Raksta ID: 2400550
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mu

?is probl?mu risin?t?js: "Vasaras laika (DST) un Windows laika joslas probl?mu nov?r?ana" var autom?tiski nov?rst ?aj? rakst? iztirz?to probl?mu.

?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz da??du probl?mu. Papildinform?cijaPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Vasaras laika (DST) s?kuma un beigu datumi daudz?s valst?s tiek main?ti katru gadu. Turkl?t da?as valstis var main?t to DST paz??anas politiku vai main?t viet?j? laika nob?di no univers?l? koordin?t? laika (UTC). ?aj? gad?jum? da?iem grafikiem un lietojumprogramm?m, kas darbojas atkar?b? no datuma un laika apr??iniem, var rasties probl?ma.

IEMESLS

?? probl?ma rodas nepareizas vai tr?ksto?as laika joslas inform?cijas d??.

Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu ?o probl?mu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Import?jiet piem?rojamo TZI un ikgad?j?s k?rtulas re?istr? zem ??das re?istra apak?atsl?gas:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Piez?me. Ja re?istra v?rt?ba nepast?v, import?jiet ang?u valod? eso?o virkni re?istr? zem ??s re?istra apak?atsl?gas virknei "Non-MUI_*" (piem?ram: re?istra atsl?gas "Display", "Dlt", "Std"):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Palaidiet savai oper?t?jsist?mai atbilsto?o komandu:

  Windows XP un Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne un nov?rstu ?o probl?mu
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2400550 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmatsfixme KB2400550

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com