar Microsoft SharePoint Microsoft Office 365. L?dzu, sazinieties ar administratoru.Statusa r?ts teksts
ConfigureSharePointUnprovisionedTitleMicrosoft SharePoint netiks konfigur?tiStatusa r?ts teksts
DeclineEulaMessageDescriptionSamazin?s EULA l?gumu sl?gs Microsoft Office 365 bez instal?t nepiecie?amos atjaunin?jumus.Samazin??an?s EULA zi?ojuma lodzi?am apraksts
ErrorAnotherInstallationInProgressTitleCita instal?cija jau darbojas ?aj? dator?
ErrorAnotherVersionInstalledDescriptionPirms turpin?t instal??anu, ir j?no?em ?? produkta eso?o versiju.
ErrorAnotherVersionInstalledTitleCita ?? produkta versija jau ir instal?ta ?aj? dator?
ErrorBelowRequirementsTitleDators neatbilst sist?mas minim?l?s pras?basMinim?l?s pras?bas dialoglodzi?a v?rds un uzv?rds
ErrorCodeFormatStringK??das kods: {0}{0} ir k??das koda numuru
ErrorConfigurationFailedDescription?o lietojumprogrammu nevar konfigur?t. Lai pabeigtu konfigur?ciju, l?dzu, aizveriet visas atv?rt?s lietojumprogrammas un v?lreiz palaist ?o r?ku. Ja probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties ar administratoru, lai atbalsts.Inform?cijas r?ts apraksts konfigur?cijas atjaunin??ana, kas neatbilst
ErrorConfigurationFailedTitleKonfigur??ana neizdev?sInform?cijas r?ts nosaukumu konfigur?cijas atjaunin??ana, kas neatbilst
ErrorFailedToCreateShortcutsDescription?aj? laik? nevar izveidot Microsoft Office 365 Start izv?ln? sa?snes. J?s varat piek??t pakalpojums, dodoties uz 365 biroja m?jas lap?.
ErrorFailedToCreateShortcutsTitleNevar?ja izveidot sa?sni s?kuma izv?ln?
ErrorIncompatibleLanguageDescriptionLai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.
ErrorIncompatibleLanguageTitle?is atjaunin?jums nav pieejams j?su v?lamo atra?an?s vietu vai valodu
ErrorInstallationWasCanceledDescriptionLai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.
ErrorInstallationWasCanceledTitleInstal??ana tika atcelta
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeDescriptionPalaidiet instal??anu v?lreiz. Ja probl?ma atk?rtojas, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.
ErrorInstallFailedWithAnUncategorizedExitCodeTitleDator? nevar?ja instal?t ?o atjaunin?jumu
ErrorInstallFolderInaccessibleDescriptionRestart?jiet datoru un m??iniet instal?t v?lreiz. Ja probl?ma atk?rtojas, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.
ErrorInstallFolderInaccessibleTitleInstal?cijas mape ir pilna vai nav pieejama
ErrorInsufficientDiskSpaceDescriptionFormatStringNepiecie?am? vieta disk?: {0} MB

Vieta disk?: {1} MBAtbr?vojiet vietu datora diskdzinis un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai turpin?tu.
Inform?ciju par br?din?jumu nepietiek vietas. {0} {1} vai veselo skait?u v?rt?b?m, kas par?da diska vietas.
ErrorInsufficientDiskSpaceTitleDatoram nav pietiekami daudz br?va vietadiskdzinis nepietiek vietas br?din?juma zi?ojumu virsrakstu
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedDescriptionNevar instal?t vienu vai vair?kus nepiecie?amos atjaunin?jumus. Lai instal?tu ?os atjaunin?jumus, m??iniet v?lreiz vai sazinieties ar sist?mas administratoru.
ErrorMicrosoftUpdateNotAddedTitleNevar piek??t nepiecie?ama atjaunin??ana
ErrorMissingUserConfigurationInfoDescriptionVisa nepiecie?am? inform?cija par ?o atjaunin?jumu nevar lejupiel?d?t, t?p?c nebija instal?ts atjaunin?jums.
ErrorMissingUserConfigurationInfoTitleNav instal?ts atjaunin?jums
ErrorNoInternetConnectionDescriptionP?rbaudiet interneta savienojumu un palaidiet instal??anu v?lreiz.
ErrorNoInternetConnectionTitleMicrosoft Office 365 nevar atrast interneta savienojumu.
ErrorNoneDescriptionApzin?ti tuk?u
ErrorNoneTitleApzin?ti tuk?u
ErrorNotCompatibleWithOSDescriptionJa probl?ma atk?rtojas, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.
ErrorNotCompatibleWithOSTitle?is atjaunin?jums nav sader?gs ar j?su lietoto Windows versiju
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerDescription?o atjaunin?jumu var ieg?t no vietnes Windows Update.
ErrorNotCompatibleWithWindowsInstallerTitleJ?su datoram ir nepiecie?ams atjaunin?jumu no pakalpojuma Windows Installer
ErrorNotEnoughDiskSpaceDescriptionIzveidot vair?k vietas j?su dator? un palaidiet instal??anu v?lreiz.
ErrorNotEnoughDiskSpaceTitleDatoram nav pietiekami daudz br?va vieta
ErrorOpeningLinkDescriptionFormatStringRad?s probl?ma, atverot web lappusi {0} j?su noklus?juma p?rl?kprogramma. L?dzu, p?rbaudiet p?rl?kprogrammas noklus?juma iestat?jumus, un m??iniet v?lreiz.Zi?ojuma adreses lodzi?? apraksts. {0} ir URL, kas neizdev?s atv?rt.
ErrorOpeningLinkTitleNevar atv?rt noklus?juma p?rl?kprogrammuZi?ojuma lodzi?a virsraksta
ErrorOptInMuDescriptionSist?mas politika neat?auj savienojumu ar Microsoft Update pakalpojumu, kas nov?rs?s da?us atjaunin?jumus instal?t. P?rliecinieties, vai jums ir at?auja izveidot savienojumu ar Microsoft Update pakalpojumu vai sazinieties ar sist?mas administratoru, lai sa?emtu papildu pal?dz?bu.
ErrorOptInMuTitleJ?su dator? nav at?auts, lai izveidotu savienojumu ar Microsoft Update pakalpojuma
ErrorRebootRequiredDescriptionLai pabeigtu instal??anu, restart?jiet datoru.
ErrorRebootRequiredTitleDators ir j?restart?
ErrorRemoteInstallationFailedDescriptionPieteiktos att?laj? dator? un palaidiet instal??anu manu?li.
ErrorRemoteInstallationFailedTitleAtt?l? instal??ana neizdev?s
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedDescription?? atjaunin?juma pakalpojumu l?guma noteikumus nepie??ma.
ErrorSkippedDueToEulaNotAcceptedTitleNav instal?ts atjaunin?jums
ErrorSkippedDueToPrereqFailureDescriptionIepriek??j? atjaunin??ana neizdev?s instal?t, kas ne?auj ?o atjaunin?jumu instal??anu. Palaidiet instal??anu v?lreiz. Ja probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties ar sist?mas administratoru.
ErrorSkippedDueToPrereqFailureTitle?o atjaunin?jumu nevar instal?t
ErrorUnknownDescriptionPalaidiet instal??anu v?lreiz. Ja probl?ma atk?rtojas, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.
ErrorUnknownTitleDator? nevar?ja instal?t ?o atjaunin?jumu
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledDescriptionAtinstal?t pierakst??an?s pal?gs un m??iniet instal?t v?lreiz.
ErrorUnsupportedSignInAssistantAlreadyInstalledTitleVairs netiek atbalst?ts versij? Microsoft Online Services pierakst??an?s pal?gs, kas jau darbojas j?su dator?
ErrorUpdateNotApprovedDescriptionJa probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties ar sist?mas administratoru.
ErrorUpdateNotApprovedTitle?is atjaunin?jums nav apstiprin?ta j?su organiz?cij?
ErrorUpdateUponRestartMicrosoft Office 365 m??in?s atjaunin?t datoru p?c restart.
EulaDescriptionP?rskatiet pakalpojumu l?gumiem. Lai turpin?tu, noklik??iniet uz es piekr?tu.EULA ekr?na apraksts
EulaLinkSkatiet Microsoft Office 365 priv?tuma politiku.EULA saites tekstu
EulaTitleIzlasiet un piekr?tiet pakalpojuma l?gumusEULA ekr?na v?rds un uzv?rds
FinishUpdatesFailedFormatStringNeizdev?s instal?t atjaunin?jumu: {0}?? virkne b?tu da?a no gal?g? redakcija "atjaunin??ana pabeigta" p?rskata sarakst?. Tas attiec?gi noform?ta.
LoggingSaveErrorDescriptionBiroja 365 darbvirsmas iestat??anas programma nevar?ja izveidot Office 365 darbvirsmas iestat?jumu log.Apraksta teksta k??das dialoglodzi?? Saglab?t
LoggingSaveErrorTitleK??da, veidojot Office 365 darbvirsmas iestat?jumu logVirsraksta teksta k??das dialoglodzi?? Saglab?t
MainDescriptionSomeUpdatesFailedDa?us atjaunin?jumus neizdev?s instal?t. Atlasiet neizdev?s atjaunin?t pla??ku inform?ciju. L?dzu, saglab?jiet savu darbu un restart?jiet datoru. Ja v?laties turpin?t darbu, varat restart?t v?l?k.Apraksta da?us atjaunin?jumus neizdev?s ekr?na
MainLinkTroubleshootUzziniet, k? nov?rst instal??anas k??das
OfficeReleasesSupportedMicrosoft Office versija dator?, nav sader?ga ar Office 365. Biroja 365 tikai atbalsta atbr?vo versijas Office un Office servisa pakotnes. Atbalst?tu versiju, lai atjaunin?tu savu Office versiju, un p?c tam v?lreiz palaidiet Office 365.Teksta priek?noteikumi ekr?nu par atbalst?to Office laidieniem
StatusConfigureFailedKonfigur??ana neizdev?sStatusa kolonnas v?rt?ba
StatusDownloadFailedLejupiel?de neizdev?sStatusa kolonnas v?rt?ba
StatusInstallFailedInstal??ana neizdev?sStatusa kolonnas v?rt?ba
UserConfigurationDownloadErrorDescriptionInform?ciju, kas nepiecie?ama, lai konfigur?tu j?su datora Microsoft Office 365 nevar?ja lejupiel?d?t. Ja probl?ma atk?rtojas, sazinieties ar Microsoft Office 365 atbalsts.K??du dialoglodzi??, kad nevar lejupiel?d?t lietot?ja konfigur?cijas datu apraksts
UserConfigurationDownloadErrorTitleLietojumprogrammas konfigur?cijas nepiln?giSada?? k??du dialoglodzi??, kad lietot?ja konfigur?cijas datus nevar lejupiel?d?t
UserConfigurationVersionErrorDescriptionL?dzu, palaidiet programmu no Microsoft Online Services Portal jaun?ko versiju.Apraksts par k??du dialoglodzi?u, kur? nor?d?ts, ka lietot?js ir j?palai? programmas jaun?ko versiju port?l? inform?cija Worer (IW)
UserConfigurationVersionErrorTitle?? programmas versija vairs netiek atbalst?ta.K??du dialoglodzi?u, kur? nor?d?ts, ka lietot?js ir palaist programmas jaun?ko versiju ar W port?la sada?a
WarningBelowSystemRequirementsIzmantojat Microsoft Office un Microsoft Windows versija nav sader?ga ar Microsoft Office 365.Teksts dialoglodzi?? sist?mas pras?bas
WarningCloseApplicationsToContinueTitlePirms varat konfigur?t Microsoft Office 365, ir j?aizver ??das lietojumprogrammas:v?rds un uzv?rds "Ir j?aizver" dialog box. Apraksts ir lietojumprogrammas nosaukumu sarakstu.


Uzzi?as

Pla??ku inform?ciju par jaut?jumiem, kas var?tu rasties, palai?ot Office 365 darbvirsmas iestat?jumu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstus:
2392274 Office 365 Desktop uzst?d??ana nevar lejupiel?d?t atjaunin?jumus vai tiek par?d?ts k??das zi?ojums "datoru nav at?auts, lai izveidotu savienojumu ar Microsoft Update pakalpojuma" zi?u
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2404500 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 7. j?lijs - P?rskat??ana: 14.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365022013 o365m o365p kbmt KB2404500 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2404500

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com