Raksta ID: 239924 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows un kur? izmanto TCP/IP, varat izmantot multivides noteik?anas l?dzekli, lai noteiktu, vai t?kla multividei ir saites statuss. Ethernet t?kla adapteriem un centrmezgliem parasti ir "saites" indikators, kas nor?da savienojuma statusu. ?is statuss ir tas pats nosac?jums, ko sist?ma Windows uztver k? saites statusu. Kad sist?ma Windows nosaka statusu "uz leju", t? no?em saist?tos protokolus no ?? adaptera, l?dz t? statuss atkal tiek noteikts k? "uz aug?u". Da?reiz, iesp?jams, nev?l?sities, lai t?kla adapteris nosaka ?o statusu. Varat iestat?t ?o konfigur?ciju, modific?jot re?istru.

Piez?me. 10B2 koaksi?lais (RG-58) Ethernet kabelis nav savienojuma l?dzeklis. T?d?j?di sist?ma Windows nem??ina noteikt saites statusu, kad tiek izmantots ??da veida kabelis.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja v?laties autom?tiski nov?rst to, ka t?kla adapteris nosaka saites statusu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? File Download (Failu lejupiel?de) noklik??iniet uz Run (Izpild?t) un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50492

Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neizmantojat datoru, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet probl?mu nov?r?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows


Lai nov?rstu to, ka t?kla adapteris nosaka saites statusu, veiciet ??s darb?bas.

Piez?me. NetBEUI protokols un IPX protokols neatbalsta multivides noteik?anu.
 1. Start?jiet re?istra redaktoru.
 2. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Pievienojiet apak?atsl?gai
  Parameters
  ?o re?istra ierakstu:
  Nosaukums: DisableDHCPMediaSense
  Datu tips: REG_DWORD (Boolean)
  V?rt?ba: 1
  Piez?me. ?is ieraksts kontrol? multivides noteik?anas darb?bu. P?c noklus?juma multivides noteik?anas notikumi aktiviz? DHCP klientu, lai veiktu darb?bu. Piem?ram, kad notiek savienojuma izveides notikums, klients m??ina ieg?t nomu. Kad notiek savienojuma p?rtrauk?anas notikums, klients var padar?t neder?gu interfeisu un mar?rutus. Ja iestat?t ??s v?rt?bas datus uz 1, DHCP klienti un klienti, kas nav DHCP klienti, ignor? multivides noteik?anas notikumus.
 4. Restart?jiet datoru.
Piez?me. Sist?ma Microsoft Windows Server 2003 atbalsta multivides noteik?anu, kad tas tiek izmantots servera klastera vid?. Tom?r p?c noklus?juma multivides noteik?ana ir atsp?jota servera klaster?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2003, un re?istra ierakstam DisableDHCPMediaSense nav nek?das ietekmes. Sist?mas Windows Server 2003 1. servisa pakotn? (SP1) tika ieviests re?istra ieraksts DisableClusSvcMediaSense. Varat izmantot ?o re?istra ierakstu, lai iesp?jotu multivides noteik?anu t?dos servera klastera mezglos, kuros darbojas sist?ma Windows Server 2003. Re?istra ieraksta DisableClusSvcMediaSense detaliz?t? inform?cija ir ??da:
Atsl?ga: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Nosaukums: DisableClusSvcMediaSense
Datu tips: REG_DWORD (Boolean)
Noklus?juma v?rt?ba: 0
P?c noklus?juma ieraksts DisableClusSvcMediaSense ir iestat?ts uz 0. Kad ?is ieraksts ir iestat?ts uz 0, multivides noteik?ana ir atsp?jota. Ja iestat?t ierakstu DisableClusSvcMediaSense uz 1, varat izmantot ierakstu DisableDHCPMediaSense, lai iesp?jotu multivides noteik?anu. ?? darb?ba atbilst sist?mas Microsoft Windows 2000 Server klastera vides darb?bai.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 239924 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB239924

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com