SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2402659 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các b?n xây d?ng Microsoft SQL Server 2008 đư?c phát hành sau khi Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2) đư?c phát hành.

Thông tin thêm

Xây d?ng 10.00.4333.00 (cumulative update)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 12 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4332.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2715951 11 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4332(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 12 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4330.00.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2696625 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4330(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 12 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4326.00.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2673382 9 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4326(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2012.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4323.00.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2648096 Cumulative update C?p Nh?t gói 8 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4323(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4321.00.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2617148 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4321(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4316.

Cho bi?t thêm informationabout đây xây d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2582285 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4316(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 18 tháng 7 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4285.

Cho bi?t thêm informationabout này bulid, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555408 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4285(cumulativeupdate)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 16 tháng 5 năm 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4279.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2527180 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4279(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 21, 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4272.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2498535 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4272(cumulative C?p Nh?t)


Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 17, 2011.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4266.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467239 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4266(cumulative C?p Nh?t)

Này gói tích l?y đư?c phát hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Ph? huynh này xây d?ng là 10.00.4000.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xây d?ng này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2289254 Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho SQL Server 2008 Service Pack 2

Xây d?ng 10.00.4000(SQL Server 2008 Service Pack 2)

Đi?u này là xây d?ng SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfixes đư?c bao g?m trong service pack này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2285068 Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2008 Service Pack 2

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nơi b?n có th? t?m thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t cho SQL Server 2005 và cho SQL Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
957826Nơi b?n có th? t?m thêm thông tin v? SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 và v? SQL Server 2005 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau SQL Server 2005 Service Pack 3 và sau SQL Server 2005 Service Pack 2
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2402659 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
T? khóa: 
kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2402659 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2402659

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com