Làm th? nào đ? thay đ?i trương m?c d?ch v? cho m?t máy tính c?m đang ch?y SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 239885 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? thay đ?i kh?i đ?ng d?ch v? tài kho?n cho m?t máy tính c?m đang ch?y Microsoft SQL Server.

THÔNG TIN THÊM

SQL Server 6,5 và 7.0

C?nh báo N?u b?n c? g?ng đ? thay đ?i thông tin trương m?c d?ch v?, ch?ng h?n như các tên tài kho?n ho?c m?t kh?u, trong khi máy ch? SQL đư?c t?p trung, các d?ch v? không th? kh?i đ?ng khi b?n c? g?ng đ? mang l?i cho nhóm c?m tr?c tuy?n. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? ph?i b?ng tay g? b? SQL Server hoàn toàn t? c? hai nút, an toàn cơ s? d? li?u SQL Server c?a b?n, và sau đó cài đ?t l?i máy ch? SQL.

Đ? thay đ?i các d?ch v? kh?i đ?ng tài kho?n cho m?t máy tính c?m đang ch?y SQL Server, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng nhóm tài nguyên máy ch? ?o SQL thu?c s? h?u c?a nút mà t? đó nó đ? đư?c ban đ?u cài đ?t.
 2. Ch?y thu?t s? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng và ch?n tu? ch?n lo?i b? SQL Server máy ch? ?o.
 3. Thay đ?i b?t k? tài kho?n d?ch v? cho các d?ch v? sau đây vào tài kho?n mà b?n mu?n:
  • MSSQLServer
  • SQLExecutive
  • SQLServerAgent
  Chú ý Trương m?c này ph?i có trương m?c h?p l? vùng và ph?i ? trong các Đ?a phương nhóm qu?n tr? viên c? các nút c?a c?m. Ngoài ra, các tài kho?n ph?i có các quy?n sau đây:
  • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành
  • Đăng nh?p như là m?t d?ch v?
  • Đăng nh?p t?i đ?a phương
 4. Ch?y thu?t s? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? thêm các máy ch? SQL ?o máy ch? m?t l?n n?a.

SQL Server 2000

M?c dù tài kho?n đư?c s? d?ng t? đ?ng đư?c phân công các đ?c quy?n thích h?p trong quá tr?nh cài đ?t, n?u tài kho?n là thay đ?i, nó (ho?c nhóm ngư?i qu?n tr?) ph?i có các thu?c tính sau:
 • Nó ph?i có m?t tài kho?n tên mi?n.
 • Nó ph?i là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương (Microsoft Windows NT 4.0 ch?).
 • Nó ph?i có các quy?n sau đây:
  • Ho?t đ?ng như m?t ph?n c?a h? đi?u hành
  • Đăng nh?p như là m?t d?ch v?
  • Thay th? m?t m? thông báo c?p ti?n tr?nh
 • Trương m?c d?ch v? cho các d?ch v? c?m ph?i có các ph?i đăng nh?p vào máy ch? SQL. N?u b?n ch?p nh?n m?c đ?nh, các tài kho?n [NT Authority\System] ph?i có đăng nh?p quy?n cho SQL Server đ? các máy ch? SQL tài nguyên DLL có th? ch?y truy v?n isAlive ch?ng SQL Server.
 • N?u tài kho?n d?ch v? cho SQL Server không ph?i là m?t qu?n tr? viên trong m?t cluster, c? ph?n hành chính không th? b? xóa b? trên b?t k? các nút c?a c?m. Hành chính chia s? ph?i có s?n trong m?t cluster cho SQL Server đ? ch?c năng.
C?nh báo N?u b?n ph?i thay đ?i tài kho?n theo đó máy ch? SQL máy ch? ?o ch?y, b?n ph?i s? d?ng SQL Server Enterprise Manager. B?ng cách s? d?ng công c? này đ? thay đ?i m?t kh?u c?a d?ch v? s? làm cho s? thay đ?i trên t?t c? các nút và c?p các quy?n c?n thi?t đ? các tài kho?n ngư?i dùng đ? ch?n.

N?u b?n không s? d?ng qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p đ? thay đ?i m?t kh?u, t?m ki?m văn b?n đ?y đ? có th? không ho?t đ?ng đúng, và SQL Server có th? không kh?i đ?ng.

N?u b?n đang s? d?ng Xác th?c Kerberos Security h? tr? nhà cung c?p giao di?n (SSPI) trong m?t Microsoft SQL Môi trư?ng máy ch? 2000 và Microsoft Windows 2000, b?n ph?i th? d?ch v? c? c?a b?n chính tên (SPN), và sau đó t?o ra m?t h?nh m?i b?ng cách s? d?ng các tài kho?n m?i thông tin. Xem ch? đ? "An ninh tài kho?n đoàn" trong SQL Server 2000 Sách tr?c tuy?n đ? bi?t chi ti?t v? cách s? d?ng SETSPN đ? làm đi?u này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 239885 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB239885 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:239885

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com