Identifikator ?lanka: 239924 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows koji koristi TCP/IP mo?ete koristiti funkciju Media Sensing da biste otkrili da li se mre?ni medijumi nalaze u stanju veze. Ethernet mre?ni adapteri i ?vori?ta obi?no imaju lampicu za ?vezu? koja ukazuje na status veze. Ovaj status je u stanju koje Windows tuma?i kao stanje veze. Svaki put kada Windows otkrije stanje ?pada?, on uklanja povezane protokole iz tog adaptera dok se ponovo ne otkrije da ?radi?. Ponekad mo?da ne?ete ?eleti da mre?ni adapter otkrije ovo stanje. Ovu konfiguraciju mo?ete podesiti izmenom registratora.

Napomena 10B2 koaksijalni (RG-58) Ethernet kabl nije medijum zasnovan na vezi. Zato Windows ne poku?ava da otkrije stanje veze kada se koristi ova vrsta kabla.

DODATNE INFORMACIJE

Da bismo umesto vas spre?ili da mre?ni adapter otkrije stanje veze, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50492

Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste spre?ili da mre?ni adapter otkrije stanje veze, sledite ove korake.

Napomena Protokol NetBEUI i protokol IPX ne podr?avaju funkciju Media Sensing.
 1. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Dodajte slede?u stavku registratora u
  Parameters
  potklju?:
  Ime: DisableDHCPMediaSense
  Tip podataka: REG_DWORD (Bulov)
  Vrednost: 1
  Napomena Ova stavka kontroli?e pona?anje funkcije Media Sensing. Doga?aji funkcije Media Sensing podrazumevano aktiviraju DHCP klijenta da izvr?i radnju. Na primer, kada do?e do doga?aja povezivanja, klijent poku?ava da dobije zakup. Kada do?e do doga?aja prekida veze, klijent ?e mo?da u?initi interfejs i smerove neva?e?im. Ako postavite ovu vrednost podataka na 1, DHCP klijenti i klijenti koji nisu DHCP zanemaruju doga?aje funkcije Media Sensing.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.
Napomena Microsoft Windows Server 2003 podr?ava funkciju Media Sensing kada se koristi u okru?enju serverske grupe. Me?utim, funkcija Media Sensing je podrazumevano onemogu?ena u serverskoj grupi zasnovanoj na operativnom sistemu Windows Server 2003 i stavka registratora DisableDHCPMediaSense nema uticaja. U operativnom sistemu Windows Server 2003 servisni paket 1 (SP1) uvedena je stavka registratora DisableClusSvcMediaSense. Ovu stavku registratora mo?ete koristiti da biste omogu?ili funkciju Media Sensing u ?vorovima serverske grupe zasnovanim na operativnom sistemu Windows Server 2003. Detalji stavke registratora DisableClusSvcMediaSense su slede?i:
Klju?: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Ime: DisableClusSvcMediaSense
Tip podataka: REG_DWORD (Bulov)
Podrazumevana vrednost: 0
Stavka DisableClusSvcMediaSense podrazumevano je postavljena na vrednost 0. Kada ne ova stavka postavljena na vrednost 0, funkcija Media Sensing je onemogu?ena. Ako postavite stavku DisableClusSvcMediaSense na 1, mo?ete koristiti stavku DisableDHCPMediaSense da biste omogu?ili funkciju Media Sensing. Ovo pona?anje podudara se sa pona?anjem okru?enja serverske grupe sistema Microsoft Windows 2000 Server.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 239924 - Poslednji pregled: 11. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Systems Management Server 2003
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB239924

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com