ID c?a bi: 2398768 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach g bo hoan toan Microsoft Office danh cho Mac 2011 khoi may tinh cua ban.


Yu cu sau phai c ap ng trc khi ban thc hin bt ky bc nao trong bai vit nay.
 • Ban phai thoat tt ca cac ng dung.
 • Ban phai ng nhp vi t cach la quan tri vin.
 • am bao rng moi th co trong Thung rac u bi xoa.

Thng tin thm

QUAN TRONG Vi tri cua mt s tp nht inh khac nhau nu ban a cai t Goi Dich vu 2 (SP2). kim tra xem liu tp a c cai t cha, hay m Word va sau o bm Gii thiu v Word t menu Word. Nu s phin ban la 14.2.0 tr ln, ban co Goi Dich vu 2 va ban nn lam theo cac bc v Goi Dich vu 2 c cung cp trong bai vit nay.

Bc 1: Thoat tt ca cac ng dung Office danh cho Mac

Ban co th lam theo mt trong cac phng phap sau thoat ng dung Office danh cho Mac ang hoat ng:
 • Chon tn ng dung bn canh biu tng Apple, sau o bm Thoat <tn ng dung>.
  Vi du: Nu Word danh cho Mac ang hoat ng, bm vao Word bn canh biu tng Apple t h thng menu, sau o bm vao Thoat Word.

 • Nu biu tng chng trinh xut hin trong Dock, nhn phim CONTROL, bm vao biu tng, sau o chon Thoat.

Bc 2: Xoa th muc Microsoft Office 2011

 1. Trn menu Bt u, bm vao ng dung.
 2. Keo th muc Microsoft Office 2011 n Thung rac.

Bc 3: G bo tuy chon Office

Canh bao G bo cac tuy chon se xoa moi tuy chinh a thc hin. Nhng tuy chinh nay bao gm thay i i vi thanh cng cu, t in tuy chinh va phim tt a tao.

xoa tp "com.microsoft", h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Trn menu Bt u, bm Trang chu.
 2. M Th vin.
  Lu y Th muc Th vinbi n trong Mac OS X Lion. hin thi th muc nay, gi phim OPTION ng thi bm vao menu Bt u.

 3. M Tuy chon.
 4. Sp xp cac tp va th muc theo th t ch cai.
 5. Keo tt ca cac tp bt u bng "com.microsoft" n Thung rac.
xoa th muc Office 2011, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Bt u, bm Trang chu.
 2. M Th vin.
  Lu y Th muc Th vinbi n trong Mac OS X Lion. hin thi th muc nay, gi phim OPTION ng thi bm vao menu Bt u.

 3. M Tuy chon, sau o mҠMicrosoft.
  Lu y Nu ban a cai t Goi Dich vu 2, hay m H tr ng dung thay vi Tuy chon.

 4. Keo th muc Office 2011 n Thung rac.


xoa com.microsoft.office.licensing.helper.plist, lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Bt u, bm vao May tinh.
 2. Bm up vao biu tng cng. Tn mc inh se la Macintosh HD.
 3. M Th vin, sau o m LaunchDaemons.
 4. Keo com.microsoft.office.licensing.helper.plist n Thung rac.
xoa com.microsoft.office.licensing.helper, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Bt u, bm vao May tinh.
 2. Bm up vao biu tng cng. Tn mc inh se la Macintosh HD.
 3. M Th vin, sau o m PrivilegedHelperTools.
 4. Keo com.microsoft.office.licensing.helper n Thung rac.

Bc 4: Xoa tp giy phep

 1. Trn menu Bt u, bm vao May tinh.
 2. Bm up vao biu tng cng. Tn mc inh se la Macintosh HD.
 3. M Th vin, sau o m Tuy chon.
 4. Keo com.microsoft.office.licensing.plist n Thung rac.

Bc 5: Remove /Library/Application Support/Microsoft/

 1. Trn menu Bt u, bm vao May tinh.
 2. Bm up vao biu tng cng. Tn mc inh se la Macintosh HD.
 3. M Th vin, sau o m H tr ng dung.
 4. Keo th muc Microsoft n Thung rac.
Canh bao Nu trinh b sung Microsoft Silverlight c cai t trn may tinh, ban co th phai cai t lai sau khi xoa th muc nay. Bm vao y cai t lai Microsoft Silverlight.

Bc 6: Xoa ni dung nhn

 1. Trn menu Bt u, bm vao May tinh.
 2. Bm up vao biu tng cng. Tn mc inh se la Macintosh HD.
 3. M Th vin, sau o m Ni dung nhn.
 4. Keo tt ca cac tp bt u bng "Office2011_" n Thung rac.
Chu y Nhng tp nay khng phai luc nao cung co trn may tinh.

Nu ban co MAC OS X Snow Leopard (10.6) hoc Lion (10.7), hay tip tuc vi nhng bc nay:
 1. Trn menu Bt u, bm i n Th muc.
 2. Nhp ni dung nay vao hp i n th muc, sau o bm Bt u:
  /private/var/db/receipts

 3. Sp xp cac tp va th muc theo th t ch cai.
 4. Keo tt ca cac tp bt u bng "com.microsoft.office" n Thung rac.

Bc 7: Remove /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/

Canh bao Thao tac nay se xoa moi tp khun mu tuy chinh ma co th ban a tao.
 1. Trn menu Bt u, bm Trang chu.
 2. M Th vin.
  Chu y Th muc Th vin bi n trong MAC OS X Lion. hin thi th muc nay, gi phim OPTION trong khi ban bm vao menu Bt u.

 3. M H tr ng dung.
 4. M Microsoft, sau o keo th muc Office n Thung rac.

Bc 8: Xoa phng ch Microsoft

xoa phng ch Microsoft a c cai t vi Office danh cho Mac 2011, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Bt u, bm vao May tinh.
 2. Bm up vao biu tng cng. Tn mc inh se la Macintosh HD.
 3. M Th vin, sau o m Phng ch.
 4. Keo th muc Microsoft n Thung rac.

Bc 9: Don sach Thung rac


Canh bao am bao tt ca cac tp va th muc trong Thung rac u bi xoa.
 1. Trn menu Trinh tim kim, bm Don sach Thung rac.
 2. Trn menu Apple, bm Khi ng lai.

Bc 10:Di chuyn th muc D liu Ngi dung Microsoft ln man hinh

Canh bao Thng tin nhn dang Outlook danh cho Mac 2011 c t trong /Users/username/Documents/Microsoft User Data/. Nu ban xoa th muc nay, ban se mt tt ca thng tin Outlook va d liu Trinh quan ly Ngun Trich dn. Khng xoa th muc D liu Ngi dung Microsoft nu ban mun gi d liu nay. Chung ti khuyn ban nn di chuyn th muc thay th.

Quan trong Nu th muc D liu Ngi dung Microsoft c t trn man hinh, hay i tn th muc trc khi lam theo cac bc sau.

di chuyn th muc D liu Ngi dung Microsoft, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn menu Bt u, bm vao Tai liu.
 2. Keo th muc D liu Ngi dung Microsoft ln man hinh.
 3. Trn menu Apple, bm Khi ng lai.

Bc 11: Xoa biu tng ng dung Officetrong dock

xoa biu tng ng dung Office trong Dock, lam theo cac bc sau:
 1. Gi phim CONTROL, sau o bm vao biu tng ng dung Officetrong Dock nh Microsoft Word.
 2. Bm vao Tuy chon, sau o bm Xoa khoi Dock. (?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny ?c li?t k d?i y).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny


 3. Lp lai hai bc trc y xoa tt ca cac biu tng ng dung Officetrong Dock.

Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2398768 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
T? kha:
dftsdahomeportal KB2398768

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com