Straipsnio ID: 239924 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

Kompiuteryje su ?Windows?, kuriame naudojama TCP/IP, galite ?jungti laikmenos aptikimo funkcij? ir nustatyti, ar tinklo laikmena yra saito b?senos. Eterneto tinklo plok?t?se ir koncentratoriuose yra ?saito? lemput?, kuri rodo ry?io b?sen?. ?i? b?sen? sistema ?Windows? supranta kaip saito b?sen?. Kai sistema ?Windows? aptinka ?atsijungimo? b?sen?, ji pa?alina susijusius protokolus i? ?ios plok?t?s, kol laikmena v?l aptinkama kaip ?prijungta?. Kartais gali prireikti, kad tinklo plok?t? neaptikt? ?ios b?senos. ?i? konfig?racij? galite nustatyti pakeisdami registr?.

Pastaba 10B2 bendraa?is (RG-58) eterneto kabelis n?ra ry?io terp?. Tod?l sistema ?Windows? nebando aptikti saito b?senos, kai naudojamas ?ios r??ies kabelis.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite, jog u? jus nustatytume, kad tinklo plok?t? neaptikt? saito b?senos, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50492

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami neleisti tinklo plok?tei aptikti saito b?senos, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

Pastaba ?NetBEUI? ir IPX protokolai nepalaiko laikmenos aptikimo.
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Suraskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. prid?kite nurodyt? registro ?ra?? prie dalinio rakto
  Parameters
  :
  Pavadinimas: DisableDHCPMediaSense
  Duomen? tipas: REG_DWORD (Boolean)
  Reik?m?: 1
  Pastaba ?iuo ?ra?u valdomas laikmenos aptikimas. Pagal numatytuosius parametrus medijos aptikimo ?vykiai paleid?ia DHCP klient?, kad b?t? imtasi veiksm?. Pavyzd?iui, esant prisijungimo ?vykiui klientas bando gauti nuomos teis?. Esat atsijungimo ?vykiui klientas gali anuliuoti s?saj? ir mar?rutus. Jei ?ios reik?m?s duomenis nustatote ties 1, DHCP ir ne DHCP klientai nepaiso laikmenos aptikimo ?vyki?.
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Pastaba ?Microsoft Windows Server 2003? palaiko laikmenos aptikimo funkcij?, kai ?i naudojama serveri? grup?s aplinkoje. Ta?iau pagal numatytuosius parametrus laikmenos aptikimo funkcija serveri? grup?je su ?Windows Server 2003? yra i?jungta, tod?l registro ?ra?as ?DisableDHCPMediaSense? neveikia. Registro ?ra?as ?DisableClusSvcMediaSense? pirm? kart? buvo panaudotas ?Windows Server 2003? 1 pakeitim? pakete (SP1). ?? registro ?ra?? galite naudoti laikmenos aptikimo funkcij? nor?dami ?galinti ?Windows Server 2003? serveri? grup?s mazguose. Registro ?ra?o ?DisableClusSvcMediaSense? i?sami informacija:
Raktas: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Pavadinimas: DisableClusSvcMediaSense
Duomen? tipas: REG_DWORD (Boolean)
Numatytoji reik?m?: 0
Pagal numatytuosius parametrus ?ra?as ?DisableClusSvcMediaSense? yra nustatytas ties 0. Kai ?is ?ra?as nustatomas ties 0, laikmenos aptikimo funkcija i?jungiama. Jei ?ra?o ?DisableClusSvcMediaSense? reik?m? nustatysite ties 1, ?ra?? ?DisableDHCPMediaSense? gal?site naudoti laikmenos aptikimo funkcijai ?jungti. Tai veikia visi?kai taip pat, kaip ?Microsoft Windows 2000 Server? sankaupos aplinkoje.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 239924 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbnetwork kbfixme kbmsifixme KB239924

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com