Poruka o gre?ci kada poku?ate da aktivirate Office 2010: ?Do?lo je do neodre?ene gre?ke. Sada nije mogu?e obraditi va? zahtev. (0x80070001)

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2400124 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da aktivirate Office 2010, mo?da ?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:
Do?lo je do neodre?ene gre?ke. Sada nije mogu?e obraditi va? zahtev. Poku?ajte ponovo kasnije. (0x80070001)


Uzrok

Ovaj problem nastaje kada je ta?an jedan od slede?ih uslova:

 • Ako imate instaliran softver emulacije sa CD-a, klju? registratora spre?ava da se nabavi ID hardvera.
 • Potrebni klju? registratora nije ispravno pode?en ili nedostaje.

Re?enje

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50669
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za ra?unarom na kojem se problem javlja, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Popravi?u sam

Da biste re?ili ovaj problem, uradite slede?e:

 1. U meniju Start izaberite stavku Pokreni, a zatim unesite regedit.
 2. U Ure?iva?u registratora tra?ite slede?i klju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 3. Tra?ite UpperFilters, tipa REG_MULTI_SZ.
 4. Kliknite dvaput na UpperFilters, a zatim u polju ?Vrednost podataka?, dodajte PartMgr na vrh liste. Kliknite na dugme U redu.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar.
 6. Pokrenite bilo koju Office 2010 aplikaciju i sledite odzive za aktiviranje.

Mo?ete i da automatizujete proces dodavanja klju?a registratora tako ?to ?ete pokrenuti slede?u komandu u redu za pokretanje:

reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} /v UPPERFILTERS /t REG_MULTI_SZ /d PartMgr /f


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o na?inu re?avanja ovog problema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
916180 Poku?ali ste da podesite svoju Xbox 360 konzolu kao ure?aj Media Center Extender, ali instalacioni program se nije pokrenuo

Iako ?lanak iz baze znanja 916180 opisuje ispravku koje nije specifi?na za Office i aktivaciju, ispravka je relevantna za Windows XP i primenjuje se na ovaj problem.

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2400124 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2400124

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com