Microsoft Access d?ng đáp ?ng trên Hewlett-Packard (HP) máy v?i thi?t b? k? thu?t s? Persona Biometric

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2397391
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Access Office 2010 ho?c truy c?p văn ph?ng Microsoft 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng th?c hi?n b?t k? hành đ?ng sau đây trên m?t máy tính mà trên đó k? thu?t s? Persona Biometric Authentication Service đư?c kích ho?t:

 • M? m?t cơ s? d? li?u có m?t h?nh th?c kh?i đ?ng
 • Chuy?n nh?p m?t b?ng tính Microsoft Office Excel
 • M? b?ng trong Datasheet View
Trong trư?ng h?p c?a nh?ng hành đ?ng th? ba, các giá tr? đ?u tiên trong các ghi chép đ?u tiên v? b?ng có th? đư?c hi?n th? đúng, nhưng ph?n c?n l?i c?a thông s? k? thu?t đư?c hi?n th? như là m?t không gian tr?ng tr?ng. Nó có th? m?t vài phút cho t?t c? các b?ng n?i dung s? đư?c hi?n th?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra trên máy tính HP mà HP ProtectTools qu?n l? b?o m?t đư?c cài đ?t và bao g?m các k? thu?t s? Persona Biometric Authentication Service (m?t tr?nh đ?c vân tay) hay b?t k? thi?t b? khác sinh tr?c h?c.

GI?I PHÁP

Phương pháp 1

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ch?y truy c?p Microsoft như m?t administator ngư?i đ? nâng lên quy?n m?i khi b?n m? truy c?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong Windows Explorer, xác đ?nh v? trí t?p msaccess.exe trong c?p sau, n?u thích h?p đ? h? th?ng c?a b?n:
  • 32-bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • 64-bit: c: Program Files (X 86) \Microsoft Office\Office14
  Lưu ? N?u b?n g?p v?n đ? trong Microsoft Access 2007, msaccess.exe s? trong Office12, ch? không ph?i là c?p Office14.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin msaccess.exe.
 3. Nh?p vào ch?y như mod.

B?n có th? c?u h?nh Microsoft Access luôn luôn ch?y như qu?n tr? viên. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Trong Windows Explorer, xác đ?nh v? trí t?p msaccess.exe trong c?p sau, n?u thích h?p đ? h? th?ng c?a b?n:
  • 32-bit: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14
  • 64-bit: c: Program Files (X 86) \Microsoft Office\Office14
 2. Nh?p chu?t ph?i vào t?p tin msaccess.exe.
 3. Ch?n thu?c tính.
 4. Ch?n th? tính tương thích .
 5. Theo M?c đ? Priviliege, nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m ch?y chương tr?nh này như ngư?i qu?n tr? .

Lưu ? B?n ph?i đăng nh?p vào máy tính như là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương đ? th?c hi?n thao tác này. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Microsoft Access, nh?n vào đây đ? cho phép các thay đ?i n?u b?n nh?n đư?c thông báo đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng sau: "b?n có mu?n cho phép chương tr?nh sau đây đ? thay đ?i máy tính này? Chương tr?nh: Microsoft Access. "

Phương pháp 2

Trong trư?ng h?p c?a nh?ng hành đ?ng th? ba đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" (mà ph?i m?t m?t vài phút cho t?t c? các b?ng n?i dung đư?c hi?n th? trong Datasheet xem), m? b?ng truy c?p l?n đ?u tiên trong thi?t k? giao di?n, và sau đó chuy?n sang Datasheet xem.

Lưu ? Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2397391 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbmt KB2397391 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2397391

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com